Η αλήθεια για τον Αξονικό Τομογράφο του Νοσοκομείου Λαμίας

share on:

Με την ανάληψη των καθηκόντων μου (16/6/2016) έθεσα μεταξύ άλλων ως κατεπείγουσα προτεραιότητα την προμήθεια ενός νέου αξονικού τομογράφου.

Διαπίστωσα άμεσα ότι, μολονότι η σχετική επιχορήγηση είχε εγκριθεί από τον Νοέμβριο του 2014, δεν ήταν δυνατή η προμήθειά του διότι, αφενός μέχρι τότε δεν είχε εγκριθεί τόσο η τροποποίηση του Προγράμματος Προμηθειών του 2014 (απαραίτητη προϋπόθεση διενέργειας του διαγωνισμού) όσο και η σκοπιμότητά του από το Υπουργείο Υγείας, αφετέρου δεν είχε διοριστεί ΔΣ στο ΓΝ Λαμίας.

Μετά από συνεχή αλληλογραφία αλλά και αλλεπάλληλες επαφές και οχλήσεις μου (κατ’ επανάληψη ο ίδιος, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες του νοσοκομείου, επισκέφθηκα το Υπουργείο Υγείας και την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας για το εν λόγω θέμα), εντέλει στις 26-09-2016 δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η τροποποίηση του Προγράμματος Προμηθειών του 2014, ενώ μόλις στις 12-10-2016 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας η σκοπιμότητα προμήθειας του Αξονικού Τομογράφου 16 τομών.

Με σωρεία εγγράφων η 5η ΥΠΕ ενημερώθηκε για τις δυσχέρειες διενέργειας των διαγωνιστικών διαδικασιών προμηθειών (ελλείψει συγκροτημένου ΔΣ, δεν επιτρεπόταν εκ του νόμου να λάβω την απόφαση προμήθειας για τέτοια ύψους δαπάνη) και της ζητήθηκε να ορίσει άλλο νοσοκομείο ως φορέα διενέργειας όλων των διαγωνισμών του ΠΠΥΥ του 2014, χωρίς ουδέποτε να λάβουμε κάποια απάντηση.

 

Δύο χρόνια χαμένα!!!

Παράλληλα, ήταν προφανές ότι, μετά την παρέλευση διετίας και την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας ιατρικών μηχανημάτων, αφενός το εγκεκριμένο ποσό των 250.000,00 € σε καμία περίπτωση δεν επαρκούσε για την προμήθεια ενός αξονικού τομογράφου 16 τομών, αφετέρου ότι οι κλινικές ανάγκες επιβάλλουν αναβαθμισμένα συστήματα τελευταίας τεχνολογίας για την καλύτερη απεικόνιση των εξετάσεων.

Με έγγραφα μου  προς το Υπουργείο Υγείας ζητήθηκε επιπλέον επιχορήγηση 100.000,00 € αλλά και έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια ενός αξονικού τομογράφου 32 ή 64 τομών. Σημειωτέον ότι με το αρ.Α6γ/Γ.Π.54638/26-07-2017 έγγραφο του Υπουργείο Υγείας απερρίφθη το αίτημά μου για προμήθεια Αξονικού Τομογράφου 32 τομών.

Παράλληλα, ήδη από τον Αύγουστο του 2016 απευθύνθηκα και στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για πιθανή δωρεά ενός Αξονικού Τομογράφου 64 τομών, κόστους δαπάνης 550.000,00 €, και εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον εκ μέρους τους με την επιτόπια επίσκεψη ηγετικού στελέχους του Ιδρύματος. Τελικά η δωρεά δεν πραγματοποιήθηκε, διότι όπως μας ενημέρωσε είχε την πληροφορία   ότι το Υπουργείο Υγείας θα εντάξει και το ΓΝ Λαμίας σε κάποια κεντρική προμήθεια. Εκ των υστέρων διαπιστώθηκε  ότι τον διαγωνισμό θα αναλάμβανε να πραγματοποιήσει το ΓΝ Σισμανόγλειο, χωρίς η Υπηρεσία μας να έχει λάβει καμία σχετική ενημέρωση. Ο δε κ. Πολάκης είχε ενημερωθεί για την επικείμενη δωρεά αλλά ήταν αρνητικός, έχοντας και την άποψη ότι το ΓΝ Λαμίας δεν χρειάζεται αξονικό τομογράφο 64 τομών.

Υπό την έντονη πίεση άμεσης προμήθειας οποιουδήποτε νέου αξονικού τομογράφου έστω και 16 τομών, έστω και με  250.000 €, εκδόθηκε η αρ.Β/16229/26-07-2017 Διακήρυξη μετά από απόφαση του από διμήνου διορισθέντος Δ.Σ.

Την 25-07-2017 μας στάλθηκε επείγον (!!!) έγγραφο από το  Σισμανόγλειο προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματα εάν λειτουργεί ο Αξονικός Τομογράφος κλπ, προφανώς για τη διενέργεια του διαγωνισμού προμήθειας των 20 Αξονικών. Με το αρ.Σ/17211/08-08-2017 έγγραφό μου προς την 5η ΥΠΕ ζητήθηκαν οδηγίες για τον χειρισμό του θέματος που ανέκυψε με την ανάθεση στο ΓΝ Σισμανόγλειο της διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας Αξονικού Τομογράφου 16 τομών, ενώ υφίστατο ήδη σε εξέλιξη η ανωτέρω αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία από το νοσοκομείο μας.

Καθ’ ον χρόνο αναμέναμε απάντηση (την οποία ουδέποτε λάβαμε !!!), διαπιστώσαμε ότι το ΓΝ Λαμίας αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό προμήθειας Αξονικών Τομογράφων που διενεργεί το ΓΝ Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμιγκ, χωρίς η Υπηρεσία μας να έχει προηγουμένως ενημερωθεί σχετικά.

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του ανωτέρω διαγωνισμού με πρακτικό της ομόφωνα πρότεινε την απόρριψη της μοναδικής προσφοράς που κατατέθηκε, λόγω μη κάλυψης των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.

Σημειώνω ότι, μολονότι το ανωτέρω απορριπτικό πρακτικό κατατέθηκε στις 19-10-2017, εντούτοις η σχετική απόφαση από το ΔΣ ελήφθη μόλις στις 23-11-2017, διότι η πλειονότητα των μελών του ΔΣ είχαν την άποψη να επαναληφθεί ο διαγωνισμός αλλά με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με υποδεέστερες απαιτήσεις, ώστε να είναι εφικτή η κατάθεση προσφοράς εντός του προϋπολογισμού των 250.000 €, δεν είχαν όμως την τόλμη να αναλάβουν και το πολιτικό κόστος μιας τέτοιας επιζήμιας για το νοσοκομείο απόφασης.

Σημειώνω επίσης, ότι για την περίπτωση που δεν τελεσφορούσε καμία από τις προαναφερόμενες ενέργειες, όπως, δυστυχώς, συνέβη τελικά, ήδη με το αρ.Σ/7916/12-04-2017 έγγραφό μου προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατέθεσα πρόταση για την προμήθεια μέσω ΕΣΠΑ Αξονικού Τομογράφου 64 τομών, Π/Υ 700.000 €.

Σημειώνω, τέλος, ότι κατ’ εντολή μου, συνετάχθη εισήγηση για την προμήθεια Αξονικού Τομογράφου 64 τομών με παροχή Υπηρεσιών Συντήρησής του για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, κάνοντας χρήση μόνο των 250.000,00 € της επιχορήγησης και κάλυψη του υπολοίπου ποσού με διαδικασία χρηματοδοτικής μίσθωσης, την οποία τα μέλη του ΔΣ αρνήθηκαν ακόμη και να την  συζητήσουμε.

 

Εν κατακλείδι προκύπτουν αβίαστα τα εξής συμπεράσματα και ερωτήματα:

  1. Διετής καθυστέρηση στην έγκριση σκοπιμότητας από το 2014.
  2. Δεν επαρκεί η  πίστωση των 250.000€ για την προμήθεια αξιόπιστου και σύγχρονου Αξονικού.
  3. Για ποιους ανεξήγητους (!!!) λόγους το Υπουργείο άφησε το ΓΝ Λαμίας χωρίς ΔΣ επί δύο (2) χρόνια, το συγκρότησε δε μόλις στις 21-05-2017, δηλαδή ένα (1) χρόνο μετά τον Διορισμό μου ως Διοικητή, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διενέργεια σχετικού διαγωνισμού;
  4. Γιατί το Υπουργείο έδειξε αρνητική διάθεση για την πραγματοποίηση της δωρεάς από το Ίδρυμα Νιάρχου;
  5. Γιατί η ΥΠΕ δεν απαντούσε στα αιτήματα μου;
  6. Γιατί ο κ. Πολάκης ήταν και είναι (;) αρνητικός στην προμήθεια ενός Αξονικού 64 τομών;
  7. Γιατί μέλη του ΔΣ ανέβαλλαν συνεχώς την λήψη απόφασης σχετικά με την αρνητική εισήγηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού;
  8. Ποιοί οι σχεδιασμοί του Υπουργείου σχετικά με το μέλλον του ΓΝ. Λαμίας;
  9. Εκτιμάται ότι αν δεν υπήρχε η εμπλοκή με τον διαγωνισμό του Σισμανογλείου η δωρεά θα είχε ήδη υλοποιηθεί.
  10. Φαίνεται ότι ο υπό προμήθεια Αξονικός δεν θα εγκατασταθεί σε λιγότερο από ένα έτος στο Νοσοκομείο.

 

Όλα  τα παραπάνω προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες  και χρήστες των υπηρεσιών Υγείας του ΓΝ Λαμίας  και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.

                                                                                                                

 Παναγιώτης Ζυγούρης

τ. Διοικητής του ΓΝ Λαμίας

Αφήστε μια απάντηση