Τοπικά

Αυτή είναι η νέα προκήρυξη Α’ και Β΄ κατηγορίας ΕΠΣ Φθιώτιδας

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας προκηρύσσει τους αγώνες πρωταθλημάτων  Α’ Κατηγορίας  «ΑΡΗΣ  ΔΑΡΡΑΣ»  και  Β’  Κατηγορίας  περιόδου  2019 – 2020   στους  οποίους  δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  όσα  σωματεία   έκαναν    δήλωση  συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Α. Τα σωματεία που θα συμμετάσχουν στα παραπάνω πρωταθλήματα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν συμπληρωμένη με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, την έντυπη δήλωση συμμετοχής που τους δίνεται με μέριμνα της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Ε.Π.Σ.Φ.).

Β. α. Ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  κάθε  σωματείου  μαζί  με  την  δήλωση  συμμετοχής  πρέπει  να  καταθέσει  συμπληρωμένη  την  υπεύθυνη  δήλωση  της  Ε.Π.Ο.  θεωρημένη  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  από  αρμόδια  αρχή,  που  αποδέχεται  το  Καταστατικό,  τους  Κανονισμούς,  τις  οδηγίες,  τις  εγκυκλίους  και  τις  αποφάσεις  της  FIFA,  UEFA ,  ΕΠΟ,  τις  αποφάσεις  των  αρμοδίων  Οργάνων  τους  και  την  απόλυτη  δικαιοδοσία  τους  για  κάθε  διαφορά  στο  Ομοσπονδιακό  ποδόσφαιρο  και  ότι  άλλο  αναφέρεται  στην  ανωτέρω  δήλωση.

β. Παραχωρητήριο  γηπέδου  (από  τον  Δήμο  που  ανήκει  το  γήπεδο)  για  όλη  την  αγωνιστική  περίοδο  με  αποδοχή  του  άρθρου  8  του  ΚΑΠ  και  για  τα  σωματεία  της  Α!  Κατηγορίας  υποχρεωτικά  γήπεδο  με  φυσικό  ή  τεχνικό  χλοοτάπητα  καθώς  επίσης  και  παραχωρητήριο  γηπέδου  για  την  εναλλακτική  έδρα  του  σωματείου  σας.

γ. Σύνθεση  Διοικητικού  Συμβουλίου  σε  ισχύ  με  τηλέφωνα  των  μελών  του  σωματείου  σας.

δ. Κατάσταση  Μελών  υπογεγραμμένη  από  τον  Πρόεδρο  και  τον  Γενικό  Γραμματέα,  από  το  επίσημο  βιβλίο  Μελών  του  σωματείου..

ε. Εξόφληση   των  οφειλών του σωματείου  προς  την  Ε.Π.Σ.Φ.  για  να  έχει  το  δικαίωμα  συμμετοχής  στα  πρωταθλήματα  και  των  μετεγγραφών  σύμφωνα  με  το  άρθρο  7  του  ΚΑΠ  και  της  Εγκυκλίου  μετεγγραφών  ερασιτεχνών  της  ΕΠΟ.

στ. Άδεια  λειτουργίας  –  καταλληλότητας  γηπέδου   από  τον   Δήμο  που  ανήκει  το  γήπεδο.

ζ. Αίτηση  για  έγκριση  διαφήμισης  στις  φανέλες  των  σωματείων  σας  άρθρο  14    του  ΚΑΠ.

η. Υποχρεωτική  θεώρηση  όλων  των  βιβλίων  του  σωματείου  σύμφωνα  με  το  άρθρο  9  του  Κανονισμού  Ερασιτεχνικών  Σωματείων.

Γ. Επίσης  τα  σωματεία  που  θα  συμμετάσχουν  στα  πρωταθλήματα  της  παραγράφου  Α  του  ιδίου  άρθρου  πρέπει  να  καταβάλουν  υποχρεωτικά στην  ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Ε.Π.Σ.Φ.).  σαν  ετήσια συνδρομή  και  δικαίωμα  συμμετοχής  ανά  κατηγορία  τα  πιο  κάτω  ποσά.

Α’  Κατηγορία        Β’ Κατηγορία

Συμμετοχή  :                                  100,00€            100,00€

Ετήσια συνδρομή :                        100,00€              50,00€

Σε  διαφορετική  περίπτωση  δεν  γίνεται  δεκτή  η  Δήλωση  συμμετοχής  τους  και  η  συμμετοχή  τους  στα  πρωταθλήματα  οποιασδήποτε  κατηγορίας  της  Ε.Π.Σ.Φ.  για  την  αγωνιστική  περίοδο  2019-2020.

Δ. Η δήλωση συμμετοχής σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Προκήρυξης καθώς και νέας, συμπληρωματικής ή τροποποιημένης που – κατά απόλυτο δικαίωμα – κρίνει αναγκαία το Δ.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Ε.Π.Σ.Φ.) το οποίο υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα τα σωματεία για τις τυχόν τροποποιήσεις , συμπληρώσεις κλπ.

Ε. Για  τα  πρωταθλήματα  ευθύνης  των  Ε.Π.Σ.  αποφασίζει  η  κάθε  διοργανώτρια  με  την  προκήρυξή  της    άρθρο  4,  του  ΚΑΠ  της  ΕΠΟ.  

 1. 2. Η ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ με τις παραπάνω υποχρεώσεις , όπως και η αποδοχή των όρων της Προκήρυξης με επιφύλαξη συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπουν τα άρθρα 7 και άρθρο 27  του Κ.Α.Π. (αποκλεισμός και υποβιβασμός του σωματείου στην αμέσως κατώτερη κατηγορία κ.ο.κ.)

ΑΡΘΡΟ 2ο   

ΕΝΝΟΙΑ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 1. Η  Προκήρυξη  είναι  πρόταση  για  την  κατάρτιση  σύμβασης  προσχώρησης  μεταξύ  της  ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Ε.Π.Σ.Φ.)  ως  Διοργανώτριας  αρχής  και  των  Ομάδων  που  μετέχουν  στα  Πρωταθλήματα  Α – Β  Ερασιτεχνικής  Κατηγορίας.

2α. Στους αγώνες που παραπάνω προκηρύσσονται συμμετέχουν όσα σωματεία δικαιούνται, κατά κατηγορία, σύμφωνα με την Προκήρυξη και τους πίνακες με την τελική βαθμολογική κατάταξη των πρωταθλημάτων της περασμένης περιόδου 2018-2019 ως και των αποφάσεων του Δ.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Ε.Π.Σ.Φ.)  και  έχουν  δηλώσει  με  έγγραφό  τους  δήλωση  συμμετοχής  μέσα  στην  ταχθείσα  από  την  προκήρυξη  προθεσμία,  διαφορετικά  αποκλείεται  από  το  πρωτάθλημα  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Ε.Π.Σ.Φ.

β. Η  ομάδα  που  αποκλείεται  στην  περίπτωση  αυτή,  υποβιβάζεται  στην  αμέσως  κατώτερη  κατηγορία, και  δικαιούται  συμμετοχής  στο  πρωτάθλημα  της  ιδίας  αγωνιστικής  περιόδου  υπό  την  αίρεση  της  κατάθεσης  νέας  αίτησης  συμμετοχής  στον  ορισθέντα  για  την  κατώτερη  κατηγορία,  χρόνο, εφόσον  αυτός  τοποθετείται  μετά  την  ημερομηνία  κατάθεσης  δήλωσης  συμμετοχής  στην  αρχική  κατηγορία  που  δικαιούταν  συμμετοχής  μέχρι  και  τρείς  (3)  ημέρες. Σε  διαφορετική  περίπτωση  αποκλείεται  της  συμμετοχής  σε  οποιαδήποτε  κατηγορία  άρθρο  7  του  Κ.Α.Π.     

 1. Η συγκρότηση των ομίλων όπου προκύπτει θα γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Φ  και  με  γεωγραφικά  κριτήρια.
 2. Στην Α’  Κατηγορία  περιόδου  2019-2020  θα  συμμετάσχουν 13 ομάδες:

ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ  ΜΑΡΤΙΝΟΥ                       ΜΩΛΟΣ

ΚΑΛΥΒΙΑ                                                    ΝΙΚΗ  ΑΓ.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΑΛΕΣΙΝΑ  2008                                    ΔΑΦΝΗ  ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  ΛΑΡΥΜΝΑΣ                 ΑΡΗΣ  ΑΓ.  ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΑΝΑΓ/ΣΗ  ΔΥΤ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                  ΝΕΟ  ΚΡΙΚΕΛΛΟ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  ΛΑΜΙΑΣ                            ΣΤΥΛΙΔΑ

ΒΑΘΥΚΟΙΛΟ            

              

  Στην    Β’  Κατηγορία  περιόδου  2019-2020  θα  συμμετάσχουν  οι  πιο  κάτω  ομάδες  σε  τρείς  (3)  ομίλους.

1ΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ (14)                            2ΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ      (13)                        3ΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  (12)

ΚΗΦΙΣΣΟΣ  Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ       ΚΕΡΑΥΝΟΣ  ΑΓ.  ΓΕΩΡΓΙΟΥ         ΕΧΙΝΑΙΟΙ

ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ                             ΜΕΞΙΑΤΙΚΟΣ                                     ΔΙΒΡΗ

ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ                    ΘΥΕΛΛΑ  ΡΟΔΩΝΙΑΣ                       ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ

ΔΑΦΝΗΣΙΑΚΟΣ  ΑΡΚΙΤΣΑΣ     ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ               ΓΛΥΦΑ

ΑΓΡΟΤΗΣ  ΤΡΑΓΑΝΑΣ            ΔΟΞΑ  ΖΗΛΕΥΤΟΥ                            ΘΥΕΛΛΑ  ΜΕΓ.  ΒΡΥΣΗΣ

ΡΕΓΚΙΝΙ                                      ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  Π.ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ        ΠΑΟ ΑΝΘΗΛΗΣ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ    ΑΝΑΓ/ΣΗ  ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ             ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ  ΠΕΤΡΩΤΟΥ

ΚΑΛΑΠΟΔΙ                                  ΤΣΟΥΚΑ                                              ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΔΟΜΟΚΟΥ

ΑΣΤΕΡΑΣ  ΑΓ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ       ΓΑΡΔΙΚΙ                                              ΟΜΒΡΙΑΚΗ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ                             ΑΣΤΕΡΑΣ  ΣΤΑΥΡΟΥ                         ΔΟΞΑ  ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

ΣΚΑΡΦΕΙΑ                                 ΦΡΑΝΤΖΗ                                            ΗΡΑΚΛΕΙΑ

ΑΕΤΟΣ  ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ           ΕΘΝΙΚΟΣ  ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ         Α.Ε.Ν. ΑΜΠΛΙΑΝΗ

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ                                ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ

ΑΤΑΛΑΝΤΗ  ‘92

                             

                                                     ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

 1. Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων πρωταθλήματος ορίζεται :

α.  Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  «ΑΡΗΣ  ΔΑΡΡΑΣ»:    12/10/2019

β.  Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:                                   12-13/10/2019

 1. Η Ε.Π.Σ.Φ. διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης των παραπάνω ημερομηνιών εφόσον κρίνει ότι το επιβάλλουν ειδικοί όροι.

ΑΡΘΡΟ 4Ο

ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 8 του Κ.Α.Π. (Γήπεδα τέλεσης αγώνων).

Ειδικότερα :

 1. Τα γήπεδα των αγώνων θα ορίζονται από την αρμόδια Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Ε.Π.Σ.Φ.) κατά τον καταρτισμό του ετήσιου προγράμματος των αγώνων σύμφωνα με τις δηλώσεις. Τα γηπεδούχα σωματεία αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κ.Α.Π. (ετοιμασία γηπέδου -αποδυτήρια κλπ) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπουν τα παραπάνω άρθρα σε περίπτωση που δεν θα συμμορφωθούν με αυτές.
 2. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται, για την υποχρέωση των σωματείων που διαθέτουν ιδιόκτητο ή ιδιόχρηστο γήπεδο, να θέτουν αυτό και τις εγκαταστάσεις του απρόσκοπτα και αναντίρρητα στη διάθεση της Ένωσης για ορισμό αγώνων αρμοδιότητάς της. Σε διαφορετική  περίπτωση  το  Δ.Σ.  της  Ε.Π.Σ.Φ.  έχει  το  δικαίωμα  αποκλεισμού  του  γηπέδου  για  το  σωματείο  και   για  τους  δικούς  του  αγώνες.
 3. Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Ε.Π.Σ.Φ.) ως διοργανώτρια των αγώνων για τις ανάγκες συμβάσεων χορηγίας που υπογράφει , δικαιούται ηχητικού και οπτικού διαφημιστικού χρόνου τεσσάρων (4) εν συνόλω λεπτών προ και  κατά την διάρκεια του ημιχρόνου του αγώνα.  Δικαιούται επίσης χρήσης τριών (3) διαφημιστικών πινακίδων στα γήπεδα τέλεσης των αγώνων.
 4. Σε περίπτωση αγώνων κατάταξης (π.χ. ισοβαθμία ομάδων κλπ) θα ορίζονται κατά την κρίση της Ένωσης γήπεδα ουδέτερα που θα συγκεντρώνουν τις περισσότερες εγγυήσεις (ασφάλεια, ομαλή διεξαγωγή,

απόσταση, χωρητικότητα κλπ) και θα εξασφαλίζουν ,κατά το δυνατό, ίσους όρους για τις διαγωνιζόμενες ομάδες.

 1. Η ομάδα  η  οποία  δηλώνει  ως  έδρα  της  γήπεδο  το  οποίο  ανήκει  σε άλλη  ομάδα  ή  σε  άλλο  νομικό  ή  φυσικό  πρόσωπο  πρέπει  να  συνοδεύει  τη  σχετική  της  δήλωση  με  έγγραφη  συγκατάθεση  της  ομάδας

ή  του  νομικού  ή  φυσικού  προσώπου  στην  κυριότητα  των  οποίων  ανήκει  το  γήπεδο  που  δηλώνεται  ή  του  οποίου  έχουν  την  χρήση, καθώς  και  την  προβλεπόμενη  άδεια  λειτουργίας  του  γηπέδου  από  τον  φορέα  στον  οποίο  ανήκει  το  γήπεδο  Δήμο  ή  Κοινότητα ή  Σωματείο  για  όλη  την  χρονική  περίοδο  του  Πρωταθλήματος.

 1. Σε περίπτωση αδυναμίας εξασφάλισης γηπέδου το σωματείο έχει την υποχρέωση να δεχθεί σαν έδρα του το γήπεδο που θα ορίσει η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Ε.Π.Σ.Φ.) , οπότε αποκτά την ιδιότητα του γηπεδούχου και έχει όλες γενικά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή την ιδιότητα.
 2. Για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 όλοι οι αγώνες της

Α! Κατηγορίας θα διεξάγονται υποχρεωτικά σε γήπεδο με χλoοτάπητα (φυσικό ή συνθετικό) το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις διεξαγωγής επίσημου αγώνα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Σε διαφορετική περίπτωση το αθλητικό σωματείο το οποίο εντός των τασσομένων προθεσμιών δεν θα προσκομίσει παραχωρητήριο γηπέδου με χλoοτάπητα (φυσικό ή συνθετικό)  δεν  θα  γίνει  δεκτή  η  δήλωση  συμμετοχής  του.

 1. Τα γήπεδα  των  αγώνων  για  τα  γηπεδούχα  σωματεία  ορίζονται  με  την  προκήρυξη  ή  με  έγγραφο  από  την  Ε.Ε.  της  διοργανώτριας  αμέσως  μόλις  καταρτίζεται  το  πρόγραμμα  αγώνων. Επιτρέπεται  αλλαγή  έδρας  μόνο  λόγω  ανάκλησης  της  άδειας  λειτουργίας  του  γηπέδου  ή  ανάκληση  της  άδειας  παραχώρησης  του  γηπέδου.

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο

ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ

Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 9 του Κ.Α.Π. (Αγωνιστικός χώρος- αντικανονικότητα γηπέδου).Τονίζεται ότι η ομάδα που αγωνίζεται εκτός έδρας έχει το δικαίωμα να διατυπώσει σχετική ένσταση ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ. Η ένσταση πρέπει να καταχωρηθεί υποχρεωτικά στο φύλλο αγώνα. Η  έλλειψη  διχτύων  στα  τέρματα  καθιστούν  το  γήπεδο  αντικανονικό  καθ’ όλη  την  διάρκεια  του  αγώνα.

AΡΘΡΟ  6Ο

ΓΗΠΕΔΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 10 του Κ.Α.Π. (Ακατάλληλο γήπεδο).

Επισημαίνεται ότι για τη δυνατότητα διεξαγωγής ή συνέχισης ενός αγώνα από άποψη καταλληλότητας ή όχι του γηπέδου , μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο Διαιτητής, οι δε ομάδες έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε απόφασή  του χωρίς να έχουν  το  δικαίωμα  να  υποβάλλουν ένσταση.

Δεν  επιτρέπεται  κατ αρχήν,  στη  διοργανώτρια  αρχή  η  αναβολή  αγώνα  λόγω  ακαταλληλότητας  του  γηπέδου. Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις όμως,  επιτρέπεται  η  αναβολή  του,  λόγω  δυσμενών  καιρικών  συνθηκών  ή  λόγω  ανωτέρας  βίας,  μετά  από  απόφαση  του  Προέδρου  και  του  Αναπληρωτή  Προέδρου  ή  Αντιπροέδρου    της  διοργανώτριας  αρχής  ή  ορισθέντος  από  αυτή  οργάνου  ή  επιτροπής  η  οποία  συνοδεύεται  από  έγγραφη  σχετική  τεκμηρίωση. Η  αναβολή  επιτρέπεται  εφόσον  η  απόφαση  αυτή  ληφθεί  24  ώρες  τουλάχιστον  πριν  την  διεξαγωγή  του  αγώνα.

Ειδικά  για  τα  τοπικά  ερασιτεχνικά  πρωταθλήματα  η  απόφαση  για  την  αναβολή  ενός  αγώνα  μπορεί  να  ληφθεί  ακόμη,  πλην  της  ανωτέρω,  και  σε  λοιπές  περιπτώσεις,  χωρίς  χρονική  δέσμευση,  αν  υπάρχει  σπουδαίος  λόγος  με  απόφαση  του  Προέδρου,  ή επιτροπής της  οικείας  της  διοργανώτριας  άρθρο  10  παρ.  4  του  ΚΑΠ. 

ΑΡΘΡΟ 7Ο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύουν όσα καθορίζουν τα άρθρα 11 (Διάρκεια, ημέρα και ώρα τέλεσης αγώνα) και 22  (Πρόγραμμα αγώνων) του Κ.Α.Π. και ειδικότερα:

 1. Το ετήσιο πρόγραμμα των αγώνων, ύστερα από δημόσια κλήρωση, θα κοινοποιηθεί με έγγραφο σε όλα τα σωματεία που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα.
 2. Τα σωματεία θα ενημερώνονται για το πρόγραμμα των αγώνων από την γραμματεία  της  ΕΠΣΦ  και  από  τα  Μ.Μ.Ε. με ευθύνη των αντιπροσώπων τους. Η  διάρκεια  των  αγώνων  ορίζεται  σε  90΄ (δύο  ημίχρονα  των  45΄ το  καθένα).
 3. Οι ομάδες δεν έχουν το δικαίωμα αναβολής οποιουδήποτε αγώνα τους , έστω και αν συμφωνούν και οι δύο.
 4. Οι αγώνες θα γίνονται Σάββατο  ή  Κυριακή (πρωί – απόγευμα  ή  βράδυ).

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Ε.Π.Σ.Φ.)  διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να ορίζει αγώνες και τα απογεύματα Τετάρτης ή και οποιασδήποτε άλλης ημέρας , εργάσιμης ή αργίας, αν αυτό επιβάλλουν οι λόγοι έγκαιρης λήξης ή ομαλής διεξαγωγής των πρωταθλημάτων.

 1. Ο ορισμός της ώρας έναρξης κάθε αγώνα είναι στην απόλυτη κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Πρωταθλήματος και έγκρισης του Δ.Σ..
 2. Σε οποιαδήποτε  περίπτωση,  μία  ομάδα  δεν  μπορεί  να  υποχρεωθεί  να  αγωνισθεί  σε  δεύτερο  αγώνα  πρωταθλήματος  ή  κυπέλλου  πριν  παρέλθουν  δύο  (2)  πλήρεις  ημέρες  από  την  λήξη  του  πρώτου  αγώνα  χωρίς  να  υπολογίζονται  οι  ημέρες  διεξαγωγής  του  πρώτου  και  του  δεύτερου  αγώνα  άρθρο  22  παρ.  3  του  ΚΑΠ
 3. Η  διοργανώτρια  δύναται  κατά  την  κρίση  της,  να  προβεί  σε  αναβολή  προγραμματισμένου  αγώνα,  χωρίς  χρονικό  περιορισμό  για  λόγους  ανωτέρας  βίας  (π.χ.  διακοπή  συγκοινωνιών,  θεομηνία,  ακραία  καιρικά  φαινόμενα  κτλ) ή  για  σπουδαίο  λόγο,  με  απόφαση 

του  Προέδρου  της  οικείας  ΕΠΣ   ενημερώνοντας  σχετικά  τα  ενδιαφερόμενα  σωματεία  άρθρο  22  παρ.  7α  του  ΚΑΠ.

 1. Η  διοργανώτρια  δύναται  σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  να  αλλάξει  την  ώρα  και  το  γήπεδο  τέλεσης  αυτού,  υποχρεούται  όμως  να  ειδοποιήσει  όλους  τους  ενδιαφερόμενους  τουλάχιστον  24  ώρες  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα  άρθρο  22  παρ.  7β  του  ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 8Ο

ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ –  ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 14 του Κ.Α.Π. (Στολές Ομάδων) και το άρθρο 4 των κανονισμών παιδιάς  και  ειδικότερα: Ο  διαιτητής  του  αγώνα  υποχρεώνει  την  γηπεδούχο  ομάδα  να  αλλάξει  στολή  όταν  τα  χρώματα

των  δύο  αγωνιζομένων  ομάδων  είναι  όμοια  ή  παρεμφερή  και  ματαιώνει  την  ποδοσφαιρική  συνάντηση  όταν  η  γηπεδούχος  ομάδα  αρνείται  να  εφαρμόσει  την  υπόδειξή  του. Η  υπαίτια  της  ματαίωσης  του  αγώνα  ομάδα  τιμωρείται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  21 (μη τέλεση ή διακοπή αγώνα).Σε  περίπτωση  που  υπάρχει  διαφήμιση  στις  φανέλες  των  ποδοσφαιριστών  ο  διαιτητής  είναι  υποχρεωμένος  να  ζητά την  έγκριση  της  διαφήμισης  από  την  διοργανώτρια  αρχή  άρθρο  14   του  ΚΑΠ. Η  αρίθμηση  στην  εμφάνιση  (φανέλα  –  παντελονάκι) των  ποδοσφαιριστών  στα  ερασιτεχνικά  πρωταθλήματα  υποχρεωτικά  είναι  από  ένα  (01)  έως  δεκαοκτώ  (18). Η  αρίθμηση  στα  παντελονάκια  είναι  προαιρετική. Εφόσον  όμως  υπάρχει  τότε  υποχρεωτικά  θα  είναι  όμοια  αυτή  της  φανέλας.      

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ – ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ   ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΓΙΑΤΡΟΥ  ΑΓΩΝΑ  –  ΑΛΛΑΓΕΣ

Κάθε  μία  από  τις  διαγωνιζόμενες  ομάδες  βάσει  των  άρθρων 8 (γήπεδα τέλεσης αγώνων) και 16 (Ώρα προσέλευσης ομάδας- Μπάλες αγώνα – παρουσία  εκτελών  χρέη  ιατρού) του  Κ.Α.Π.  είναι  υποχρεωμένη:

 1. Να προσέρχεται  στο  γήπεδο  του  αγώνα  έγκαιρα πριν  από  την  καθορισμένη  έναρξη  του,  ανεξάρτητα  από  τις  τυχόν  δυσμενείς  συνθήκες  που  επικρατούν. Ο Διαιτητής είναι υπεύθυνος  για την τήρηση της ακριβούς ώρας έναρξης που αναγράφεται στο φύλλο αγώνα.
 2. Η γηπεδούχος ομάδα  είναι  υπεύθυνη  για  την  προσκόμιση  στον  διαιτητή  ικανού  αριθμού  μπαλών  για  την  διεξαγωγή  του  αγώνα.
 3. Η γηπεδούχος ομάδα πρέπει , απαραίτητα, να μεριμνά ώστε να υπάρχει φορείο κατά τη διάρκεια του αγώνα, για τη μεταφορά των

τραυματισθέντων ποδοσφαιριστών, σε  εμφανή  σημείο  του  αγωνιστικού  χώρου.

 1. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες είναι  υποχρεωμένες  να είναι εφοδιασμένες με το κατάλληλο φαρμακευτικό  υλικό  για τη χρησιμοποίησή του  από  τους ποδοσφαιριστές  σε  περίπτωση  τραυματισμού  τους.
 2. Οι γηπεδούχες ομάδες σύμφωνα με την έννοια του Κ.Α.Π. είναι εκείνες που αγωνίζονται στα δικά τους γήπεδα ή στα γήπεδα άλλων ομάδων ή φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία όμως έχουν εξασφαλίσει οι ίδιες για αγώνες των πρωταθλημάτων τους, από  τον  Δήμο  ή  άλλο  φορέα έχοντας αναλάβει και την υποχρέωση να υπάρχουν στην διάθεση των αγωνιζομένων μέσα πρώτων βοηθειών.
 3. Σε  όλους  τους  αγώνες  των  τοπικών  ερασιτεχνικών  πρωταθλημάτων,  ανδρών  και  ακαδημιών  είναι  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  με  ευθύνη  της  γηπεδούχου  ομάδας,  η  παρουσία  προσώπου  που  θα  ασκεί  καθήκοντα  ιατρού  αγώνα.  Το  πρόσωπο  αυτό  δύναται  να  είναι  είτε  ιατρός  είτε  νοσηλευτής  είτε  διασώστης,  απόφοιτος  των  ΤΕΙ  και  διαπιστευμένος  του  ΕΚΑΒ  ή  ειδικά  πιστοποιημένος  στην  παροχή  πρώτων  βοηθειών  και  ιδιαίτερα  σε  αθλητική  γεγονότα.  Σε        περίπτωση  που  δεν  υπάρξει  πρόσωπο  που  να  ασκεί  καθήκοντα  γιατρού,  κατά  τα  ανωτέρω,  ο  αγώνας  δεν  διεξάγεται  με  υπαιτιότητα  της  γηπεδούχου  ομάδας, στην  οποία  επιβάλλονται  οι  ποινές  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  21  παρ.  3  του  ΚΑΠ.  Κατ΄ εξαίρεση  αν, για  λόγους  ανωτέρας  βίας,  το  πρόσωπο  που  ασκεί  καθήκοντα  ιατρού  του  αγώνα  δεν  προσέλθει  στον  αγώνα  ή  κατά  τη  διάρκεια  του  αγώνα  αποχωρήσει  λόγω  κατεπείγουσας  περίπτωσης,  ο  αγώνας δεν  αρχίζει  ή  διακόπτεται  οριστικά,  αντίστοιχα  χωρίς  ευθύνη  της  γηπεδούχου  ομάδας,  πλην  όμως  για  τη  συνδρομή  των  ως  άνω  προθποθέσεων  αποφασίζει  η  οικεία  Πειθαρχική  επιτροπή.   Εάν  διεξαχθεί  ο  αγώνας  πέραν  των  ανωτέρω  ποινών  για  την  γηπεδούχο  ομάδα   που  ισχύουν,  ο  διαιτητής  παραπέμπεται  για  πειθαρχικό  έλεγχο  άρθρο  16  παρ.  2  του  ΚΑΠ.

           7α. Επιτρέπεται  σε  όλη  τη  διάρκεια  του  αγώνα  η  αντικατάσταση  μέχρι  τεσσάρων  (4)  ποδοσφαιριστών.

           β.  Απαγορεύεται  η  αντικατάσταση  ποδοσφαιριστή  ο  οποίος  αποβλήθηκε  από  τον  διαιτητή.

            γ.  παράβαση των  περιπτώσεων  α.  και  β.  της  παρούσης  παραγράφου  συνιστά  αντικανονική  συμμετοχή  που  εξετάζεται  κατόπιν  ενστάσεως,  άρθρο  16  παρ.  3  του  ΚΑΠ.    

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ

Ισχύουν  όσα  ορίζει  το  άρθρο  17  του  Κ.Α.Π. (Αδυναμία συμμετοχής ομάδας σε αγώνα)  και ειδικότερα:

 1. Ομάδα που δεν μπορεί να πάρει μέρος σε αγώνα οποιουδήποτε πρωταθλήματος πρέπει να ειδοποιήσει αιτιολογημένα με έγγραφό της την Ε.Π.Σ.Φ. πριν από τέσσερις (04) τουλάχιστον ημέρες εκτός αν για την υποχρέωσή της να αγωνιστεί ειδοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα μικρότερο των οκτώ (08) ημερών , οπότε η ειδοποίησή αυτή πρέπει να γίνει τουλάχιστον πριν από τρεις (03) ημέρες (άρθρο 17 παρ.1 Κ.Α.Π.).
 2. Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες ή αποχωρήσει από το πρωτάθλημα ή παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους του ελαχίστου επιτρεπομένου ορίου (λιγότερους από  εννέα)ποδοσφαιριστές για την έναρξη του χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ,εκτός από την καταβολή κάθε σχετικής δαπάνης τιμωρείται με απώλεια του αγώνα  με  τέρματα  0 – 3,   και χρηματική ποινή  από  πενήντα  (50,00)  έως   πεντακόσια (500,00) Ευρώ για κάθε αγώνα. Οι  ανωτέρω  ποινές  επιβάλλονται   για  κάθε  αγώνα  που  η  ομάδα  δεν  παρουσιάζεται  κανονικά, παραιτείται  ή  δηλώνει  αποχώρηση  από  το  πρωτάθλημα και  μέχρι  τρεις  (3)  αγώνες  σε  κάθε  πρωτάθλημα.
 3. Ομάδα που  δεν  κατέρχεται  να  αγωνισθεί  ή  παραιτηθεί  από  τρείς  (3)  αγώνες  της  ίδιας  διοργάνωσης  αποβάλλεται  με  απόφαση  της  Πειθαρχικής.  Από  τις  παραπάνω  κυρώσεις  απαλλάσσεται  η  ομάδα  που

δηλώνει  αδυναμία  συμμετοχής  σε  αγώνα  εφ΄ όσον  αυτή  οφείλεται  σε  ανώτερη  βία. Ως  ανώτερη  βία  νοείται  ενδεικτικά,  η  διακοπή  των

συγκοινωνιών (σιδηροδρομική  ακτοπλοϊκή  αεροπορική κ.λ.π.)  από  οποιαδήποτε  αιτία,  από  την  οποία  είναι  αδύνατη  η  έγκαιρη  προσέλευση  στο  γήπεδο  της  ομάδας.

 1. Ομάδα  που  δεν  δηλώνει  εγκαίρως  την  αδυναμία  συμμετοχής  της  στον  αγώνα,  εις  τρόπον  ώστε  να  μετακινηθεί  ασκόπως  η  αντίπαλη  ομάδα  και  οι  διαιτητές  του  αγώνα,  τιμωρείται  εκτός  των  λοιπών  ποινών  και  με  χρηματική  ποινή  από  500,00  ευρω.                    
 2. Οπωσδήποτε οι  λόγοι  που  θα  επικαλείται  ένα  σωματείο  για  να    ζητήσει  αναβολή  αγώνα  του  ή  να  δικαιολογήσει  μη  κάθοδό  του  σ΄ αυτόν  πρέπει  να  συνιστούν  ανώτερη βία (διακοπή  συγκοινωνιών  κ.λ.π.). Επίκληση σωματείου, για αναβολή αγώνα , συμμετοχής σε κοινωνικές   εκδηλώσεις (χοροί κλπ) δεν συνιστούν ανώτερη βία. Πάντως σε κάθε περίπτωση, το βάσιμο των λόγων κρίνει αποκλειστικά και μόνο η αρμόδια Επιτροπή Πρωταθλήματος, τα δε σωματεία οφείλουν να συμμορφώνονται στην απόφασή της. Φυσικά η αίτηση  πρέπει να υποβάλλεται με έγγραφο προς την Ε.Π.Σ.Φ. δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την προγραμματισμένη τέλεσή του αγώνα αιτήματα που υποβάλλονται προφορικά ή τηλεφωνικά δεν θα συζητούνται.

ΑΡΘΡΟ 11Ο

ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ

Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 21 (μη τέλεση ή διακοπή αγώνα )του Κ.Α.Π. και σε περίπτωση παράβασής του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Ειδικότερα :

 1. Αγώνας που δεν  τελέσθηκε  χωρίς  να  ευθύνονται  και  οι  δύο  διαγωνιζόμενες  ομάδες  επανορίζεται  να  διεξαχθεί  υποχρεωτικά  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την  έκδοση  της  απόφασης  του  αρμοδίου  οργάνου. Το  φύλλο  αγώνα  που  συντάχθηκε  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  είναι  άκυρο  και  οι  ποδοσφαιριστές  που  έχουν  δηλωθεί  σε  αυτό  δεν  θεωρείται ότι

αγωνίσθηκαν (η  ημέρα  αυτού  του  αγώνα  δεν  προσμετράται για  την      έκτιση  ποινών). Αντίθετα  το  παραπάνω

φύλλο  αγώνα  είναι  ισχυρό  για  τα  πραγματικά  περιστατικά  και  για  όσους  γράφτηκαν  σε  αυτό  από  το  Διαιτητή  για  παραπτώματα  που  τιμωρούνται  με  τις  διατάξεις  του  ισχύοντος Κ.Α.Π. ή  του  Πειθαρχικού  Κώδικα.

 1. Αγώνας που δεν τελέσθηκε ή που δεν έληξε με υπαιτιότητα της μιας ή και των δύο ομάδων, προσμετράτε για την έκτιση ποινών των ποδοσφαιριστών μόνο της  ανυπαίτιας ομάδας  και   τιμωρείται ως  εξής :

α. με  απώλεια  του  αγώνα  με  τέρματα  0-3  εκτός  αν  το  αποτέλεσμα  ευνοεί  την  ανυπαίτια  ομάδα,  στην  περίπτωση  διακοπής  αγώνα  ή  αποχώρησης  ομάδας,  οπότε  υπολογίζεται  το  αποτέλεσμα  που πραγματικά  σημειώθηκε.

β.  Με  χρηματική  ποινή  έως  δύο  χιλιάδες  (2.000)  ευρώ  αν  ο  αγώνας  δεν  αρχίσει.

γ. Αν  ο  αγώνας  δεν  αρχίσει  η  διακοπεί  πριν  από  την  κανονική  λήξη   του,  λόγω  παραβάσεων  του  άρθρου  15  του  ΠΚ  εκτός  των  ανωτέρω  ποινών,  η  υπαίτια  ομάδα  τιμωρείται  με  αφαίρεση  ενός  (1)  βαθμού  από  τον  πίνακα βαθμολογίας  του  πρωταθλήματος  που  συμμετέχει και τις  λοιπές  ποινές  που  προβλέπονται  στο  αυτό  άρθρο  (15)  του  Πειθαρχικού  Κώδικα.   

δ. Με αφαίρεση πέντε (5) βαθμών  από  την  τρέχουσα  και  πέντε  (5)  βαθμών  από  την  επόμενη  αγωνιστική  περίοδο και  χρηματική  ποινή  έως  το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ για την ομάδα (ή τις ομάδες) που θα αποχωρήσει/σουν από έναν αγώνα μετά την έναρξή του. (άρθρο 21 παρ.3 περ. δ Κ.Α.Π.).

 1. 3. Αγώνας που  δεν  έληξε  χωρίς  υπαιτιότητα  των  διαγωνιζόμενων  ομάδων  επανορίζεται  και   συνεχίζεται  για  το  υπολειπόμενο  της  διακοπής  χρονικό  διάστημα  με  τους  ίδιους  όρους  που  υπήρχαν  κατά  την  διακοπή  του (π.χ.  αριθμός  τερμάτων  αριθμός  ποδοσφαιριστών κ.λ.π.)  εντός  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από την  έκδοση  της  απόφασης  του  αρμόδιου  οργάνου. Στο  δεύτερο  τμήμα  του  διακοπέντα  αγώνα  μπορούν  να                                                           

συμμετάσχουν  συνολικά  διαφορετικοί  ποδοσφαιριστές  από  εκείνους  που  αγωνίστηκαν  στο  πρώτο  κομμάτι  του  αγώνα,  ακόμα  και  όσοι  είχαν  αντικατασταθεί  αλλά  δεν  μπορούν  να  συμμετάσχουν  όσοι  ποδοσφαιριστές  έχουν  τιμωρηθεί  με  αποκλεισμό  από  αποβολή  κατά  τον  ενδιάμεσο  χρόνο.

 1. Δεν  είναι  δυνατή  η  συνέχιση  ενός  αγώνα  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση  και  για  οποιοδήποτε  λόγο  αν  η  μία  ή  και  οι  δύο  ομάδες  παραμείνουν  στον  αγωνιστικό  χώρο  με  λιγότερους  από επτά  (7) ποδοσφαιριστές.  Αν  συντρέξει  τέτοια  περίπτωση  ο  διαιτητής  έχει  την  υποχρέωση  να  διακόψει  τον  αγώνα  ο  οποίος  κατακυρώνεται  υπέρ  της  ομάδας  που  δεν  έχει  ευθύνη  για  την διακοπή  με  τέρματα  3-0,  εκτός  αν  το  αποτέλεσμα  του  αγώνα  τη  στιγμή  της  διακοπής  του  ευνοεί  την  ανυπαίτια  ομάδα,  και  με  χρηματική  ποινή  από  το ποσό των τριακοσίων (300,00) Ευρώ έως το ποσό των δύο  χιλιάδων  (2.000,00) Ευρώ.
 2. Αγώνας που  αναβάλλεται  ή  διακόπτεται  εξ  αιτίας  και  ΜΟΝΟ  των  καιρικών  συνθηκών  διεξάγεται  υποχρεωτικά  την  πρώτη  ΤΕΤΑΡΤΗ  μετά  την  αναβολή  στο  ίδιο  γήπεδο  και  την  ίδια  ώρα  χωρίς  άλλη  ειδοποίηση  των  ομάδων.   

         

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΑΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ

 1. Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή  παραιτηθεί  από τρείς  (3)  αγώνες  της  ίδιας  διοργάνωσης  αποβάλλεται  με  απόφαση  της  Πειθαρχικής  Επιτροπής  της  διοργανώτριας  και  υποβιβάζεται  στην  αμέσως  κατώτερη  κατηγορία  άρθρο  17  παρ.  3  του  ΚΑΠ.
 2. Σωματείο το οποίο μετέχει στα πρωταθλήματα των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων και δεν κατέρχεται να αγωνιστεί για δύο (2) συνεχείς αγωνιστικές περιόδους στο οικείο πρωτάθλημα με την θέλησή του και όχι λόγω ανωτέρας βίας, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Φ.. Η  ποινή  επιβεβαιώνεται  από  την  επόμενη  Γενική  Συνέλευση της  Ε.Π.Σ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. Μετά  την  επιβεβαίωση  της  απόφασης  αυτής,  η  ΕΠΟ  διαγράφει  το  σωματείο  αυτό  από  τα  μητρώα  της , άρθρο  27.  του  Κ.Α.Π..

 ΑΡΘΡΟ 13ο

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ – ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Ισχύουν  όσα  καθορίζει  το  άρθρο  12  (Διαιτητής αγώνα) του  Κ.Α.Π.

Επισημαίνονται ειδικότερα οι διατάξεις :

 1. Καμία ένσταση δεν επιτρέπεται κατά ορισμού Διαιτητή ή Βοηθού Διαιτητή που έγινε σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία των άρθρων 12 και  37 του Κ.Α.Π..
 2. Όταν βάσιμοι λόγοι το επιβάλλουν (έλλειψη επαρκούς αριθμού διαθέσιμων Διαιτητών) η αρμόδια Επιτροπή (Ε.Δ./Ε.Π.Σ.Φ.) μπορεί να ορίσει σε αγώνες όλων  των  κατηγοριών,  κατ’ εξαίρεση να διευθύνει ένας Διαιτητής και ένας Βοηθός ή χωρίς Βοηθούς.
 3. Εφόσον υπάρχει αποχή ή μεγάλη έλλειψη διαιτητών για οποιοδήποτε λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μπορεί κατά την διακριτική του ευχέρεια:

α. Να ζητά  δια  της  Ε.Δ.  της  ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Ε.Π.Σ.Φ.)  τον ορισμό Διαιτητών από άλλη  Ένωση προκειμένου να καλύψει όλους  ή ορισμένους  από  τους  αγώνες (κατά την κρίση της Ένωσης).

β. Κατά  την  κρίση  της  διοργανώτριας  και  ανάλογα  με  την  κρισιμότητα  του  αγώνα  μπορεί  να  χρησιμοποιεί έναν  διαιτητή  και  ένα  βοηθό  ή  και  μόνο    ένα  διαιτητή για  την  διεξαγωγή  αγώνων.

γ.  Σε  περίπτωση  αποχής  διαιτητών  ή  ομαδικών  ή  πολλαπλών  ατομικών  κωλυμάτων  από  αγώνες  τοπικών  πρωταθλημάτων  οι  απέχοντες  διαιτητές,  τίθενται  αυτοδικαίως,  εκτός  ορισμού  από  κάθε  αγώνα  Εθνικού  ή  Τοπικού  Πρωταθλήματος  και  δεν  μπορούν  να  αξιολογηθούν  από  την  Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο.  για  την  αμέσως  επόμενη  ποδοσφαιρική  περίοδο. Παράβαση  της  διάταξης  αυτής  συνεπάγεται

ακυρότητα  του  αγώνα  και  παραπομπή  των  υπαιτίων  διαιτητών  καθώς  και  των  μελών  των  επιτροπών  που  τους  όρισαν  για  πειθαρχικό  έλεγχο.

 1. Επίσης οι Διαιτητές και οι Βοηθοί Διαιτητές που θα επανδρώνουν τους αγώνες πρωταθλήματος θα ορίζονται με τη διαδικασία του  ορισμού  από την αρμόδια Επιτροπή (Ε.Δ.)
 2. Τα έξοδα Διαιτησίας των αγώνων βαρύνουν το γηπεδούχο  σωματείο. Τα  γηπεδούχα  σωματεία  εάν  δεν  εξοφλήσουν,  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα,   το  σύνολο  της  δαπάνης διαιτησίας  (  αποζημίωση  και  έξοδα  μετακίνησης  διαιτητή,  βοηθών  και  παρατηρητή  διαιτησίας  και  παρατηρητή  αγώνα), ο διαιτητής  δεν  διεξάγει  τον  αγώνα. Ο  αγώνας  αυτός  κατακυρώνεται  υπέρ  της  ανυπαίτιας  ομάδας με  τέρματα  0-3 και  η  υπαίτια  ομάδα  τιμωρείται  με  χρηματική  ποινή  ποσού πεντακοσίων (500) Ευρώ. Μέχρι  την  εξόφληση  της  ως  άνω  δαπάνης  στην  διοργανώτρια  δεν  ορίζονται  οι αγώνες  της  ομάδας  αυτής  κατακυρώνονται  δε  υπέρ  της  αντιπάλου  ομάδας, άρθρο  12  παρ.  9  του  ΚΑΠ.
 3. Σωματείο  που  επιθυμεί  την  παρουσία  παρατηρητή  διαιτησίας  σε  αγώνα  του  πρέπει  να  απευθύνεται  έγκαιρα  με  αίτηση  του  στην  Επιτροπή Διαιτησίας  της  Ε.Π.Σ.Φ.  που  είναι  η  μόνη  αρμόδια  για  τον  ορισμό  του. Τα  έξοδα  αποζημίωσης  του  παρατηρητή  διαιτησίας  βαρύνουν  το  σωματείο  και  η  εξόφληση  της  αποζημίωσης  γίνεται  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα.
 4. Απαγορεύεται η  είσοδος  στον  χώρο  των  αποδυτηρίων  των  διαιτητών  οποιουδήποτε  μέλους  του  Δ.Σ.  σωματείου , όπως  και  κάθε  άλλου  προσώπου  ή  εξωποδοσφαιρικού  παράγοντα , πλην  του  αρχηγού  της  ομάδας  η  είσοδος  του  οποίου  επιτρέπεται  μόνο  για  την  επιβολή    ενστάσεων  κατά  τις  κείμενες  διατάξεις  άρθρο  12    του  Κ.Α.Π..

Η  παράβαση  της  παρούσας  παραγράφου  επισύρει  τις  ποινές  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  25  του  Κώδικα  δεοντολογίας,  κατά  των  υπευθύνων.

 1. Η  διοργανώτρια  δεν  έχει  υποχρέωση  να  ανακοινώσει  στις  διαγωνιζόμενες  ομάδες  τους  διαιτητές  και  βοηθούς  που  κάθε  φορά  ορίζονται  από  το  αρμόδιο  όργανο  για  να  διευθύνουν  τους  αγώνες.
 2. Απαγορεύεται η  καθ΄ οιονδήποτε  τρόπο  και  δια οιανδήποτε  αιτία  προσφυγή  στα  πολιτικά  δικαστήρια  των  διαιτητών  σχετιζόμενες  με  την  διαιτητική  δραστηριότητα    καθώς  επίσης  και  η  υποβολή  μήνυσης  κατά  παραγόντων,  προπονητών, ποδοσφαιριστών,  για  γεγονότα  που  λαμβάνουν  χώρα  εντός  αγωνιστικού  χώρου  χωρίς  την  έγκριση  και  την  άδεια  του  Δ.Σ  της  Ε.Π.Σ.Φ.
 3. Το Δ.Σ.  της  Ε.Π.Σ.Φ.  και  η  Ε.Δ/ΕΠΣΦ  έχουν  το  δικαίωμα  να  ορίζουν  στους  αγώνες  της  Α!  Κατηγορίας  και  4ο  διαιτητή.  Η  αμοιβή  καθορίζεται  στο ποσό των 20 Ευρώ.

11.Η  Επιτροπή Διαιτησίας  της   Ε.Π.Σ.Φ.  ορίζει  κατά  την  κρίση  της  τους  Παρατηρητές  Διαιτησίας  σε  αγώνες  Α!  και  Β!  Κατηγορίας.           

    

                                                    ΑΡΘΡΟ  14ο   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ

 1. Για κάθε αγώνα η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Ε.Π.Σ.Φ.) δύναται να ορίζει Παρατηρητή Αγώνα από σχετικό πίνακα ο οποίος καταρτίζεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και οι χώροι ευθύνης του καθορίζονται από το άρθρο   6   του  Κανονισμού  Παρατηρητών   αγώνα  της  Ε.Π.Ο..

 1. Δικαίωμα παραμονής μέσα στον αγωνιστικό χώρο (στους πάγκους των ομάδων) κατά τη διάρκεια του αγώνα έχουν μόνο τα εξής πρόσωπα άρθρο 6    εδ.  β  του  Κανονισμού  Παρατηρητών  της  Ε.Π.Ο.:

α. Ένας  (1)  εκπρόσωπος  του  κάθε  σωματείου  ο  οποίος  θα  πρέπει  να  έχει  μαζί  του  το  δελτίο  της  αστυνομικής  ταυτότητάς  του   για  να  του  επιτρέπετε  η  είσοδος  στον  αγωνιστικό  χώρο.

β. Ο γιατρός ή  εκτελών  χρέη  ιατρού της κάθε ομάδας (με  την  επίδειξη  της  επαγγελματικής  του  ταυτότητας).

γ. Ο   φυσικοθεραπευτής  της κάθε ομάδας (με  την  επίδειξη  της  επαγγελματικής  του  ταυτότητας)

δ. Ο  προπονητής  κάθε  ομάδας  και  ο  τυχόν  βοηθός  του  με  την  επίδειξη  του  Δελτίου  Πιστοποίησης  Προπονητή  που  εκδίδει  η  ΕΠΣΦ)..

ε. Τα Μ.Μ.Ε. (έντυπα  και  ηλεκτρονικά)  και  οι  εκπρόσωποί  τους κατόπιν έγγραφης άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Ε.Π.Σ.Φ.).

Δεν  επιτρέπεται   η  είσοδος  στον  αγωνιστικό  χώρο  και  στον  πάγκο  των  αναπληρωματικών,  του  προπονητή ή  του  βοηθού  προπονητή  που  δεν  παρέδωσε  το  δελτίο  πιστοποίησης  (άρθρο  18   του  Κ.Α.Π.). Επίσης  απαγορεύεται  η  ύπαρξη  φυσικού  προσώπου  που  θα  ενεργεί  και  θα  ασκεί  τα  καθήκοντα  του  προπονητή  στο  σωματείο  (εντός  της  τεχνικής  περιοχής)  εφόσον  δεν  είναι  προπονητής  και  τέλος  δεν  επιτρέπεται  να  δηλωθεί  κανένας  ως  προπονητής  στο  φύλλο  αγώνα  εφόσον  δεν  του  έχει  εκδοθεί  Δελτίου  Πιστοποίησης  Προπονητή  που  εκδίδει  η  Ε.Π.Σ.Φ.  σε  ισχύ.

 1. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και εντολές του παρατηρητή αγώνα.
 2. Μέσα στους χώρους που βρίσκονται μπροστά από τα αποδυτήρια των διαιτητών, το προαύλιο, τους διαδρόμους την καταπακτή και τους άλλους συναφείς χώρους του γηπέδου επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή μόνο κατά την αναγραφή των ονομάτων των ποδοσφαιριστών στο Φ.Α., την καταχώρηση  ενστάσεων  και  την  υπογραφή  του  Φ.Α.  των εξής προσώπων:

α) του παρατηρητή του αγώνα β) των αρχηγών (ποδοσφαιριστών) των διαγωνιζομένων ομάδων  άρθρο  6 παρ  ε  του  Κανονισμού  Παρατηρητών  της  ΕΠΟ.

 1. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του  παρόντος  άρθρου  οφείλουν  να  συμμορφώνονται  στις  υποδείξεις  και  στις  εντολές  του  παρατηρητή. Κατά  ομάδων  ή  των  προσώπων  που  δεν  συμμορφώνονται  με  τις  εντολές  του  παρατηρητή,  επιβάλλεται,  εκτός  των  άλλων  προβλεπόμενων  πειθαρχικών  ποινών  και  χρηματική  ποινή  τουλάχιστον  ποσού πενήντα (50,00€) Ευρώ.

