Αυτοδιοίκηση

Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Μακρακώμης

Τους Αντιδημάρχους για τους επόμενους 18 μήνες ανακοίνωσε σήμερα ο νέος Δήμαρχος Μακρακώμης Γιώργος Χαντζής, καθώς και τους εντεταλμένους συμβούλους.

Αναλυτικά:

 

Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχουςτου Δήμου Μακρακώμης, με θητεία από 1-9-2019 έως 28-2-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:

Τον Κοντογεώργο Παναγιώτη του Βασιλείου καθ΄ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο στον οποίο μεταβιβάζει τις  αρμοδιότητες:

 1. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Γραφείου Καθαριότητας, Περιβάλλοντος-Πρασίνου, Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων & Τομέα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Κίνησης-Συντήρησης Οχημάτων και Ανακύκλωσης και Συντήρησης πρασίνου.
 2. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
 3. Την ευθύνη λειτουργίας των προγραμμάτων ανακύκλωσης
 4. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας του περιβάλλοντος
 5. Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
 6. Την ευθύνη απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων
 7. Την ευθύνη συντήρησης του πρασίνου σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου
 8. Την επίβλεψη της μελέτης και των έργων επέκτασης πρασίνου
 9. Την ευθύνη των αστικών και περιαστικών αλσών
 10. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Κίνησης – συντήρησης Οχημάτων
 11. Την ευθύνη της διάθεσης του στόλου των οχημάτων και των τεχνικών μέσων του Δήμου
 12. Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής οχημάτων, μηχανημάτων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όπως και της διαχείρισης υλικών, καυσίμων και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού
 13. Τον εξηλεκτρισμό, τις επεκτάσεις Ηλεκτρικών δικτύων και όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Δημοτικού φωτισμού
 14. Την εποπτεία του Βιολογικού καθαρισμού
 15. Την εποπτεία λειτουργίας της Αποθήκης του Δήμου

Την υπογραφή όλων των εγγράφων εντολών, που έχουν σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την έκδοση των αντίστοιχων με αυτές πράξεων.

***  Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κ. Κοντογεώργος θα έχει την εποπτεία της Δημοτικής Ενότητας  Μακρακώμης

Την Αρβανίτη Βασιλική του Παναγιώτη έμμισθη Αντιδήμαρχο στην οποίο μεταβιβάζει καθ΄ύλην την αρμοδιότητα χειρισμού των Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

 1. Να έχει την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων υφισταμένων της οργανικών μονάδων και συγκεκριμένα, των Τμημάτων Δαπανών και Προϋπολογισμού, Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, Ταμείου και Προμηθειών – Αποθήκης
 2. Να συνυπογράφει τους Βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ. 1 περίπτ. ε   Ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α΄/2006, άρθρο 22 Β.Δ 15-6-1959. ΕΣ Τμ.VII175/2007), και να υπογράφει όλες τις σχετικές με τις αρμοδιότητες του αποφάσεις, πράξεις και δικαιολογητικά.
 3. Την αρμοδιότητα προγραμματισμού και τέλεσης των πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου

 

Τον Παπασάρα Ανδρέα του Παναγιώτη καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο, στον οποίο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες:

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(Άρθρο 75 Ν.3463/2006 περ. ζ Πολιτικής Προστασίας)

 1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά του όρια.
 2. Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής που, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων , μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή που στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού .
 3. Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη , ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειας τους.
 4. Την ευθύνη συντήρησης και επέκτασης της αγροτικής οδοποιίας

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

(άρθρο 75 παρ. 11στ & 31στ του Ν.3463/2006)

 1. Η Κατασκευή , συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης.
 2. Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων

Την υπογραφή όλων των εγγράφων εντολών, που έχουν σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την έκδοση των αντίστοιχων με αυτές πράξεων.

***  Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος Κ. Παπασάρας θα έχει την εποπτεία της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδας.

Τον Θεόπουλο Κωνσταντίνο του Χρήστου καθ’ ύλην άμμισθο Αντιδήμαρχο , στον οποίο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες:

 

1.Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Τμημάτων Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Τουρισμού και Απασχόλησης , της Διεύθυνσης Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης

2 Την έκδοση των πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και το χειρισμό των συναφών με αυτές θεμάτων

3.Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

4.Τη λειτουργία δημοτικών και Λαϊκών αγορών , εμποροπανηγύρεων , την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση σχετικών αδειών (άδειες παραγωγών)

5.Την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου

7.Το χειρισμό των θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου,

8.Την εισήγηση προγραμμάτων δράσης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών

9.Την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης -πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής

10.Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης

11.Την εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων δράσης και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προώθηση και διερεύνηση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου

 1. Η διαχείριση και εκμετάλλευση Δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και εκμετάλλευση Δημοτικών και Κοινοτικών Δασών

13.Τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών , την έκδοση αποφάσεως και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Την υπογραφή όλων των εγγράφων εντολών, που έχουν σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την έκδοση των αντίστοιχων με αυτές πράξεων.

***  Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κ. Θεόπουλος θα έχει την εποπτεία της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου.

 

Β. Ο Δήμαρχος θα έχει την εποπτεία και  ευθύνη της  λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου καθώς και  την ευθύνη τέλεσης όλων των τεχνικών έργων και παρεμβάσεων σε όλο το Δήμο Μακρακώμης.

Γ. Ορίζει Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Μακρακώμης, με θητεία  από 1-9-2019 έως 28-2-2021, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:

1.Ορίζει Εντεταλμένο Σύμβουλο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Σπανό Κωνσταντίνο του Δημητρίου και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Θέματα που αφορούν την ύδρευση και την άρδευση του Δήμου
 1. 2. Ορίζει Εντεταλμένη Σύμβουλο, την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας Δεληκούρα Χαρούλα του Παντελή και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:
 • Την εποπτεία λειτουργίας των Κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ)
 • Την αρμοδιότητα του χειρισμού θεμάτων Διαφάνειας &Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης πολιτών
 • Την λειτουργία του Κέντρου Δια βίου Μάθησης

3.Ορίζει Εντεταλμένη Σύμβουλο, την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας Ρήγα Λαμπρινή  του Νικολάου και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Παιδείας(άρθρο75 παρ.1στ,2στ,3στ,4στ,7στ,13στ,14στ,15στ,16,στ,17στ,18στ,19στ,20στ,21στ,22στ,23στ,2
 • Μαθητική Εστία Μακρακώμης
 • Πολιτισμού (άρθρο 75 παρ. 5στ,6στ, 8στ, 9στ,10στ, 29στ &30στ του Ν. 3463/2006)4στ,25στ,26στ,27στ &28στ του Ν. 3463/2006)

4.Ορίζει Εντεταλμένο Σύμβουλο, τον Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας Κουτσολέλο Γεώργιο του Χρήστου και του  μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης-Βοήθεια στο σπίτι και Προστασία της Δημόσιας υγείας
 • Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μακρακώμης

***  Όλοι οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι: Τελούν Πολιτικούς Γάμους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.

***  Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος Αρβανίτη Βασιλική που αναπληρώνει τον Δήμαρχο και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Θεόπουλο Κωνσταντίνο.

Σχετικές αναρτήσεις

Συνάντηση της Σ.Ε. Αναπτυξιακών Οργανισμών με τον Αν.Υπουργό Εσωτερικών

efthia

Αυταρχική συμπεριφορά στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν γίνεται πλέον αποδεκτή

efthia

Αλλαγή κριτηρίων κατανομής χρηματοδοτήσεων προς τους Δήμους

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο