Αυτή είναι η προκήρυξη για το κύπελλο Ελλάδας 2019-2020

share on:

Η ΕΠΟ με την απόφασή της 21/19-6-2019, προκηρύσσει τη διοργάνωση του κυπέλλου Ελλάδας, ως εξής:

Άρθρο 1: Προκήρυξη/Αρμοδιότητα

Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως διοργανώτριας, και των ομάδων της Super League1, Super League2, της Football League και των Κυπελλούχων Ομάδων των Ε.Π.Σ που έχουν δικαίωμα να μετέχουν στο Κύπελλο Ελλάδος. Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην Ε.Π.Ο. της Δήλωσης Συμμετοχής Π.Α.Ε./Σωματείου. Αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών βάσει του άρθρου 39 παρ. 2 του Κ.Α.Π.

Η αρμοδιότητα διεξαγωγής των αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος ανήκει στην Επιτροπή Διοργανώσεων και στην Υποεπιτροπή Κυπέλλου Ελλάδος της Ε.Π.Ο. (εφεξής «η Επιτροπή»).

Άρθρο 2: Διατάξεις διεξαγωγής

Όλοι οι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) των Κανόνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της FIFA

β) του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.

γ) των αποφάσεων της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα.

Άρθρο 3: Δήλωση Συμμετοχής /Παράβολο

Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο., έως την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00, Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που θα γίνει γνωστό στους ενδιαφερόμενους, μέσω δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

Στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης συμμετοχής από υποχρεούμενη ομάδα επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 39 παρ. 2 και 3 του Κ.Α.Π.

Όσον αφορά τις Π.Α.Ε. της Super League2 και της Football League, στη Δήλωση Συμμετοχής οι ομάδες των εν λόγω κατηγοριών που προκριθούν στην 6η Φάση (Προημιτελική) και εντεύθεν υποχρεωτικά θα κάνουν χρήση έδρας προδιαγραφών Super League1 σύμφωνα με τα ισχύοντα στο Καταστατικό (άρθρο 78 παρ. 3).

Όσον αφορά τις Ομάδες-Κυπελλούχες των Ε.Π.Σ. στη Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να δηλωθεί κύρια (υποχρεωτικά) και εναλλακτική (προαιρετικά) έδρα γήπεδο προδιαγραφών Γ΄ Εθνικής για την 1η και 2η Φάση, γήπεδο προδιαγραφών Super League2 για την 3η, 4η και 5η Φάση. Ομάδα της εν λόγω κατηγορίας που προκριθεί στην 6η Φάση (Προημιτελική) και εντεύθεν υποχρεωτικά θα κάνει χρήση της έδρας προδιαγραφών Super League1, με τη υποχρέωση της να δηλώσει και να αποστείλει το παραχωρητήριο μετά την πρόκριση της από την 5η Φάση.

Εάν δεν υπάρχει ανάλογο γήπεδο στην περιοχή ευθύνης της Ε.Π.Σ. που ανήκει η Ομάδα, τότε θα δηλώσει το πλησιέστερο σε αυτή γήπεδο που θα της παραχωρηθεί εκτός της Ε.Π.Σ. που ανήκει και εντός της περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 3 του Καταστατικού, που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Διοργανώσεων της Ε.Π.Ο.

Η Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται:

α) από το σχετικό παράβολο ως εξής:

 Για τις ομάδες της Super League1: 5.000 €

 Για τις ομάδες της Super League2: 4.000 €

 Για τις ομάδες της Football League: 3.000 €

 Για τις Ερασιτεχνικές Ομάδες: 500 €

β) Πράξη Συναίνεσης για την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ενυπόγραφη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) των προσώπων που αναφέρονται και υπογράφουν τη δήλωση συμμετοχής.

γ) Βεβαίωση μη οφειλής από την Ε.Π.Ο., την Super League1, την Football League και τις οικείες Ε.Π.Σ. των Ομάδων.

δ) Δήλωση συμμετοχής που υποβάλλεται εκπρόθεσμα (ως τέτοια θεωρείται και η δήλωση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο) μπορεί να γίνει δεκτή -και θεωρείται ότι υποβλήθηκε εμπρόθεσμα- εφ’ όσον, μέχρι την υποβολή της ή μέχρι την πληρωμή του παραβόλου, δεν διεξήχθη η κλήρωση των αγώνων από την Ε.Π.Ο.

ε) Δεν γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής στο Κύπελλο από ομάδες (Π.Α.Ε. ή σωματεία) που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους (που προκύπτουν είτε από χρηματικές ποινές είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία) προς την Ε.Π.Ο. και τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του πειθαρχικού κώδικα, μέχρι την ημέρα της πρώτης κλήρωσης.

στ) Παραχωρητήριο Γηπέδου υποχρεωτικά για την αρχική έδρα καθώς και για την εναλλακτική, όπου τούτο προβλέπεται. Στην περίπτωση πρόκρισης μίας ομάδος (πλην των ομάδων της Super League1), στην 6η Φάση (Προημιτελική) και εντεύθεν είναι υποχρεωμένες να αποστείλουν παραχωρητήριο γηπέδου προδιαγραφών Super League1.

Όλες οι ομάδες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τα γήπεδα που θα δηλώσουν ως έδρες τους, τα οποία θα πρέπει να έχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να λαμβάνουν άδεια διεξαγωγής αγώνα από την Αρμόδια Περιφέρεια. Για τους αγώνες που γηπεδούχες είναι ερασιτεχνικές ομάδες η άδεια αυτή υποδεικνύεται υποχρεωτικά στο διαιτητή (άρθρο 9 του Κ.Α.Π.) πριν την έναρξη του αγώνα, άλλως ο αγώνας δε διεξάγεται και επιβάλλοντα στη γηπεδούχο ομάδα οι ποινές του άρθρου 21 του Κ.Α.Π.

ζ) Οι Κυπελλούχες των Ε.Π.Σ. υποχρεωτικά θα καταθέσουν στην Ε.Π.Ο. μαζί με τη δήλωση συμμετοχής και Συνυποσχετικό Διαιτησίας/Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του σωματείου/ομάδας περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών. των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο., νόμιμα επικυρωμένη. Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται Δεκτή.

Άρθρο 4: Σύστημα διεξαγωγής αγώνων & Ημερομηνίες Κληρώσεων

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία οι Ομάδες που δικαιούνται συμμετοχή στο Κύπελλο Ελλάδος, δεν λάβουν μέρος ή προκύψει μικρότερος αριθμός ομάδων σε κατηγορία από τον προβλεπόμενο, η Ε.Π.Ο., διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανάλογα τη διαδικασία της κλήρωσης.

Οι αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος εξελίσσονται και ολοκληρώνονται σε οκτώ (8) Φάσεις μη συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής του Τελικού Αγώνα.

Οι συμμετέχουσες Π.Α.Ε./Ομάδες θα ενημερώνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των κληρώσεων της κάθε Φάσης.

1η Φάση

Συμμετέχουν υποχρεωτικά οι κυπελλούχοι των ΕΠΣ. Από το σύνολο των 53 ομάδων, αφαιρούνται οι κυπελλούχοι των ΕΠΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, που ήταν ομάδες Γ΄ Εθνικής οι οποίες προβιβάστηκαν στην FL και θα συμμετέχουν στην 3η φάση του Κυπέλλου Ελλάδας (με τις ομάδες της FL).

Σύνολο ομάδων 1ης Φάσης 47.

Δημιουργία 6 ζωνών με γεωγραφικά κριτήρια.

Οι 47 ομάδες των ΕΠΣ, μετά από κλήρωση, θα συγκροτήσουν 23 ζευγάρια από τα οποία θα προκύψουν 23 νικήτριες ομάδες. Γηπεδούχος είναι η ομάδα που κληρώνεται πρώτη. Οι αγώνες θα είναι μονοί. Η 47η ομάδα που θα παραμείνει τελευταία στην κληρωτίδα θα προκριθεί στην επόμενη ΦΑΣΗ άνευ αγώνα.