 

 ΑΡΘΡΟ  15ο

ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ

Ισχύουν  οι  διατάξεις  του   άρθρου 15 του Κ.Α.Π. και  ειδικότερα:

 1. Οι αρχηγοί των διαγωνιζομένων ομάδων πρέπει υποχρεωτικά να υπογράφουν στο Φ.Α. τόσο για τη σύνθεση των ομάδων τους όσο και για το αποτέλεσμα του αγώνα και τις παρατηρήσεις του Διαιτητή. Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή των αρχηγών να ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων που αναγράφει ο Διαιτητής (συνθέσεις, αριθμοί φανέλων ,παρατηρήσεις κλπ) γιατί τυχόν παράληψη ή εσφαλμένη αναγραφή δεν μπορεί να αναγνωρισθεί εκ των υστέρων. Η άρνηση των αρχηγών να υπογράψουν το Φ.Α. επισύρει ποινή μιας (1) αγωνιστικής σε βάρος τους (άρθρο 10 παρ.1 εδ. α ,ΙΙ του Πειθαρχικού Κώδικα).Οι αρχηγοί έχουν το δικαίωμα να υπογράψουν με επιφύλαξη στο Φ.Α. με την υποχρέωση να αιτιολογούν στο φύλλο αγώνα (περιληπτικά) την επιφύλαξη ή διαφωνία τους. Οι ποδοσφαιριστές  τακτικοί  και  αναπληρωματικοί  που  γράφονται  στο  Φύλλο  Αγώνα  πρέπει  να  φοράνε  την  αθλητική  τους  περιβολή  όταν  βρίσκονται  στον  αγωνιστικό  χώρο. Τυχόν  συμμετοχή  ποδοσφαιριστή  (δικαιούμενου  να  αγωνιστεί)  με  άλλον  αριθμό  φανέλας  από  αυτόν  που  είχε  δηλωθεί  ή  ακόμα  και  με  φανέλα  άλλου  ποδοσφαιριστή  δεν  συνιστά  αντικανονική  συμμετοχή  του  στον  αγώνα,  όμως  η  υπαίτια  ομάδα  τιμωρείται  με  χρηματική  ποινή  από  πενήντα  (50,00)  έως  τριακόσια  (300,00)  ευρώ.
 2. Η  παρ.  9  του  άρθρου  15  του  ΚΑΠ    ισχύει  αναλόγως  και  στα  ερασιτεχνικά  πρωταθλήματα,  με  την  προσθήκη  ότι  οι  ακολουθούσες  τη  σύνταξη  του  Φ.Α.  εκθέσεις  των  διαιτητών,  δύναται  να  αναφέρονται  και  σε  γεγονότα  ή  σε  περιστατικά  βίας  που  έλαβαν  χώρα  μετά  την  σύνταξη  και  υπογραφή  αυτού. 

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο

ΔΕΛΤΙΑ – ΚΑΡΤΑ  ΥΓΕΙΑΣ   ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ –  ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ –  ΕΙΔΙΚΕΣ  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΦΥΣΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΣΕ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ

 1. Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στον Διαιτητή  βάσει  των  άρθρων  18  και  19  του  Κ.Α.Π :

α) Το δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή.

β) Κάρτα  Υγείας  των  ποδοσφαιριστών  που  θα  φέρουν  την  απαιτούμενη  ιατρική  θεώρηση  εν ισχύ. 

.        γ) Το  Δελτίο  πιστοποίησης  του  προπονητή  ή  των  προπονητών  της  ομάδας.

 1. Απαγορεύεται  η  συμμετοχή  ποδοσφαιριστή,  σε  οποιοδήποτε  αγώνα  του  Πρωταθλήματος, χωρίς  τα  δικαιολογητικά  της  παρ. 1  του  παρόντος,  ο  δε  Διαιτητής  υποχρεούται  να  απαγορεύσει  τη  συμμετοχή  του  άρθρο  18  παρ. 4  του  Κ.Α.Π..

Εάν  παρά  ταύτα  ποδοσφαιριστής  μετάσχει  στον  αγώνα  η  συμμετοχή  του  θεωρείται  αντικανονική,  η  υπαίτια  ομάδα  σε  περίπτωση  αποδοχής  ένστασης  ή  καταγγελίας,  υφίσταται  τις κυρώσεις που  προβλέπονται  για  αντικανονική  συμμετοχή  ποδοσφαιριστή, ενώ  ο  Διαιτητής  τιμωρείται  από  το  Αρμόδιο  Δικαιοδοτικό  Όργανο  με  ποινή  απαγόρευσης  διεύθυνσης  αγώνων  για  (3)  τουλάχιστον  μήνες.

 1. Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνισθεί εντός εικοσιτετραώρου (24ώρου) σε δύο (2) αγώνες του σωματείου που ανήκει.

Ο υπολογισμός  του  εικοσιτετραώρου  αρχίζει  από  το  τελευταίο  λεπτό  συμμετοχής  του  ποδοσφαιριστή  στον  πρώτο  αγώνα  και  πρέπει  να  συμπληρώνεται  πριν  την  έναρξη  του  δευτέρου  αγώνα.  Παράβαση της διάταξης αυτής συνιστά  αντικανονική  συμμετοχή  και  τιμωρείται  με  απώλεια  του  δεύτερου  αγώνα  και  τις  λοιπές  ποινές  του  άρθρου  23  του  ΚΑΠ  αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  23  του  Κ.Α.Π.  (άρθρο  19   του  Κ.Α.Π.).

 1. Απαγορεύεται η  συμμετοχή  γυναικών  σε  αγώνες  που  οι  διαγωνιζόμενες  ομάδες  συγκροτούνται  από  άνδρες,  καθώς  και  το  αντίστροφο.
 2. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του άρθρο  19  του  Κ.Α.Π..

Ό  προσδιορισμός  της  ηλικίας  του  ποδοσφαιριστή  που  αποκτά  το  δικαίωμα  να  αγωνίζεται  σε  ανδρική  ομάδα  (συμπλήρωση  της  ηλικίας  των  14  ετών)  ως  ημερομηνία  γέννησης  θεωρείται  η  ημερολογιακή  συμπλήρωση  των  14 (από  την  ημέρα  των  γενεθλίων  και  μετά). 

Ο  διαιτητής  υποχρεούται  να  μην  επιτρέπει  την  συμμετοχή  του  άλλως  τιμωρείται  από  το  αρμόδιο  όργανο  με  ποινή  απαγόρευσης  διαιτησίας  αγώνων  για  τρείς  (3)  τουλάχιστον  μήνες.

 1. Κατά τη  διάρκεια  μιας  χρονικής  περιόδου,  από  την  1η  Ιουλίου  έως  την  30η  Ιουνίου  του  επόμενου  έτους,  οι  ερασιτέχνες

ποδοσφαιριστές  δύναται  να  αγωνιστούν,  σε  επίσημους  αγώνες,  μόνο  για  δύο  σωματεία. Κατά  την  διάρκεια  της  ίδιας  περιόδου,  οι  ερασιτέχνες  ποδοσφαιριστές  δύναται  να  εγγράφονται-μετεγγράφονται  σε  τρία  (3)  το  ανώτατο,  ερασιτεχνικά  σωματεία,  αλλά  να  αγωνίζονται  μόνο  για  λογαριασμό  δύο.

Η  ομάδα  που  ανήκει  ο  ποδοσφαιριστής  δεν  προσμετράτε  κατά  τον  υπολογισμό  των  τριών  επιτρεπόμενων  εγγραφών – μετεγγραφών.

 1. Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο ή  και  στα  αποδυτήρια  κάθε  τιμωρηθέντος  προσώπου  (εφόρου, προπονητή, φυσικοθεραπευτή κλπ).. Απαγορεύεται  επίσης  η  είσοδος  στον  αγωνιστικό

χώρο  και  η  συμμετοχή  στον  αγώνα  ως  ποδοσφαιριστή,  φυσικού  προσώπου  που  έχει τιμωρηθεί με οποιαδήποτε ιδιότητα  (εφόρου, προπονητή, φυσικοθεραπευτή κλπ). Η  υπαίτια  ομάδα  και  ο  αξιωματούχος  αγώνα  τιμωρούνται  με  τις  ποινές  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  11  του  Π.Κ.  άρθρο  19  παρ  5  του  ΚΑΠ.

 1. Επίσης Διαιτητές εν ενεργεία ή μη δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν σαν ποδοσφαιριστές σε αγώνες τυχόν δε συμμετοχή τους είναι αντικανονική κατόπιν ένστασης  άρθρο  19  παρ  4  του  Κ.Α.Π..

9.Συμμετοχή προπονητών  ποδοσφαιριστών,  ότι  ορίζει  το  άρθρο   13  του  Κανονισμού  Προπονητών  της  ΕΠΟ,  ειδικότερα:

α/ Ένας   ποδοσφαιριστής  μπορεί  να  συνεχίζει  να  αγωνίζεται  ανεξάρτητα  από  το  γεγονός  ότι  έχει  αποκτήσει  δίπλωμα  προπονητή  ΕΠΟ ή UEFA  οποιασδήποτε  κατηγορίας.

β/ Ένας  ποδοσφαιριστής,  όταν  έχει  αποκτήσει  ταυτότητα  προπονητή  ΕΠΟ  ή  UEFA  ή  έχει  υποβάλλει  αίτηση  για  έκδοση  ταυτότητας  προπονητή,  παύει  αυτόματα  να  έχει  δικαίωμα  να  αγωνίζεται.  Η  συμμετοχή  του  θεωρείται  ως  αντικανονική  συμμετοχή  και  επισύρει  τις  από  τους  κανονισμούς  της  ΕΠΟ  προβλεπόμενες  ποινές  για  τον  ίδιο  και  το  σωματείο.

γ/ Ένας  ποδοσφαιριστής  που  έχει  αποκτήσει  ταυτότητα  προπονητή  ΕΠΟ  ή  UEFA     ανεξαρτήτως  εάν  αυτή  έχει  λήξει  ή  βρίσκεται  εν  ισχύ,  εφόσον  επιθυμεί  να  αγωνίζεται,  θα  πρέπει  να  καταθέσει  την  ταυτότητα  αυτή  στην  ΕΠΟ  τουλάχιστον  δέκα  (10)  ημέρες  προ  της  έναρξης  της  αγωνιστικής  περιόδου  της  κατηγορίας  στην  οποία  θέλει  να  αγωνιστεί  και  να  υποβάλλει  έγγραφη  δήλωση  με  την  οποία  θα  δηλώνει  ότι  αυτή  την  αγωνιστική  περίοδο  επιθυμεί  να  αγωνιστεί  ως  ποδοσφαιριστής. Μετά  από  την  ενέργεια  αυτή  δεν  θα  έχει  δικαίωμα  να  εργαστεί  ως  προπονητής  καθ  όλη  την  διάρκεια  της  αγωνιστικής  περιόδου.

 1. Απαγορεύεται  σε  ποδοσφαιριστή  να  είναι  μέλος  σωματείου  ή  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  σωματείου  του  και  με  απόφαση  της  Π.Ε.  της  Ε.Π.Σ.Φ.  εκπίπτει  του  αξιώματός  του.

11α. Κάθε  ερασιτεχνικό  σωματείο  δύναται  να  διατηρεί  στην  δύναμή  του  μέχρι  πέντε  (5)  αλλοδαπούς  άνω  των  18  ετών  και   χωρίς  αριθμητικό  περιορισμό  κάτω  των  18  ετών.

β. Στους  αγώνες  των  τοπικών  και  πανελλήνιων  πρωταθλημάτων είναι  υποχρεωτική  η  συμμετοχή  στην  ενδεκάδα  κάθε  ομάδας  και  καθ΄

όλη  την  διάρκεια  του  αγώνα  επτά (7)  ποδοσφαιριστών  που  έχουν  δικαίωμα  να  αγωνίζονται  σε  ελληνικές  εθνικές  ομάδες ή  που  έχουν  την  ελληνική  ιθαγένεια (ελληνική  ταυτότητα  ή  διαβατήριο). Στους  ίδιους  αγώνες  επιτρέπεται  η  αναγραφή  στο  Φ.Α.  και  η  συμμετοχή  τους  στον  αγώνα  μέχρι  τεσσάρων  (4)  αλλοδαπών  ποδοσφαιριστών  που  δεν  δικαιούνται  να  αγωνίζονται  στις  ελληνικές  εθνικές  ομάδες.

            Η  αναγραφόμενη  έναρξη  και  λήξη  ισχύος  στα  δελτία  αθλητικής  ιδιότητας  αλλοδαπών  ποδοσφαιριστών  πρέπει  να  καλύπτει  την  συμμετοχή  τους  στους  αγώνες,  άλλως  η  συμμετοχή  τους  είναι  αντικανονική. 

 1. Η  συμμετοχή  σε  αγώνα  κατά  παράβαση  των  απαγορεύσεων  όλων  των  περιπτώσεων  του  άρθρου  19  του  ΚΑΠ  συνιστά  αντικανονική  συμμετοχή  και  σε  περίπτωση  ένστασης  η  υπαίτια  ομάδα  τιμωρείται  με  απώλεια  του  αγώνα  και  με  χρηματική  ποινή  έως  δύο  χιλιάδες  ( 2.000)  ευρώ,  ο  αγώνας  κατακυρώνεται  υπέρ  της  αντίπαλης  ομάδας  με  βαθμούς  τρεις  (3)  και  τέρματα  3-0  εκτός  εάν  το  αποτέλεσμα  ευνοεί  την  αντίπαλη  ομάδα  και  τις  αφαιρούνται  τρεις  (3)  βαθμοί  από  τον  πίνακα  βαθμολογίας  του  τρέχοντος  πρωταθλήματος.   

         13 α. Επιτρέπεται  σε  όλη  τη  διάρκεια  του  αγώνα  η  αντικατάσταση  μέχρι  (4) ποδοσφαιριστών  από  κάθε  ομάδα.  Απαγορεύεται  η επανασυμμετοχή   στον  αγώνα  οποιουδήποτε  ποδοσφαιριστή  που  αντικαταστάθηκε  στη  διάρκεια  του  αγώνα

β. Απαγορεύεται  η  αντικατάσταση  ποδοσφαιριστή  ο  οποίος  αποβλήθηκε  από  το  Διαιτητή.

γ. Παράβαση  των  περιπτώσεων  α!  και  β! της παρούσης  παραγράφου  συνιστά  αντικανονική  συμμετοχή  που  εξετάζεται  κατόπιν  ενστάσεως  άρθρο  16  παρ.  3  του  ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ  17Ο

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΜΙΚΤΕΣ  ΟΜΑΔΕΣ

 1. Η  συμμετοχή   των  σωματείων  της  Α και Β Κατηγορίας  είναι  προαιρετική  στα  πρωταθλήματα  υποδομής  της  ΕΠΣΦ.

Στα  πρωταθλήματα  υποδομής  έχουν δικαίωμα συμμετοχής αποκλειστικά και μόνον τα αναγνωρισμένα  από  την  Ε.Π.Ο. ερασιτεχνικά σωματεία της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Ε.Π.Σ.Φ.).

 1. Ισχύουν ότι  αναφέρονται  στα  άρθρα    22  και  31   του  Κ.Α.Π.

 

ΑΡΘΡΟ 18Ο

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΒΟΛΟ  ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 1. Ενστάσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται μόνο από τις διαγωνιζόμενες ομάδες στους μεταξύ τους αγώνες , μέσα σε  δύο  (2)  εργάσιμες  ημέρες  από  την  ημέρα  που  έγινε  ο  αγώνας  η  οποία  δεν  υπολογίζεται, για τους παρακάτω αποκλειστικά  λόγους  άρθρο  23  του  Κ.Α.Π.:

α. Για αντικανονικότητα του γηπέδου (μη τήρηση των διατάξεων του άρθρου 9 του Κ.Α.Π.  της  ΕΠΟ). Η ένσταση καταχωρείται στο φύλλο αγώνα πριν την έναρξη του αγώνα.

β. Για παράβαση διατάξεων του άρθρου 12 του Κ.Α.Π.  της  ΕΠΟ σχετικά με τον ορισμό Διαιτητών ή βοηθών Διαιτητών ή την αντικατάσταση των ορισθέντων. Η ένσταση καταχωρείται στο φύλλο αγώνα πριν την έναρξη του αγώνα.

         γ. Για αντικανονική διακοπή  αγώνα, που οφείλεται σε αναιτιολόγητη και αντίθετη  με τους  Κανονισμούς απόφαση του Διαιτητή.

δ. Για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων αυτού του Κανονισμού από τον Διαιτητή που σχετίζονται με τη μη συμπλήρωση των ομάδων, μετά την έναρξη του αγώνα.

ε. Για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή που , υποχρεωτικά , πρέπει να κατονομάζεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρονται οι συγκεκριμένοι λόγοι στους οποίους στηρίζεται η ένσταση.

Η ένσταση αυτή μπορεί να στρέφεται κατά οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή – τακτικού ή αναπληρωματικού- ο οποίος αγωνίσθηκε , από τους αναγραφόμενους στο φύλλο αγώνα.

στ. Για πλαστοπροσωπία ποδοσφαιριστή , που πρέπει υποχρεωτικά να κατονομάζεται. Η ένσταση αυτή μπορεί να στρέφεται κατά ενός, περισσοτέρων ή και όλων των ποδοσφαιριστών που αγωνίσθηκαν, που θα πρέπει να κατονομάζονται. Η ένσταση καταχωρείται στο φύλλο αγώνα μέχρι την λήξη του αγώνα ή  τυχόν  παράτασή  τους  αφού  πρώτα  ενημερωθεί  ο  διαιτητής  του  αγώνα  από  τον  αρχηγό  της  ενιστάμενης  ομάδας.  

ζ.  Για  παράλειψη  παρουσίας  ιατρού  κατά  την  διεξαγωγή  του  αγώνα,  όπου  απαιτείται.

η. Κατά  του  κύρους  του  αγώνος  ο  οποίος  τελέστηκε  μη  νομίμως  και  κατά  παράβαση  διατάξεως  του  Κ.Α.Π.  ή  της  εγκεκριμένης  προκήρυξης,  στην  οποία  διάταξη  όμως  θα  πρέπει  ρητά  να  αναφέρεται  ως  κύρωση  ότι  ενδεχόμενη  παράβαση  της  συνιστά  αντικανονική  διεξαγωγή  του  αγώνα  και  χορηγεί  δυνατότητα  υποβολής  της  σχετικής  ενστάσεως..

Για  κάθε  μία  από  τις  ενστάσεις  του  άρθρου  23  παρ.  γ, δ, ε, ζ, και  η  της  παραγράφου  1  του  παρόντος  άρθρου  πρέπει  να  υποβάλλονται  με  χωριστό  υπόμνημα  στο  οποίο  να  αναφέρονται  συγκεκριμένα  οι  λόγοι  υποβολής  της – και  μέσα  στις  προθεσμίες  που  προβλέπονται  – διαφορετικά  απορρίπτεται  η  ένσταση  κρινόμενη  απαράδεκτη.

Σημειώνεται  ότι  οι  ενστάσεις  που  αποστέλλονται  στη  Διοργανώτρια  με  συστημένη  επιστολή  σε  δύο (2)  εργάσιμες  ημέρες  από  την  ημέρα  που  έγινε  ο  αγώνας,  η  οποία  δεν  υπολογίζεται  διαβιβάζονται  και  προς  αυτήν  υποχρεωτικά  και  μέσω  ΦΑΞ  εντός  της  παραπάνω  προθεσμίας.

 1. Για τις  ενστάσεις  που  υποχρεωτικά  καταχωρούνται  στο  Φ.Α.  κατατίθεται  από  την  ενιστάμενη  ομάδα  επί  ποινής  απαραδέκτου  –  μέσα  σε  δύο  (2)  εργάσιμες  ημέρες  από  την  διεξαγωγή  του  αγώνα  το  ανάλογο  χρηματικό  ποσό.  Σε  περίπτωση  μη  κατάθεσής  του  και  μόνο  για  τις  περιπτώσεις  α  και  στ  της  παρ.  1  του  παρόντος  άρθρου,  κατατίθεται  από  τη

διοργανώτρια  η  οποία  με  μέριμνά  της  το  εισπράττει  από  την  υπόχρεη  ομάδα.

            Στην  ένσταση  πλαστοπροσωπίας  απαιτείται  ξεχωριστό  παράβολο  για  κάθε  ποδοσφαιριστή  κατά  του  οποίου  αυτή  στρέφεται.  Σε  περίπτωση  δε  που  γίνει  δεκτή,  επιστρέφεται  στο  ενιστάμενο  σωματείο  μόνο  το/τα  παράβολο/α  για  τους  ποδοσφαιριστές  των  οποίων  διαπιστώθηκε  η  πλαστοπροσωπία.

 1.    Για κάθε ένσταση, το χρηματικό παράβολο καθορίζεται στο ποσό των εκατο (100,00) Ευρώ  και  κατατίθεται  στο  ταμείο  της  ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Ε.Π.Σ.Φ.)  εντός  δύο (2)  εργασίμων  ημερών  από  την  ημέρα  τέλεσης  του  αγώνα  χωρίς  να  υπολογίζεται  αυτή.
 2. Καταγγελία επιτρέπεται  να  διατυπωθεί  αποκλειστικά  για  αντικανονική  συμμετοχή  ποδοσφαιριστή  σε  αγώνα  μέσα  σε  αποκλειστική  προθεσμία  τριών (3) ημερών  από  τρίτο  σωματείο  με  την  απαραίτητη  προϋπόθεση  ότι  τούτο  έχει  άμεσο  έννομο  συμφέρον  και  να  καταθέσει  το  χρηματικό  παράβολο  ποσού εκατό (100,00) Ευρώ στην  Ε.Π.Σ.Φ.  εντός  τριών (3)  ημερών  και  να  αποσταλεί  στη  διοργανώτρια  με  συστημένη  επιστολή  με  ποινή  απαραδέκτου  της  συζήτησης  διαβιβάζεται  δε  υποχρεωτικά  και  μέσω  ΦΑΞ  τόσο  η  καταγγελία  όσο  και  το  αποδεικτικό  κατάθεσης  του  προβλεπομένου  για  την  αντίστοιχη  ένσταση  παραβόλου  εντός  της  παραπάνω  προθεσμίας.
 3. Κατ εξαίρεση είναι  υποχρεωτική  η  καταχώρηση  στο  Φ.Α.  της  ένστασης  αντικανονικής  συμμετοχής  που  αφορά  ποδοσφαιριστή  που  αγωνίστηκε  ως  αναπληρωματικός  χωρίς  να  έχει  αναγραφεί  στο  Φ.Α.  πριν  από  την  έναρξη  του  αγώνα  και  ποδοσφαιριστή  που  ξανασυμμετείχε  σε  αγώνα  ενώ  είχε  αντικατασταθεί  ή  αποβληθεί  από  αυτόν.
 4. Σε περίπτωση  που  γίνεται  δεκτή  ένσταση  ή  καταγγελία  για  οποιοδήποτε  λόγο αντικανονικής  συμμετοχής  ποδοσφαιριστή  για

παράβαση  του  παρόντος  Κανονισμού  και  των  λοιπών  κανονισμών  της  Ε.Π.Ο. ,  η  υπαίτια  ομάδα  που  μετέχει  ο  ποδοσφαιριστής  αυτός,  χάνει  τον  αγώνα  με  τέρματα  3 – 0,  εκτός  αν το  αποτέλεσμα  ευνοεί  την  αντίπαλη  ομάδα  της  αφαιρούνται  τρείς  (3)  βαθμοί  από  το  πρωτάθλημα  που  μετέχει  και  της  επιβάλλεται  χρηματική  ποινή  έως    δύο  χιλιάδες (2,000,00)  ευρώ  άρθρο  23  παρ.  6  του  Κ.Α.Π..

 1. Εφ όσον γίνεται  δεκτή  ένσταση  πλαστοπροσωπίας  πέραν  των  ποινών  της  προηγούμενης  παραγράφου  αφαιρούνται  από  την  υπαίτια ομάδα  επιπλέον  δύο  (2)  βαθμοί  σύνολο  πέντε  (5)  από  τον  βαθμολογικό  πίνα  κα  του  πρωταθλήματος. Ο  αναγραφόμενος  στο  Φ.Α.  εκπρόσωπος  της  υπαίτιας  ομάδας  τιμωρείται  με  ποινή  απαγόρευσης  εισόδου  στους  αγωνιστικούς  χώρους  για  δύο  (2)  έτη,  η  οποία  αρχίζει  να  υπολογίζεται  από  την  επόμενη  της  διεξαγωγής  του  αγώνα.  Ο  παραβάτης  ποδοσφαιριστής  εφ΄ όσον  διαπιστωθεί  η  ταυτότητά  του  τιμωρείται  με  αποκλεισμό  δύο  (2)  ετών  και  σε  περίπτωση  υποτροπής  με  διαγραφή  από  τα  μητρώα  ποδοσφαιριστών  της  ΕΠΟ.  Στον  προπονητή  επιβάλλεται  ποινή  απαγόρευσης  εισόδου  στους  αγωνιστικούς  χώρους  για  τέσσερα  (4)  έτη  εκτός  αν  αποδεδειγμένα  έκανε  σχετική  καταγγελία  στον  διαιτητή  που  αναγράφηκε  στο  Φ.Α.  άρθρο  23  παρ.  6  του  ΚΑΠ.
 2. Η ομάδα  που  μέσα  στην  ίδια  αγωνιστική  περίοδο,  γίνεται υπότροπος  πλαστοπροσωπίας  ποδοσφαιριστή,  αποκλείεται  των  περαιτέρω  αγώνων  πρωταθλήματος,  υποβιβάζεται  στην  αμέσως

κατώτερη  κατηγορία  και  αν  δεν  υπάρχει,  δεν  δικαιούται  συμμετοχής  στο  πρωτάθλημα  της  αμέσως  επόμενης  περιόδου  άρθρο  23  παρ  6  του  Κ.Α.Π..

 1. Σε  περίπτωση  που  γίνει  δεκτή  ένσταση  αντικανονικής  διακοπής του  αγώνα,  ο  αγώνας  επανορίζεται  και  συνεχίζεται από  το  χρονικό  σημείο  της  διακοπής  του  άρθρο  23  παρ.  6  του  Κ.Α.Π..

 

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ,ΜΕΛΩΝ,ΦΙΛΑΘΛΩΝ –  ΚΑΚΗ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  ΟΜΑΔΑΣ – ΕΚΤΙΣΗ  ΠΟΙΝΩΝ

Ισχύουν  όσα  προβλέπονται  στα  σχετικά  άρθρα  του  ΚΑΠ  και  του  Πειθαρχικού  Κώδικα  της  ΕΠΟ  όπως  αυτός  ισχύει  και  ειδικότερα:

1.Στα  σωματεία  των  τοπικών  πρωταθλημάτων  για  την  διάπραξη   παραβάσεων  των  σχετικών  άρθρων  του  Π.Κ.  που  αφορούν  επεισόδια κατά  την  διεξαγωγή  ενός  αγώνα, (ρίψη  αντικειμένων, είσοδος  φιλάθλων, βιαιοπραγία  κ.λ.π.)  που  προέρχονται,  είτε  από  τους  φιλάθλους  είτε  από  τους  ποδοσφαιριστές  είτε  από  τους  αξιωματούχους  και  ανάλογα  με  την  βαρύτητα  αυτών  επιβάλλεται:

α. Χρηματική  ποινή  από  πενήντα  (50.00)  έως  και  οκτακόσια  (800.00)  ευρώ  το  ανώτατο  άρθρο  15  παρ.  6α  του  Π.Κ.

β. Αφαίρεση  ενός  (1)  βαθμού  από  τον  βαθμολογικό  πίνακα  της  κατηγορίας  όπου  μετέχει  το  σωματείο  άρθρο  21  παρ. 3 γ  του  ΚΑΠ

γ. Ποινή  στέρησης,  σε  βάρος  του  υπαίτιου  σωματείου,  του  δικαιώματος  να  αγωνίζεται  στην  έδρα  του  όταν  είναι  γηπεδούχος  έως  τέσσερις  αγωνιστικές  ημέρες  ανάλογα  με  την  έκταση  και  την  σοβαρότητα  των  επεισοδίων  άρθρο  15  παρ  6  β  του  Π.Κ..

δ.  Σε  περίπτωση  δημιουργίας  επεισοδίων  μεγάλης  έκτασης  που  συνδέονται  με  βιαιοπραγίες  κατά  προσώπων  ή  φθορές  ιδιοκτησίας  δύναται  η  διοργανώτρια  (ΕΠΣΦ)  να  επιβάλλει  ποινή  αποκλεισμού  ομάδας  από  τους  αγώνες  μέχρι  ένα  (1)  χρόνο άρθρο  15  παρ.  6  γ  του  Π.Κ.

2α.Η  καταβολή  της  χρηματικής  ποινής  που  επιβλήθηκε σε σωματεία-παράγοντες, προπονητές, ποδοσφαιριστές, φιλάθλους, γίνεται  μέσα  σε  τριάντα  (30)  ημέρες  από  την  έκδοση  της  απόφασης η  οποία  πρέπει  να  κοινοποιηθεί  εγγράφως  στο  ενδιαφερόμενο  σωματείο  από  το  δικαιοδοτικό  όργανο  ή  την  διοργανώτρια  αρχή. Το  χρονικό  διάστημα  των  τριάντα  (30)  ημερών  ισχύει  από  την  ημέρα  κοινοποίησης  της  απόφασης.

β. Εάν  δεν  γίνει  η  καταβολή  στο  ως  άνω  χρονικό  διάστημα  τότε  η  διοργανώτρια  (ΕΠΣΦ)  δεν  θα  ορίζει τον  επόμενο  αγώνα  (και  κάθε  επόμενο  αγώνα  μέχρι  την  πληρωμή  της  οφειλής)  του  οφείλοντος 

σωματείου  ο  οποίος  θα  κατακυρώνεται  υπέρ  του  αντιπάλου  αυτού  με  τέρματα  0-3  άρθρο  23  παρ. 2  στ  του  Π.Κ. 

γ. Για  την  εφαρμογή  της  προηγούμενης  διάταξης  το  οφειλόμενο  συνολικό  ποσό  πρέπει  να  είναι  ίσο  ή  ανώτερο  των  εκατόν  πενήντα  (150.00)  ευρώ. Όταν  η  οφειλή  υπερβαίνει  το  ανώτερο  όριο  δεν  επιτρέπεται  μερική  καταβολή  του  ποσού  μόνο  κατά  το  υπερβάλλον,  αλλά  μόνο  εφάπαξ  καταβολή  του  συνόλου  της  οφειλής  άρθρο  23  παρ.  2 ζ  του  Π.Κ.

 1. Κακή συμπεριφορά ομάδας  όταν  κατά  την  διάρκεια  ενός  αγώνα  αποβάλλονται  τρείς  (3)  ποδοσφαιριστές  και  επιβάλλεται  αυτοδίκαια  χρηματική  ποινή  πενήντα  (50.00)  ευρώ.    

 

                                          ΑΡΘΡΟ  20ο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ  ΜΕ  ΟΡΙΟ  ΗΛΙΚΙΑΣ

 

Για  την  αγωνιστική  περίοδο  2019-2020  για  τα  σωματεία  της  Α!  Κατηγορίας:

 α. Να  συμμετέχουν  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ    στην  ενδεκάδα  καθ  όλη  τη  διάρκεια  των  αγώνων  δύο  (2)  ποδοσφαιριστές  που  έχουν  γεννηθεί  απο 01/01/1999  και  μεταγενέστερα  άρθρο  19  του  ΚΑΠ.  Σε  περίπτωση  αποβολής  και  μόνο   ο  αγώνας  συνεχίζεται  χωρίς  τον  αποβληθέντα-ποδοσφαιριστή,  (ποδοσφαιριστές).

Η  μη  τήρηση  της  παρούσας  πρόβλεψης  συνιστά  αντικανονική  συμμετοχή  και  χορηγεί  το  δικαίωμα  υποβολής  ενστάσεως  άρθρο  23  παρ  1  ε  του  ΚΑΠ.

β.  Επιτρέπεται  η   αναγραφή  στο  Φύλλο  Αγώνα  και  η  χρησιμοποίηση  ενός  (1)  ποδοσφαιριστή  που  έχει  γεννηθεί  έως  31/12/1980  άρθρο  37  του  ΚΑΠ.

Η  μη  τήρηση  της  παρούσας  πρόβλεψης  συνιστά  αντικανονική  συμμετοχή  και  χορηγεί  το  δικαίωμα  υποβολής  ενστάσεως  άρθρο  23  παρ  1  ε  του  ΚΑΠ.

 

ΑΡΘΡΟ  21ο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ – ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

Ισχύουν γενικά όσα καθορίζονται στα άρθρα 4,20 και 27 του Κ.Α.Π. Ειδικότερα :

 1. Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το πρωτάθλημα διεξάγεται σε ένα όμιλο  με 13  ομάδες

με  τον  παρακάτω  τρόπο:

α/ ολοκληρώνονται οι διπλοί αγώνες (α΄ και β΄ γύρος)  και σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων, που δίνουν δικαίωμα συμμετοχής σε

διεκδίκηση (προβιβασμός – αποφυγή υποβιβασμού) ισχύει ότι  προβλέπει  το άρθρο 20 του Κ.Α.Π..

            Η πρωταθλήτρια ομάδα ανέρχεται  στην  Γ’  Εθνική  απευθείας  (χωρίς  αγώνες  κατάταξης)  για  την  αγωνιστική  περίοδο  2020-2021.

β/ Οι  ομάδες  που  θα  καταλάβουν  τις  θέσεις  από  την  2η  έως   και την 13η του  βαθμολογικού  πίνακα  της  τρέχουσας  περιόδου  θα  παραμείνουν  στην  Α!  Κατηγορία  για  την  αγωνιστική  περίοδο  2020-2021, εκτός  της  περίπτωσης  που  ομάδα  δεν  κατέρχεται  να  αγωνισθεί  ή  παραιτηθεί  από  τρείς  (3)  αγώνες  της  ίδιας  διοργάνωσης  αποβάλλεται  με  απόφαση  της  Πειθαρχικής  Επιτροπής  της  ΕΠΣΦ  και  υποβιβάζεται  στην  αμέσως  κατώτερη  κατηγορία  άρθρθ  17  παρ. 3  του  ΚΑΠ.   

γ/ Σε  περίπτωση  που  το  σωματείο   Α.Π.Ο.  ΑΤΑΛΑΝΤΗ  που  συμμετέχει  στην  πρωτάθλημα  της  Γ!  Εθνικής  Κατηγορίας  δεν  υποβιβασθεί  τότε  και  η  ομάδα  που  κατέλαβε  την  1η  θέση  στον  βαθμολογικό  πίνακα  των  αγώνων play  –  off  μεταξύ  των  ομάδων  που  κατέλαβαν  την  2η  θέση στους  τρείς  ομίλους  της  Β!  Κατηγορίας  ανέρχεται  στην  Α!  Κατηγορία  την  αγωνιστική  περίοδο  2020-2021

ώστε  το  πρωτάθλημα  της  Α!  Κατηγορίας  περιόδου  2020-2021  να  διεξαχθεί  με  δέκα έξι  (16)  ομάδες.

   .           δ/ Σε  περίπτωση  που  το  πρωτάθλημα  της  Α!  Κατηγορίας  για  διάφορους  λόγους  ( άρνηση  ομάδας, παραίτηση  ομάδας  κ.λ.π. )   την  αγωνιστική  περίοδο  2020-2021  δεν  μπορεί  να  διεξαχθεί  με  δέκα  έξι (16)  ομάδες  το  Δ.Σ.  της  Ε.Π.Σ.Φ.  και  βάσει  των  άρθρων  4,20,27  του  ΚΑΠ  αποφασίζει  για  την  συμπλήρωση  των  ομάδων.

         

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το πρωτάθλημα Β! Ερασιτεχνικής  Κατηγορίας περιόδου 2019-2020 θα διεξαχθεί  σε τρείς  (3) ομίλους  με  γεωγραφικά  κριτήρια .

α/ Ολοκληρώνονται οι διπλοί αγώνες (α΄ και β΄ γύρος) σε κάθε όμιλο και σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων του ιδίου ομίλου προκειμένου για θέσεις που δίνουν δικαίωμα συμμετοχής σε διεκδίκηση (προβιβασμό – υποβιβασμό) ισχύουν όσα  αναφέρονται στο άρθρο 20 του Κ.Α.Π.. Έτσι σε κάθε όμιλο οριστικοποιείται η κατάταξη των ομάδων στον βαθμολογικό πίνακα.

            β/  Οι  πρωταθλήτριες  των  τριών  (3)  ομίλων  ανέρχονται  στην  Α!  Κατηγορία  για  την  περίοδο  2020-2021. 

γ/  Σε  περίπτωση  που  το  σωματείο  Α.Π.Ο.  ΑΤΑΛΑΝΤΗ  που  συμμετέχει  στην  Γ!  Εθνική  Κατηγορία  δεν  υποβιβασθεί  τότε  και  η  ομάδα  που  κατέβαλε  την  1η  θέση  στον  βαθμολογικό  πίνακα στους  αγώνες  playof  που  θα  διεξαχθούν  μεταξύ  των  τριών  ομάδων  της  Β!  Κατηγορίας  που  κατέλαβαν  την  2η  θέση  στην  κανονική  διάρκεια  του  πρωταθλήματος  της  Β!  Κατηγορίας  περιόδου  2019-2020  την  αγωνιστική  περίοδο  2020-2021  θα  αγωνισθεί  στην  Α!  Κατηγορία  ώστε  το  πρωτάθλημα  της  Α!  Κατηγορίας  περιόδου  2020-2021  να  διεξαχθεί  με  δέκα έξι  (16)  ομάδες. Επίσης  αν  προκύψει  θέμα  προβιβασμού  και  άλλης  ομάδας  από  την  Β!  Κατηγορία  στην  Α! 

Κατηγορία  θα  ανέλθει  η  2η  ομάδα  του  βαθμολογικού  πίνακα  των  αγώνων  play  –  off  κ.ο.κ.

Οι  αγώνες  play-of  θα  διεξαχθούν  σε  δύο  γύρους  (διπλοί  αγώνες)  με  βαθμολογία  μετά  από  κλήρωση   και  σε   περίπτωση  ισοβαθμίας  ομάδων  στον  βαθμολογικό  πίνακα  ισχύει  ότι  ορίζει  το  άρθρο  20  του  ΚΑΠ.

              δ/  Ομάδα  που  δεν  κατέρχεται  να  αγωνισθεί  σε  αγώνα playof  τιμωρείται  με  τις  ποινές  του  άρθρου  17  παρ.  2  του  ΚΑΠ  και  με  αφαίρεση  πέντε  (5)  βαθμών  από  το  πρωτάθλημα  της  επόμενης  αγωνιστικής  περιόδου στο  οποίο  θα  συμμετάσχει  άρθρο  17  παρ.  4  του  ΚΑΠ.      

Το  Δ.Σ  της  Ε.Π.Σ.Φ.  διατηρεί  το  δικαίωμα,   για  όποιο  θέμα  προκύψει  με  την  συμμετοχή  των  δικαιούμενων  ομάδων  στους  αγώνες  playoff  της  Β!  Κατηγορίας με  απόφασή  της  να  το  επιλύσει.   

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΕΠΑΘΛΑ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  –  ΕΠΑΘΛΟ  1ΟΥ  ΣΚΟΡΕΡ  Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Στην πρωταθλήτρια ομάδα της Α! Ερασιτεχνικής  Κατηγορίας και  στις  πρωταθλήτριες  ομάδες  των  τριών  (3)  ομίλων  της  Β! ερασιτεχνικής κατηγορίας θα απονεμηθεί Κύπελλο και  μετάλλια  για  τους  ποδοσφαιριστές  της  και  τον  Προπονητή  της.

Με  την  λήξη  των  αγώνων  Κυπέλλου  και  Πρωταθλήματος,  και  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα  θα  διεξάγεται στο  Ενωσιακό  Αθλητικό  Κέντρο  ή  σε  άλλο  γήπεδο της  Π.Ε.  Φθιώτιδας με  απόφαση  του  Δ.Σ  της  ΕΠΣΦ  αγώνας  super – cup μεταξύ  της  ομάδας  που  κατέκτησε  το  Πρωτάθλημα της  Α! Κατηγορίας  και  της  ομάδας  που  κατέκτησε  το  Κύπελλο  Ερασιτεχνικών  ομάδων  Ε.Π.Σ.Φ.  ή  την  φιναλίστ  του  Κυπέλλου σε  περίπτωση  μη  συμμετοχής  της  Κυπελλούχου.

Στις  διαγωνιζόμενες  ομάδες  θα  απονέμονται  κύπελλα  και  μετάλλια. Την  οικονομική  επιστασία  του  πιο  πάνω  αγώνα  την  έχει  η  διοργανώτρια  αρχή.  Προβλέπεται η απονομή βραβείου στον 1ο σκόρερ  της Α!  Κατηγορίας.

                                                  ΑΡΘΡΟ 23ο       

 ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

1.Η  αρμόδια  Διεύθυνση  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας αναλαμβάνει την έκδοση άδειας για την τέλεση των αγώνων στα γήπεδα του

Νομού Φθιώτιδας περιόδου 2019-2020 με  την  προϋπόθεση  ότι  θα  υπάρχει  άδεια  λειτουργίας  των  γηπέδων  από  την  αρμόδια  επιτροπή  για  την  έκδοση  της  οποίας  υπεύθυνοι  είναι  οι  Δήμοι  της  ΠΕ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  για  τα  σωματεία  που  έχουν  λάβει  από  τους  Δήμους  έγγραφη  παραχώρηση  για  την  ποδοσφαιρική  περίοδο  2019-2020.

 1. Τα γηπεδούχα σωματεία  πρέπει  να  λαμβάνουν  όλα  τα  κατάλληλα  μέτρα  πρόληψης  και  καταστολής  πράξεων  που  δυσφημούν  το  άθλημα  ή διεγείρουν  το  φίλαθλο  κοινό  και  είναι  υπεύθυνα  για  κάθε  αντιαθλητική  ενέργεια  των  προπονητών των ποδοσφαιριστών  των  μελών  και  των  φιλάθλων  τους  άρθρο  14  του  Πειθαρχικού  Κώδικα  της  Ε.Π.Ο.`

3.Την  οικονομική  επιστασία  και  την  εκκαθάριση  των  αγώνων  το  Δ.Σ.  της  Ε.Π.Σ.Φ  αναθέτει  στα  Δ.Σ.  των  γηπεδούχων  σωματείων  όλων

των  κατηγοριών,  παρακρατώντας  το  ποσοστό  αγώνα  από  τα  γηπεδούχα  σωματεία  (50,00)  ευρώ  όπως  αναφέρεται  στο  άρθρο  1  της  προκήρυξης  πρωταθλημάτων  μετα  από  απόφαση  του  Δ.Σ  της  ΕΠΣΦ  στις  10/08/2018. Η  ανώτατη  τιμή  των  εισιτηρίων  ορίζεται  στα πέντε  (5)  ευρώ.

          

                                                  ΑΡΘΡΟ 24ο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ότι  αναφέρεται  στο  άρθρο  35  του  Κ.Α.Π..

 

                                                  ΑΡΘΡΟ  25ο

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ  ΟΜΑΔΩΝ

Όλα  τα  σωματεία  που  μετέχουν  στο  Πρωτάθλημα της  Α!  Ερασιτεχνικής  Κατηγορίας  για  την  περίοδο  2019-2020  και  εφόσον  υπάρχει  διπλάσιος  αριθμός  προπονητών κατόχων  ταυτοτήτων ΕΠΟ  υποχρεωτικά  προσλαμβάνουν  από  αυτούς. Σε διαφορετική περίπτωση  θα  τιμωρούνται  με  χρηματικό  πρόστιμο  εκατό (100,00) Ευρώ  ανά  αγώνα

(σύμφωνα  με  τον  κανονισμό  προπονητών  της  ΕΠΟ  άρθρο  11) και  να  καταθέσουν  στην  ΕΠΣΦ    τα  πιο  κάτω  δικαιολογητικά  για  την  έκδοση  δελτίου  πιστοποίησης  προπονητή  για  την  είσοδο  στους  αγωνιστικούς  χώρους  για  την  περίοδο  2019-2020.

Για  τα  σωματεία της Β! Κατηγορίας  δεν  είναι  υποχρεωτική  η  πρόσληψη  προπονητή. Σε  περίπτωση  όμως  που  επιθυμούν  να  προσλάβουν  διπλωματούχο  προπονητή  θα  πρέπει  αυτός  να  είναι  κάτοχος  τουλάχιστον  πιστοποιητικού  UEFA.

            Προπονητής  που  θα  λάβει  δελτίο  εισόδου  για  τους  αγωνιστικούς  χώρους  για  συγκεκριμένο  σωματείο  δεν  θα  έχει  το  δικαίωμα  εισόδου  στους  αγωνιστικούς  χώρους  με  οποιαδήποτε  ιδιότητα  για  αγώνες  άλλου  σωματείου.

Προπονητής  κάτοχος  διπλώματος  UEFA  A,  UEFA  B  και  ΕΠΟ  δεν  μπορεί  να  εισέρχεται  στους  αγωνιστικούς  χώρους  με  οποιαδήποτε  άλλη

ιδιότητα  εφόσον  πριν  την  έναρξη  των  πρωταθλημάτων  για  την  περίοδο  2019-2020  δεν  έχει  καταθέσει  επισήμως  την  ταυτότητά  του  στην  Ε.Π.Ο.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε δήλωση ή κρίση σε οποιοδήποτε Μ.Μ.Ε. προπονητή ή βοηθού προπονητή σε βάρος του θεσμού της διαιτησίας και των οργάνων της , όπως και εις βάρος της διοργανώτριας αρχής και των οργάνων της.

Σε περίπτωση παράβασης της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται  πέρα  των  άλλων  προβλεπόμενων  από  τους  Κανονισμούς  της  ΕΠΟ,  οι σχετικές διατάξεις  του Πειθαρχικού Κώδικά της Ε.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ  26Ο

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ –  Μ.Μ.Ε.

Ότι  ορίζει  το  άρθρο  29  του  ΚΑΠ  ειδικότερα:

 1. Τα ραδιοτηλεοπτικά  δικαιώματα  και  τα  δικαιώματα  διαδικτυακής  (μέσω  ίντερνετ)  μετάδοσης  των Πανελλήνιων  ερασιτεχνικών  πρωταθλημάτων,  των  τοπικών  πρωταθλημάτων  της  ΕΠΣΦ  ανήκουν  στα  σωματεία.
 2. Κάθε σύμβαση παραχώρησης   των  αναφερόμενων  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  29  του  ΚΑΠ    δικαιωμάτων  μεταξύ  ενός  σωματείου  και  ενός  δικαιούχου  φορέα  για  τα  τοπικά  πρωταθλήματα  ανεξαρτήτως  υπάρξεως  και  ύψους  τιμήματος  θα  πρέπει  να  εγκρίνεται  από  την  διοργανώτρια  (ΕΠΣ)  για  τα  τοπικά  πρωταθλήματα  και  την  ΕΠΟ  για  τα  πανελλήνια,  μέχρι  την  τελευταία  εργάσιμη  ημέρα  προ  του  αγώνα. Απαγορεύεται  η  απευθείας  (ζωντανή)  μετάδοση  κάθε  αγώνα  όταν  η  σύμβαση  παραχώρησης  των  δικαιωμάτων  δεν  έχει  εγκριθεί  από  την  διοργανώτρια.
 3. Η  είσοδος  των  ραδιοτηλεοπτικών  συνεργείων  στα  γήπεδα  για  απευθείας  μετάδοση  αγώνα,  επιτρέπεται  μετά  από  σχετική  έγγραφη

άδεια  της  διοργανώτριας,  μόνο  σε  αγώνες  για  την  μετάδοση  των  οποίων  έχει  εγκριθεί  η  σχετική  σύμβαση  όπου ν αυτή  επιβάλλεται.  Αν

ένας  αγώνας  μεταδοθεί  χωρίς  άδεια  η  γηπεδούχος  ομάδα  τιμωρείται  με  χρηματική  ποινή  έως  δύο  χιλιάδες  (2.000)  ευρώ.

 1. Δεν επιτρέπεται  στις  Ενώσεις  η  άρνηση  παραχώρησης  ραδιοτηλεοπτικής  άδειας  για  απευθείας  μετάδοση  αγώνα  άνευ  τεκμηριωμένου  λόγου.

 

ΑΡΘΡΟ  27Ο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ομάδες  που  επιθυμούν  να  διαφημίσουν  πάνω  στις  στολές  των  ποδοσφαιριστών  διάφορα  προϊόντα  πρέπει  να  λάβουν  την  σχετική

έγκριση  από  την  διοργανώτρια  αρχή. Διαφήμιση  άμεση  ή  έμμεση  που  είναι  αντίθετα  με  την  αθλητική  ιδέα  απαγορεύεται άρθρο  14  του  Κ.Α.Π.

Τα  αναφερόμενα  στην  παρούσα  παράγραφο  ισχύουν  και  για  την  διαφήμιση  στις  στολές  των  διαιτητών.

 

                                                   ΑΡΘΡΟ  28Ο

                                          ΒΙΒΛΙΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 1. Κάθε ποδοσφαιρικό  σωματείο  τηρεί  υποχρεωτικά  τα  εξής  βιβλία. Άρθρο 9 του Κανονισμού Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων:
 2. i. Μητρώο  Μελών
 3. ii. Μητρώο Αθλουμένων  Μελών

iii.   Πρακτικό  Συνεδριάσεων  Γενικών  Συνελεύσεων

 1. iv. Πρακτικό Συνεδριάσεων Διοικητικού  Συμβουλίου
 2. v. Εσόδων  –  Εξόδων
 3. vi. Περιουσιακών Στοιχείων

vii.  Πρωτόκολλο  εισερχομένων  και  εξερχομένων  εγγράφων

 1. Τα Βιβλία πριν  από  την  χρήση  τους  θεωρούνται  από  την  Εκτελεστική  Επιτροπή  της  οικείας  Ένωσης  Ποδοσφαιρικών  Σωματείων  υποχρεωτικά.
 2. Η μη τήρηση  των  διατάξεων  του  παρόντος  άρθρου  συνεπάγεται  την  ανάκληση  της  εγγραφής  του  στα  μητρώα  ποδοσφαιρικών  σωματείων  της  Ε.Π.Ο.,  με  απόφαση  του  αρμοδίου  δικαστικού  οργάνου  της  Ε.Π.Ο.

 

ΑΡΘΡΟ 29Ο

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 1. Η προκήρυξη αυτή αποτελεί σύμβαση μεταξύ της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Ε.Π.Σ.Φ.) σαν διοργανώτριας των παραπάνω πρωταθλημάτων και των σωματείων που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυτά. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Ε.Π.Σ.Φ.) διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα μερικής ή ολικής τροποποίησης της προκήρυξης , εφόσον κρίνει αυτό απαραίτητο , ακόμη και μετά την έναρξη των αγώνων.
 2. Ποινές που επιβάλλονται  στα  πρωταθλήματα  προεπιλογής εθνικών ομάδων ή  των  σωματείων  εκτίονται  μόνο  σε  αυτά.  Οι  ποινές  αυτές  μεταφέρονται  μόνο  αν, λόγω  ηλικίας  του  ποδοσφαιριστή,  δεν  μπορούν  πλέον να εκτιθούν  στα  πρωταθλήματα  προεπιλογής  εθνικών  ομάδων.  Στην  περίπτωση  αυτή  εκτίονται

στους  αγώνες  της  ομάδας  του  ποδοσφαιριστή  στο  πρωτάθλημα  της  κατηγορίας  που παίρνει  μέρος.

 1. Οι  Ενώσεις  με  τις  προκηρύξεις  τους  δύναται  να  καθορίσουν  το  ανώτατο  όριο  ηλικίας  των  ποδοσφαιριστών  που  αγωνίζονται  στα  πρωταθλήματα  ευθύνης  τους.

.

ΑΡΘΡΟ  30Ο

ΕΝΩΣΙΑΚΟ  ΑΘΛΗΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ

Στο  Ενωσιακό  Αθλητικό  Κέντρο  θα  αγωνίζονται  σωματεία  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  ειδικού  παραχωρητηρίου  που  θα  τους  χορηγήσει  το  Δ.Σ.  της  Ε.Π.Σ.Φ.  αναλαμβάνοντας  πλήρως  την  αποκατάσταση  κάθε  βλάβης  που  θα  διαπιστωθεί  κατά  την  διάρκεια  ή  και  μετά  την  λήξη  των  αγώνων  του  γηπεδούχου  σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 31Ο

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάτι που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη , θα ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. σύμφωνα με

τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις  του  Κ.Α.Π.  της  Ε.Π.Ο.,  πριν   ή  και  μετά  την  έναρξη  των  πρωταθλημάτων.

 

Σχετικές αναρτήσεις

Ο Κουρεμάδας στο επαναληπτικό μπαράζ της Σπερχειάδας

efthia

Άνοιξε επιτέλους το ανακαινισμένο γήπεδο Καλυβίων

efthia

Με ρεπό ξεκινάει τα μπαράζ η πρωταθλήτρια Στυλίδα

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο