Ετήσιο μνημόσυνο Δαμασκηνού Ζαχαράκη το Σάββατο στη Μονή Αγάθωνα

Το Σάββατο 23 Ιούνη, θα τε­λε­σθεί στη Μονή Αγάθωνα το ετήσιο μνη­μό­συ­νο υπέρ α­νάπαυ­σης της ψυ­χής του μα­κα­ρι­στού Γέροντα π. Δα­μα­σκη­νού Ζα­χα­ρά­κη, προ­η­γου­μέ­νου της Μο­νής και πολ­λα­πλά ευ­ερ­γε­τή­σαν­τος αυτήν και η­μάς.

Αν­δρός της πί­στης και της πα­τρί­δας!

Το πρω­ΐ θα τε­λε­σθεί Θε­ί­α Λει­τουρ­γί­α ιε­ρουρ­γούν­τος του Μη­τρο­πο­λί­τη Φθι­ώ­τι­δας κ. Νι­κο­λά­ου και στη συ­νέ­χεια το ιε­ρό μνη­μό­συ­νο.

Κα­λού­νται οι χρι­στι­α­νο­ί να προ­σέλ­θουν στο μο­να­στή­ρι, για να τι­μή­σου­ν α­πό κοι­νού τη μνή­μη του ευ­λο­γη­μέ­νου Γέροντα­!

Αφήστε μια απάντηση