Αυτοδιοίκηση

Αντιδήμαρχος Eνέργειας από σήμερα ο Δημήτρης Μπεσλεμές

Με απόφαση του Δήμαρχου Λαμιέων, ορίστηκε σήμερα άμισθος Αντιδήμαρχος στον τομέα της Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, με θητεία από 4/6/2020 μέχρι 6/11/2021, ο μέχρι τώρα εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος, αρμόδιος για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, λειτουργίας λαϊκών αγορών και Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου, Δημήτρης Μπεσλεμές.

Στο νέο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται οι καθ’ ύλη τομείς και αρμοδιότητες:

Α). Σχετικά με την Ενέργεια, την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη για :

(ΑΑ) τη μέριμνα για την υλοποίηση προγραμμάτων αξιοποίησης των ήπιων μορφών ενέργειας.

(ΑΒ) τη μέριμνα για την υλοποίηση των σκοπών  της «Ενεργειακής Κοινότητας Λαμίας». Ιδίως:

(α). Την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α και Υβριδικών Σταθμών για την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς εγκατεστημένους εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

(β). Τη διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση, διάθεση) πρώτων υλών για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων.

(γ). Την προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, συσκευών, εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

(δ). Την προμήθεια για τα μέλη της ηλεκτροκίνητων οχημάτων (υβριδικών ή μη), οχημάτων υδρογόνου και οχημάτων με καύση φυσικού αερίου, υγραερίου, βιοαερίου ή άλλου εναλλακτικού, με στόχο την επίτευξη καλύτερων τιμών.

(ε). Τη διαχείριση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, θερμικής ή ψυκτικής, εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

(στ). Την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς Τελικούς Πελάτες σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.4001/2011 εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

(ζ). Την παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

(η). Τη διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και την εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και γενικότερα τη δραστηριοποίησή της στην αγορά εκπροσώπησης (aggregation).

(θ). Την ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σημείων ανεφοδιασμού με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), υγραέριο ή βιοαέριο ή υδρογόνου ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γενικότερα δικτύου υποδομών εναλλακτικών καυσίμων σύμφωνα με το Ν. 4439/2016.

(ι). Την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών σύμφωνα με την ΥΑ ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 176381 (ΦΕΚ β 2672/6-7-2018) απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Β). Σχετικά με τους φυσικούς πόρους, την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη για:

(α) την έρευνα, εκμετάλλευση, αξιοποίηση και διαχείριση της γεωθερμικής ενέργειας και του γεωθερμικού δυναμικού στο  Δήμο Λαμιέων,

(β) την έρευνα, εκμετάλλευση, αξιοποίηση και διαχείριση των επιφανειακών θερμών πηγών στο Δήμο Λαμιέων,

(γ) τον έλεγχο εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση υπόγειων υδάτων και έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων.

 

Γ). Σχετικά με την δημοτική περιουσία, την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη για:

α) τον έλεγχο της τήρησης αρχείων και φακέλων των ακινήτων της δημοτικής περιουσίας.

(β) την αξιοποίηση διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας.

(γ) την τήρηση αρχείου δωρεών, κληροδοτημάτων και εκμετάλλευση των.

(δ) την περιφρούρηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

(ε) την τήρηση μηχανογραφημένου συγκεντρωτικού καταλόγου δημοτικής περιουσίας.

(στ) Εισηγήσεις για οικονομοτεχνικές προτάσεις και παρακολούθηση εφαρμογής των.

 

Δ) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας εκ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης [άρθρο 11.1] και του Τμήματος Εμπορικών Δραστηριοτήτων [άρθρο 11.2], τις αρμοδιότητες σχετικά με τις Λαϊκές Αγορές (στοιχείο α). Ιδίως :

(α) τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών,

(β) τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες,

(γ) Σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία και τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο, τον καθορισμό των χώρων και των όρων λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις) .

(δ) Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πλην της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών.

(ε) την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών.

ΙΙ.- Στον ίδιο ανωτέρω ορισθέντα άμισθο Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζουμε την κατά τόπο αρμοδιότητα του υπευθύνου για την Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου, ήτοι την εποπτεία και ευθύνη, επί των εξής θεμάτων :

(α) της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα και του ελέγχου του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας.

(β) Σε συνεργασία με τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

(γ) Να μεριμνά για τη διαφύλαξη και την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

(δ) Να συνεργάζεται με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

(ε) Να μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε θέματα της Δημοτικής Ενότητας.

 

 

Σχετικές αναρτήσεις

Παράταση στις αιτήσεις για τα «κόκκινα οικόπεδα» Μαλεσίνας

efthia

Σε επαναλειτουργία από τις 20/9 το Β΄ Κ.Α.Π.Η του Δήμου Λαμιέων

efthia

Στη Θεσσαλονίκη 14-16 Οκτώβρη το συνέδριο της ΚΕΔΕ

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο