Αντιπλημμυρικά έργα στο Δομοκό

share on:

Ο Δήμος Δομοκού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΤΚ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ», με προϋπολογισμό 40.313,08 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Το έργο αποτελείται από την ομάδα γενικών υπηρεσιών : ποσού – 29.707,50€, ΟΕ+ΓΕ – 5.347,35€, απρόβλεπτα – 5.258,23€ και το κονδύλι του ΦΠΑ 24% – 9,675,14€.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13/6/2017, ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) με το σύστημα υποβολής προσφοράς ποσοστού έκπτωσης της ομάδας εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και με έλεγχο ομαλότητας του ποσοστού έκπτωσης (άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016).Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος η επανάληψη της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί τη 27/06/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ.

 α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας :

Α. Α1 και άνω κατηγορίας Υδραυλικών και Α1 και άνω κατηγορίας Οδοποιίας για Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο (Μ.Ε.ΕΠ.),

Β. Σε κοινοπραξίες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο (ΜΕΕΠ) κατηγορίας Α1 και Υδραυλικών με Α1 και άνω Οδοποιίας,

Γ. καθώς και οι αντίστοιχες επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα κατηγορίας Υδραυλικών και Οδοποιίας που καλύπτουν το ποσό του Προϋπολογισμού

β) προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τετρακοσίων τριώ ευρώ (807,00 €). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της σχετικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 12/04/2018, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Εκτάκτα Ειδικευμένα και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Δεν προβλέπεται  η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δομοκού.

 

Αφήστε μια απάντηση