Παράταση στον διαγωνισμό για τις ΕΕΛ στο Δήμο Μακρακώμης

LYMATA1

Παρουσία τεσσάρων από τα εφτά μέλη της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μακρακώμης αποφάσισε ομόφωνα την παράταση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας, «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ».

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, «Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν τις τελευταίες μέρες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μακρακώμης (από 10-01-2017 έως και 12-01-2017) και καθιστούσαν αδύνατη την πρόσβαση και την επίσκεψη στις ΕΕΛ του Δήμου Μακρακώμης παρατείνονται οι προθεσμίες των άρθρων 5 και 11 της διακήρυξης στην αριθ. 170/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την νέα (αριθ. 2/2017) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα επίμαχα άρθρα αναφέρουν πλέον τα εξής:

α) Άρθρο 5, παράγ. 5

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της διακήρυξης μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 7η εργάσιμη ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλ μέχρι και την 17/01/2017 και ώρα 15:00μ.μ. Αιτήματα παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω ημερομηνίας, ως εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται.

β) Άρθρο 5, παράγ. 6

Ο Δήμος Μακρακώμης επεξεργάζεται τα ερωτήματα που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος και αναρτά το σχετικό έγγραφο με τις παρεχόμενες διευκρινίσεις, συγκεντρωτικά, το αργότερο μέχρι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την 20/01/2017 και ώρα 15:00μ.μ., στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το έγγραφο αυτό είναι σε μορφή αρχείου .pdf και φέρει ψηφιακή υπογραφή.

γ) Άρθρο 11, παράγ. 2

Η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Μακρακώμης, προκειμένου οι συμμετέχοντες να παραλάβουν τη βεβαίωση επίσκεψης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί επί ποινή αποκλεισμού μέχρι και επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι και τις 17-01-2017 και ώρα 15:00μ.μ.

Δείτε εδώ και τα πρακτικά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής