Θέση παιδιάτρου για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαμιέων

share on:

Την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού, ειδικότητας Παιδιάτρου, για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής και μέχρι την 31η Ιουλίου 2018, ανακοινώνει ο Δήμος Λαμιέων.

Έργο του θα είναι η συχνή ιατρική παρακολούθηση της υγείας των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου και η τήρηση φακέλων αυτών και η καταγραφή σε αυτούς όλων των απαραίτητων ιατρικών δεδομένων και παρατηρήσεων.

Η τήρηση σε κάθε σταθμό φαρμακείων με τα απαραίτητα φάρμακα και ο τακτικός έλεγχος αυτού. Η υπόδειξη των κατάλληλων μέτρων για την προφύλαξη των παιδιών από λοιμώδη νοσήματα και επιδημίες, καθώς και η αγωγή υγείας σε συνεργασία με το προσωπικό και τους γονείς.

Ο έλεγχος της υγιεινής και της ασφάλειας των χώρων των Παιδικών Σταθμών και ο καθορισμός σε συνεργασία με την υπεύθυνη του σταθμού του είδους και της ποσότητας του ημερήσιου διαιτολογίου των παιδιών.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αμοιβής για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών παιδιάτρου στους Παιδικούς  Σταθμούς του Δήμου υπολογίζεται στις 4.500 ευρώ.

 Τα απαραίτητα προσόντα είναι:

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής  της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

Ειδικότητα Παιδιάτρου και

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Παιδιάτρου.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν  την προσφορά τους εντός πέντε (5) ημερών μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου,

β. Φορολογική ενημερότητα,

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα(αρθ.80 παρ. 2 του Ν4412/2016),

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Οι προσφορές θα υποβληθούν στο γραφείο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας ενώπιον της Προϊσταμένης της Δ/νσης Π. Βάρσου και της Προϊσταμένης του Τμήματος Παιδικής Μέριμνας Α.Τσιαχρή.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών θα ακολουθήσει, παρουσία των ενδιαφερομένων, η αποσφράγιση αυτών.

Αφήστε μια απάντηση