Σύνολο αγώνων 23. Από την 1η Φάση θα προκριθούν 23 νικήτριες ομάδες και μια (1) άνευ αγώνα,

Σύνολο ομάδων 24.

2η Φάση

Συμμετέχουν οι 24 ομάδες που προκριθήκαν από την 1ης Φάση και δημιουργούνται 4 γεωγραφικές ζώνες αποτελούμενες από 6 ομάδες. Μετά από κλήρωση συγκροτούνται 12 ζευγάρια από τα οποία θα προκύψουν 12 νικήτριες ομάδες. Γηπεδούχος ομάδα είναι η ομάδα που κληρώνεται πρώτη. Οι αγώνες είναι μονοί.

Σύνολο αγώνων 12.

3η Φάση

Συμμετέχουν οι 12 νικήτριες ομάδες της 2ης ΦΑΣΗΣ και οι 14 ομάδες της FL. Σύνολο 26 ομάδες. Σχηματίζονται δυο (2) γκρουπ δυναμικότητας. Το πρώτο (1ο) γκρουπ δυναμικότητας αποτελείται από τις 14 ομάδες της FL, και το δεύτερο (2ο) γκρουπ δυναμικότητας αποτελείται από τις 12 ερασιτεχνικές ομάδες που προκρίθηκαν από την 2η ΦΑΣΗ. Μετά από κλήρωση δημιουργούνται 12 ζευγάρια και ένα (13ο) που προκύπτει από τις δυο (2) ομάδες της FL που θα παραμείνουν (στην κληρωτίδα του 1ου γκρουπ δυναμικότητας όταν θα έχει τελειώσει η κλήρωση Οι αγώνες είναι μονοί και διεξάγονται στις έδρες των αδυνάτων (2ογκρουπ). Ο 13ος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων της FL θα γίνει στην έδρα της ομάδος που κληρώθηκε πρώτη. Από τους μεταξύ τους αγώνες θα προκύψουν 13 νικήτριες ομάδες. Σύνολο αγώνων: 13

4η Φάση

Συμμετέχουν οι 13 ομάδες που προκρίθηκαν από την 3η ΦΑΣΗ και οι 12 ομάδες της SL2. Σύνολο ομάδων 25. Σχηματίζονται δυο γκρουπ δυναμικότητας. Το πρώτο (1ο) γκρουπ δυναμικότητας αποτελείται από τις ομάδες της SL2 και το δεύτερο (2ο) γκρουπ δυναμικότητας από τις 13 ομάδες που προκρίθηκαν από την 3η ΦΑΣΗ.

Μετά από κλήρωση δημιουργούνται 12 ζευγάρια από τα οποία προκύπτουν 12 νικήτριες ομάδες. Η 13η ομάδα που παρέμεινε στην κληρωτίδα προκρίνεται στην επόμενη ΦΑΣΗ άνευ αγώνα. Οι αγώνες είναι μονοί και διεξάγονται στην έδρα των αδυνάτων ( 2ο Γκρουπ).

Σύνολο αγώνων: 12.

Στις τέσσερεις πρώτες φάσεις, που οι αγώνες είναι μονοί, εφόσον ο αγώνας μεταξύ δύο ομάδων λήξει ισόπαλος, ακολουθεί ημίωρη παράταση και αν πάλι δεν αναδειχθεί πάλι νικητής, ακολουθεί η διαδικασία των πέναλτι.

5η Φάση

Συμμετέχουν οι 12 νικήτριες ομάδες της 4ης ΦΑΣΗΣ, η μια ομάδα που προκρίθηκε άνευ αγώνα, οι οκτώ (8) ομάδες της SL1 από την 6η έως την 13η θέση του βαθμολογικού πίνακα της SL της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019 και η πρωταθλήτρια ομάδα της FL της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019 (σύνολο 22 ομάδες). Σχηματίζονται δυο γκρουπ δυναμικότητας. Το πρώτο γκρουπ αποτελείται από τις εννέα (9) ομάδες της SL1 και το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας αποτελείται από τις 13 ομάδες που προκρίθηκαν από την 4η ΦΑΣΗ. Μετά από κλήρωση σχηματίζονται 9 ζευγάρια. Γηπεδούχος είναι η ομάδα που κληρώνεται πρώτη. Οι τέσσερεις (4) ομάδες που θα παραμείνουν στην κληρωτίδα αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της κλήρωσης θα αγωνισθούν μεταξύ τους, με γηπεδούχο ομάδα την ομάδα που κληρώθηκε πρώτη. Οι αγώνες είναι διπλοί και από αυτούς θα προκύψουν 11 νικήτριες ομάδες. Σύνολο αγώνων: 22

6η ΦΑΣΗ (Φάση των 16)

Συμμετέχουν οι 11 ομάδες που προκρίθηκαν από την 5η ΦΑΣΗ και οι 5 πρώτες

ομάδες (θέσεις 1-5) του Βαθμολογικού πίνακα της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019

της SL. Σύνολο ομάδων 16. Σχηματίζονται δυο γκρουπ δυναμικότητας. Το πρώτο

γκρουπ αποτελείται από τις πέντε (5) ομάδες της SL που μπαίνουν στην παρούσα

φάση και από τις τρεις (3) επόμενες στην σειρά κατάταξης της βαθμολογίας του

πρωταθλήματος της SL περιόδου 2018-2019, από τις ομάδες που θα έχουν

προκριθεί κατά σειρά ή της δεύτερης κατηγορίας, αν δεν επαρκούν της SL με την

σειρά κατάταξης στον βαθμολογικό πίνακα της περιόδου 2018-2019) και το δεύτερο

γκρουπ δυναμικότητας αποτελείται από τις εναπομείνασες ομάδες. Σχηματίζονται 8

ζευγάρια μετά από κλήρωση και προκύπτουν 8 νικήτριες ομάδες. Γηπεδούχος είναι η

ομάδα που κληρώνεται πρώτη. Οι αγώνες είναι διπλοί. Σύνολο αγώνων: 16

7η ΦΑΣΗ ( Προημιτελικοί)

Συμμετέχουν οι 8 ομάδες που προκρίθηκαν από την 6η ΦΑΣΗ. Σχηματίζονται μετά

από κλήρωση 4 ζευγάρια και προκρίνονται 4 ομάδες. Γηπεδούχος είναι η ομάδα που

κληρώνεται πρώτη. Οι αγώνες είναι διπλοί. Σύνολο αγώνων: 8

8η ΦΑΣΗ ( ημιτελικοί)

Συμμετέχουν οι 4 ομάδες που προκρίθηκαν από την 7η ΦΑΣΗ. Σχηματίζονται μετά

από κλήρωση 2 ζευγάρια και προκρίνονται 2 ομάδες. Γηπεδούχος είναι η ομάδα που

κληρώνεται πρώτη. Οι αγώνες είναι διπλοί. Σύνολο αγώνων: 4

Στην 5ή, 6η, 7ηκαι 8η φάση που οι αγώνες οι διπλοί, για την ανάδειξη του

νικητή (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ και στην περίπτωση που υπάρξουν

δύο (2) όμοια αποτελέσματα, στον 2ο

αγώνα ακολουθεί ημίωρη παράταση και

αν πάλι δεν αναδειχθεί ο νικητής, πέναλτι.

Τελικός Αγώνας

Ο τελικός αγώνας θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο, ήτοι σε γήπεδο που δεν

αποτελεί την έδρα καμίας από τις δύο ομάδες που συμμετέχουν σ΄ αυτόν και το

οποίο θα ορισθεί με νεότερη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. Η

Ε.Π.Ο. επίσης δύναται να αποφασίσει ως έδρα του τελικού, γήπεδο που ανήκει σε

ξένη ομοσπονδία.

Άρθρο 6: Επίλυση Διαφορών

Οι πάσης φύσεως διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και

της Προκήρυξης και αφορούν:

α) Τις ομάδες της Super League1, της Super League2, της Football League και των

Κυπελλούχων των Ε.Π.Σ που μετέχουν στους αγώνες του Κυπέλλου και β) Σε κάθε

πρόσωπο που συνδέεται με αυτές με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται

μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα δικαστικά και δικαιοδοτικά όργανα του

ποδοσφαίρου.

Με τη δήλωση συμμετοχής στο Κύπελλο και την αποδοχή της παρούσας οι ομάδες

συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια τα προβλεπόμενα

από τους κανονισμούς δικαστικά και δικαιοδοτικά όργανα της Ε.Π.Ο. για την επίλυση

όλων των διαφορών. Οι ομάδες έχουν υποχρέωση να μην υποβάλλουν προς

επίλυση διαφορές ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων, εφόσον ανήκουν σ΄ αυτές

που υπάγονται στην δικαιοδοσία των δικαστικών και δικαιοδοτικών οργάνων της

Ε.Π.Ο.. Σε περίπτωση παράβασης των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο, τότε

εφαρμόζονται οι προβλέψεις του άρθρου 35 του Κ.Α.Π.

Άρθρο 7: Πρόγραμμα και Ώρες αγώνων

Οι αγώνες ορίζονται και διεξάγονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κληρώσεων.

Οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων θα καθορίζονται από τη Διοργανώτρια.

Άρθρο 8: Γήπεδα Αγώνων

Τα γήπεδα/έδρες των ομάδων που μετέχουν στο Κύπελλο Ελλάδος 2019- 2020 θα

πρέπει να πληρούν, υποχρεωτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης.

β) Να έχουν νόμιμα παραχωρηθεί στις ομάδες που θα τα χρησιμοποιήσουν ως κύρια

και εναλλακτική έδρα.

γ) Να πληρούν τους όρους, που προβλέπουν οι διατάξεις του Καταστατικού, οι

διατάξεις του Κ.Α.Π., οι διατάξεις των Κανόνων Παιχνιδιού και οι διατάξεις του

Κανονισμού Γηπέδων και Ασφάλειας και Προστασίας των Αγώνων περί γηπέδων και

αρμοδιοτήτων της διοργανώτριας.

Για όλα τα ανωτέρω αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνη είναι η γηπεδούχος Ομάδα.

Άρθρο 9: Προπονητές

Οι Ομάδες (κατηγορίας Super League1, Super League2, Football League και

Κυπελλούχοι των Ε.Π.Σ.) που συμμετέχουν στο Κύπελλο Ελλάδος, σχετικά με τους

προπονητές τους υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις που αναγράφονται στα

οικεία άρθρα του Κ.Α.Π. και του Κανονισμού Προπονητών.

Άρθρο 10: Παρατηρητές Αγώνων

Ως παρατηρητές αγώνων θα ορίζονται από την Επιτροπή Διοργανώσεων

(Υποεπιτροπή Κυπέλλου) από το Σώμα Παρατηρητών της Ε.Π.Ο. που θα προκύψει.

Άρθρο 11: Συμμετοχή ποδοσφαιριστών. Γενικοί κανόνες

α) Η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα, στη 18άδα για τις ομάδες της Super league1,

Super League2 και Football League δύο (2) ποδοσφαιριστών ηλικίας κάτω των

είκοσι (20) ετών είναι υποχρεωτική, από την πρώτη Φάση μέχρι και τον Τελικό

Αγώνα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δηλωμένων ποδοσφαιριστών. Για τον

υπολογισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών θα λαμβάνεται υπόψη η 1η

Ιανουαρίου

του έτους γεννήσεώς τους. Για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 εντάσσονται στην

κατηγορία αυτή οι γεννηθέντες από 01.01.2000 και εντεύθεν. Ο έλεγχος γίνεται από

τον διαιτητή του αγώνα.

β) Ως προς τους αλλοδαπούς ή κοινοτικούς που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται

στην 11αδα η την 18άδα μίας αγωνιζόμενης ομάδας ισχύουν τα όσα προβλέπονται

για το πρωτάθλημα στο οποίο αγωνίζεται η κάθε ομάδα.

Η παράβαση των προβλέψεων της παρούσας χορηγεί το δικαίωμα ένστασης για

αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 ε του ΚΑΠ

γ) Σε όλες τις Φάσεις του Κυπέλλου Ελλάδος επιτρέπονται έως τρεις (3) αλλαγές

(απόφαση Νο 12 21/8/2018 της ΕΕ/ΕΠΟ) και εφόσον ένας αγώνας οδηγηθεί σε

παράταση οι ομάδες έχουν δικαίωμα και 4ης αλλαγής

Άρθρο 12 : Κάρτα υγείας

Από 1 Αυγούστου 2019 όλοι οι αθλητές υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με την

ατομική κάρτα υγείας αθλητή ( ΦΕΚ 3254/ Β΄/08-08-2018 και άρθρο 18 του ΚΑΠ). Η

κάρτα υγείας θα προσκομίζεται στον διαιτητή μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα που

απαιτούνται για την συμμετοχή τους στον αγώνα.

Άρθρο 13 : Εμπορικά / Τηλεοπτικά δικαιώματα

Κατά την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020 η ΕΠΟ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της,

άνευ όρων, ελεύθερης και απόλυτης κατά την κρίση της, χρήσης των χορηγικών,

εμπορικών και ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων, της διοργάνωσης. Σύμφωνα με τα

σχετικά εμπορικά δικαιώματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α, η Ε.Π.Ο. ως

διοργανώτρια έχει το δικαίωμα επιλογής των αγώνων στους οποίους θα κάνει χρήση

των εμπορικών δικαιωμάτων στις φάσεις 1 έως 3.

Ειδικά για τον Τελικό Αγώνα η Ε.Π.Ο. κατέχει το σύνολο των εμπορικών

δικαιωμάτων.

Οι συμμετέχουσες Π.Α.Ε. της Super League1, της Super League2 και Football

League, αλλά και τα Ερασιτεχνικά Σωματεία που μετέχουν, υποχρεούνται στην

ακριβή τήρηση των όρων του Παραρτήματος «Α» της παρούσης, όπως αυτά

περιγράφονται και αναπτύσσονται από την 1η φάση της διοργάνωσης, μέχρι και τον

τελικό αγώνα.

Η ΕΠΟ κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα της εκμετάλλευσης των τηλεοπτικών και

ραδιοφωνικών δικαιωμάτων της διοργάνωσης του Κυπέλλου Ελλάδας.

O τηλεοπτικός πάροχος για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 κατέχει το σύνολο

των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, όλης της διοργάνωσης, και μετάδοσης αυτών μέσω

της υπηρεσίας ή και σε οποιονδήποτε τρίτο, με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο

μετάδοσης, εν όλο ή εν μέρει, όπως ενδεικτικά συσκευή τηλεόρασης, Η/Υ, tablet,

κινητό τηλέφωνο.

Στα τηλεοπτικά δικαιώματα συμπεριλαμβάνονται και αυτά της διαδικτυακής

τηλεόρασης WEB TV.

Τα Ραδιοφωνικά δικαιώματα τα διαχειρίζεται αποκλειστικά η διοργανώτρια κατά την

ελεύθερη κρίση της και σύμφωνα με αποφάσεις της Ε.Ε./Ε.Π.Ο.

Άρθρο 14: Διοργάνωση Αγώνων

Όλοι οι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος από την 3η Φάση μέχρι και τον Τελικό

Αγώνα, οργανώνονται και διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα B

«Οργανωτικό εγχειρίδιο Κυπέλλου» της προκήρυξης, που θα εκδοθεί μετά το τέλος

της 2ης Φάσης της Διοργάνωσης.

Οι συμμετέχουσες Π.Α.Ε./Ομάδες υποχρεούνται στην τήρηση των όρων του εν λόγω

Παραρτήματος B.

Άρθρο 15: Τελική Διάταξη

Η Οικονομική Εγκύκλιος της ΕΠΟ, τα Παραρτήματα «Α» και «Β» και οι σχετικές

αποφάσεις της Ε.Ε./Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

Προκήρυξης, την οποία και συμπληρώνουν.

Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή, από την Οικονομική εγκύκλιο και

από τις διατάξεις των Κανονισμών της ΕΠΟ, θα αποφασίζει, στο πλαίσιο του

καταστατικού και του ορθού και δίκαιου, η Ε.Ε./Ε.Π.Ο.

Αφήστε μια απάντηση