Φθιώτιδα

Ιδού ο οριστικός πίνακας των πωλητών της Λαϊκής του Σαββάτου στη Λαμία

Αναρτήθηκε ο οριστικός πίνακας καταγραφής πωλητών της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου του Δήμου Λαμιέων που αφορά στην οριστική καταγραφή πωλητών που ήδη συμμετέχουν στη λαϊκή αγορά του Σαββάτου στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόδοσης θέσεων σε αυτούς.

Με βάση την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που καθορίζει τον χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και τα τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχθηκαν σε εφαρμογή αυτής και του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, ο οριστικός πίνακας καταγραφής συμμετεχόντων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας) αποτελείται από δυο ενότητες:

 Ενότητα Α, η οποία περιλαμβάνει τους πωλητές που δραστηριοποιούνται εντός του χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς όπως αυτός καθορίζεται στη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Ενότητα Β, η οποία περιλαμβάνει τους πωλητές που δραστηριοποιούνται σε χώρους (κάθετους δρόμους) που δεν προβλέπεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς.

 Η διαδικασία απόδοσης θέσεων θα ολοκληρωθεί τμηματικά (σε δύο στάδια) αρχίζοντας από τους πωλητές της ενότητας Α του Παραρτήματος 1, ως εξής:

 Οι πωλητές της ενότητας Α θα πρέπει, εντός 15 ημερών από την ανάρτησή του πίνακα, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021, να υποβάλλουν αίτηση προς την πενταμελή Επιτροπή για την απόδοση θέσης στην λαϊκή αγορά.

 Η αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει μόνο μία θέση, και θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαμιέων [www.lamia.gr – επιλογή ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-dimos) – Αίτηση απόδοσης θέσης σε λαϊκή] και θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά (τα οποία υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά):

 Φωτοαντίγραφο της άδειας με την τελευταία θεώρησή της (υποχρεωτικό δικαιολογητικό)

 Φορολογική ενημερότητα (λαμβάνεται υπόψη μόνο σε περιπτώσεις μοριοδότησης)

 Ασφαλιστική ενημερότητα (λαμβάνεται υπόψη μόνο σε περιπτώσεις μοριοδότησης)

 Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα εξεταστούν από την Επιτροπή. Πωλητές που δεν περιλαμβάνονται στους ανωτέρω πίνακες, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της απόδοσης θέσεων στους πωλητές της ενότητας Α, θα ακολουθήσει η ίδια διαδικασία για τους πωλητές της ενότητας Β, σε προθεσμία που θα καθοριστεί με νέα ανακοίνωση.

 Αναλυτικές διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία δίνονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.

 Η παρούσα ανακοίνωση με τα συνημμένα σε αυτή καθώς και στα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα, είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου(www.lamia.gr – επιλογή «τα νέα μας»).

***   Πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικά από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου στο τηλέφωνο: 22313 – 51088.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Η διαδικασία απόδοσης θέσεων στους πωλητές της λαικής αγοράς του Σαββάτου θα διεξαχθεί ως εξής:

Α. Πρώτα θα υποβάλλουν αίτηση προς την πενταμελή Επιτροπή για την απόδοση θέσης στην λαϊκή αγορά, οι πωλητές της ενότητας Α του οριστικού πίνακα καταγραφής συμμετεχόντων πωλητών (ΠΑΡΑΤΗΜΑ 1).

Η αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει μόνο μία (1) θέση.

Οι πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) διατροφικών προϊόντων μπορούν να ζητήσουν μία από τις ακόλουθες θέσεις (σύμφωνα με τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα – αρχή λαϊκής αγοράς από οδό Όθωνος):

Θέσεις με μονή αρίθμηση: από 1 έως και 159 (εξαιρούνται οι θέσεις 28 και 53, οι οποίες δεν χορηγούνται, λόγω ύπαρξης ράμπας για εξυπηρέτηση των Α.Μ.Ε.Α.).

Θέσεις με ζυγή αρίθμηση: από 2 έως και 190 (εξαιρείται η θέση 160, η οποία δεν χορηγείται, λόγω ύπαρξης ράμπας για εξυπηρέτηση των Α.Μ.Ε.Α.).

Προσοχή!!. Οι θέσεις με μήκος δυόμιση έως τρίαμιση (2,5 – 3,5) μέτρα διατίθενται μόνο σε πωλητές που συμμετέχουν με μικρό αριθμό πωλούμενων ειδών (π.χ μελισσοκομικά προϊόντα, αυγά, ελιές κ.λ.π.).

Οι πωλητές λοιπών (βιομηχανικών) ειδών μπορούν να ζητήσουν μία από τις ακόλουθες

θέσεις (σύμφωνα με τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα):

Θέσεις με μονή αρίθμηση: από 161 έως και 185

Θέσεις με ζυγή αρίθμηση: από 192 έως και 216

Αν υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις για μία θέση, αυτή αποδίδεται στον πωλητή, ο οποίος συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια, σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος Ε΄ του ν. 4497/2017, τα οποία είναι:

Κριτήριο Αριθμός μορίων

Έλλειψη παραβατικότητας

α. 30 μόρια, αν στο τελευταίο έτος δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση.

β. 0 μόρια, αν στο τελευταίο έτος έχει διαπιστωθεί μία παράβαση.

γ. -10 μόρια, για κάθε παράβαση πέραν της μιας που έχει διαπιστωθεί κατά το τελευταίο έτος, με ανώτατη μείωση τα 40 μόρια

Παλαιότητα άδειας 5 μόρια ανά έτος παλαιότητας

Ασφαλιστική ενημερότητα

30 μόρια. Ο υποψήφιος οφείλει να είναι ασφαλιστικά ενήμερος μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία.

Φορολογική ενημερότητα

30 μόρια. Ο υποψήφιος οφείλει να είναι φορολογικά ενήμερος μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία

Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την μοριοδότηση, η Επιτροπή διενεργεί κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων, για την απόδοση της θέσης.

Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων και την τυχόν μοριοδότηση/κλήρωση (όπου αυτή απαιτηθεί) των πωλητών της ενότητας Α, θα ανακοινωθούν:

 Πίνακας απόδοσης θέσεων για τις οποίες έγινε μόνο μία αίτηση (καθεμία αποδίδεται στον αιτούντα πωλητή)

 Πίνακας θέσεων για τις οποίες έγιναν περισσότερες από μία αιτήσεις και οι οποίες μετά από την μοριοδότηση/κλήρωση, αποδίδεται καθεμία στον πωλητή που συγκέντρωσε τα περισσότερα μόρια.

 Πίνακας με τα ονόματα των πωλητών και τον αριθμό μορίων του καθενός κατά φθίνουσα σειρά, στους οποίους μετά την μοριοδότηση δεν έχει αποδοθεί θέση (Πίνακας επιλαχόντων πωλητών μετά από μοριοδότηση).

 Ο πίνακας των κενών θέσεων που απομένουν

Οι επιλαχόντες πωλητές μπορούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτησή του πίνακα επιλαχόντων να υποβάλλουν, με βάση τη σειρά κατάταξής τους, νέα αίτηση στην πενταμελή επιτροπή για την τοποθέτησή τους σε μία από τις κενές θέσεις που έχουν απομείνει στην λαϊκή αγορά.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τους πωλητές της ενότητας Α, η πενταμελής επιτροπή συντάσσει Πίνακα οριστικής απόδοσης θέσεων στους πωλητές αυτούς, τον οποίο διαβιβάζει στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και αναρτά στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαμιέων.

Επί του Πίνακα οριστικής απόδοσης θέσεων μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Φθιώτιδας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτησή του.

Η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Φθιώτιδας, αφού εξετάσει τυχόν ενστάσεις, εγκρίνει τον οριστικό Πίνακα, με βάση τον οποίο εκδίδονται οι διοικητικές πράξεις απόδοσης θέσεων σε όσους πωλητές συμμετείχαν στη διαδικασία.

Β. Μετά την οριστική απόδοση θέσεων στους πωλητές της ενότητας Α, όλη η διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω θα επαναληφθεί για τους πωλητές της ενότητας Β του πίνακα, οι οποίοι θα καταλάβουν κενές θέσεις από τις εναπομείνασες στην λαϊκή αγορά.

***  Οι εναπομείνασες κενές θέσεις της λαικής αγοράς καθώς και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για αυτές από τους πωλητές της ενότητας Β του Παραρτήματος 1, θα ανακοινωθούν με νεώτερη ανακοίνωση.

Σχετικές αναρτήσεις

Το 4ο Street Food Festival έγινε χθες στην Παύλιανη

efthia

Oριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Λογγίτσι

efthia

Έντυπη αποστολή αντιρρήσεων & αιτήσεων διόρθωσης σφαλμάτων

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο