Αυτοδιοίκηση

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, αύριο, για τα σκουπίδια

Ανακοινώθηκε πριν από λίγο ο ορισμός κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, αύριο Πέμπτη, στις 2 το μεσημέρι στην αίθουσα της οδού Αινιάνων.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής:   «Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα και συντέμνεται η προβλεπόμενη από το άρθρο 67 παρ. 4 του ν. 3852/2010 προθεσμία πρόσκλησης σύγκλησης του Δημ. Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου, δεδομένου ότι οι παρατάσεις των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που είχε καταρτίσει ο Δήμος Λαμιέων με συνολικά 47 υπαλλήλους καθαριότητας συμπληρώνουν διάρκεια 24 μήνες την 15-7-2017 και είναι άκυρες σύμφωνα με την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία με την απόφασή της, όπως αυτή αποτυπώνεται στα Πρακτικά της 9ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας της 10ης Μαΐου 2017, που δημοσιεύτηκε στις 7/6/2017, έκρινε ότι οι εν λόγω συμβάσεις που η συνολική διάρκειά τους υπερβαίνει το 24μηνο είναι άκυρες ως αντιβαίνουσες τη Συνταγματική επιταγή της διάταξης του άρθρου 103 παρ. 7 εδ. α΄ και 8 εδ. α΄ και β΄ του Συντάγματος και ως εκ τούτου θα πρέπει να τις καταγγείλει (η μη συμμόρφωση δε επισύρει ποινικές, πειθαρχικές και διοικητικές κυρώσεις στους υπαιτίους), και δεδομένου ότι δημιουργείται μείζον πρόβλημα με τη διαδικασία αποκομιδής απορριμμάτων και την εν γένει καθαριότητα του Καλλικρατικού Δήμου Λαμιέων, δεδομένου ότι οι υπάλληλοι (μόνιμοι και αορίστου χρόνου) της Υπηρεσίας Καθαριότητας υπολείπονται αριθμητικά των οργανικών θέσεων που διαθέτει ο Δήμος μας και ως εκ τούτου δεν δύναται να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες καθημερινής αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας του Δήμου Λαμιέων προκύπτει, λοιπόν, άμεση, κατεπείγουσα και επιτακτική ανάγκη του Δήμου Λαμιέων να καλύψει άπαξ διαπαντός τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου της αποκομιδής των απορριμμάτων και της εν γένει καθαριότητας του Δήμου μέσω της ανοιχτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας, όσο και της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 εδ. γ) του Ν. 4412/2016 για την επιλογή, με την πρώτη διαγωνιστική διαδικασία, οριστικού αναδόχου οικονομικού φορέα με τον οποίο θα καταρτισθεί δημόσια σύμβαση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της αποκομιδής των απορριμμάτων και της καθαριότητας του Δήμου και με τη δεύτερη διαγωνιστική διαδικασία και για το χρονικό μεσοδιάστημα διενέργειας και ολοκλήρωσης της ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας, αναδόχου οικονομικού φορέα για την προσωρινή εκτέλεση του έργου της αποκομιδής των απορριμμάτων και της καθαριότητας συγκεκριμένων κοινωνικά και πρακτικά ευαίσθητων σημείων (νοσηλευτικά ιδρύματα, σχολεία, φροντιστήρια, στρατιωτικές μονάδες, δημόσιες υπηρεσίες, πυκνοδομημένο κέντρο της πόλης κ.α.) του Δήμου Λαμιέων, επικουρώντας το έργο των υπαλλήλων (μονίμων και αορίστου χρόνου) της Υπηρεσίας Καθαριότητας».

Να δούμε το συγκεκριμένο θέμα πως αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ  ΑΡΙΘ. 494/2016 & 16/2016 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ  Δ. Σ. ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ.  ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Δείτε στη συνέχεια την εισήγηση του θέματος που θα γίνει από τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Λάμπρου:

ΘΕΜΑ 1: α)-Ανάκληση της αριθ. 494/2016 (ΑΔΑ: Ω3ΨΜΩΛΚ-Ψ4Θ) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης εκτέλεσης εργασίας-παροχής «Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Λαμιέων» για χρονικό διάστημα ενός έτους (12 μήνες) με δικαίωμα αυτοδίκαιης παράτασης από το Δήμο μας για επιπλέον χρονικό διάστημα ενός έτους (12 μήνες)»

β)-Ανάκληση της αριθ. 16/2017 (ΑΔΑ: :6ΗΕΝΩΛΚ-52Λ) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης της αριθ. 494/2016 (ΑΔΑ: Ω3ΨΜΩΛΚ-Ψ4Θ) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

γ)-Περί έγκρισης εκτέλεσης εργασίας-παροχής «Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Λαμιέων» για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ)

Ιστορικό

Με την υ̟π’ αρ. 494/2016 απόφαση του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε την εκτέλεση σύναψης δηµόσιας σύµβασης εργασίας – ̟παροχής υπηρεσίας µε τίτλο “Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου Λαµιέων”, σύµφωνα µε την µε αριθµό 12/2016 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου, ενδεικτικού ̟προϋπολογισμού 1.572.620,68 Ευρώ συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, µε Ανοικτή ∆ιαδικασία (∆ηµόσιος ∆ιαγωνισµός). Η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαίο να ληφθεί, καθώς, σύµφωνα µε το σκε̟πτικό της, µε τη λήξη των ήδη υφιστάµενων συµβάσεων στον τοµέα της καθαριότητας, που αφορούν 47 εργαζόµενους Ο.Χ. στον τοµέα αυτό, ο ∆ήµος µας θα αδυνατεί να εκτελέσει στο σύνολο της επικράτειας του, αποκοµιδή απορριμμάτων, συλλογή ανακυκλώσιµων και καθαριότητα Κοινοχρήστων Χώρων και Οδών. Οι ανάγκες µας για τις υπηρεσίες αντα̟οδοτικού χαρακτήρα δεν µ̟πορούν να καλυφθούν α̟πό ̟προσλήψεις µε µόνιµο προσω̟πικό, αλλά ούτε και µε ̟προσω̟πικό Ο.Χ., λόγω της ισχύουσας α̟παγόρευσης, του περιορισµού του αριθµού του ε̟ποχικού ̟προσω̟πικού, καθώς και του περιορισµού των πάσης φύσεως υπερωριών ̟προσω̟πικού των ∆ήµων σε εκατόν ογδόντα [180] ώρες ανά εξάµηνο.

Με την αριθ. 16/2017 (Α∆Α:6ΗΕΝΩΛΚ-52Λ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η  συμπλήρωση του αποφασιστικού µέρους της αρ. 494/2016 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ως ακολούθως:

 1. Ο δηµόσιος διαγωνισµός για την εκτέλεση σύναψης δηµόσιας σύµβασης εργασίας – ̟παροχής υπηρεσίας µε τίτλο ’’Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου Λαµιέων”, θα διεξαχθεί και θα ολοκληρωθεί µόνο σε ̟περί̟πτωση ̟που η Ε̟πίτρο̟ος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη Φθιώτιδα ε̟πιστρέψει αθεώρητα τα εντάλµατα ̟ πληρωµής των εργαζοµένων στον τοµέα της καθαριότητας του ∆ήµου Λαµιέων, ̟που α̟ασχολούνται κατ’ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 16 του ν. 4429/2016.
 2. Κατά το µεσοδιάστηµα α̟πό τη µη θεώρηση των ενταλµάτων ̟πληρωµής, δηλαδή α̟πό την αδυναµία περαιτέρω α̟πασχόλησης εργαζοµένων κατ’ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 16 του ν. 4429/2016, µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισµού, ο ∆ήµος θα ̟προβεί και χορηγείται ̟προς τούτο η σχετική έγκριση, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παροχής των υ̟πηρεσιών καθαριότητας, ̟προκειµένου να διασφαλισθεί η ̟προστασία του ̟περιβάλλοντος και η υγεία των κατοίκων του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016, καθώς η αδυναµία ̟παροχής των υπηρεσιών καθαριότητας δεν θα οφείλεται σε υ̟παιτιότητα του ∆ήµου, αλλά σε νοµικό κενό ̟που θα ̟προκαλέσει η κρίση ̟περί αντισυνταγµατικότητας του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 και η µη θεώρηση των ενταλµάτων ̟πληρωµής από τον οικείο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Με την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου -ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9ΗΣ ΓΕΝ.ΣΥΝ. 10.5.2017 (ΘΕΜΑ Β’)- για το θέμα της παράτασης των συμβάσεων:

 • Κρίνεται ομόφωνα ότι οι παρατάσεις των συμβάσεων (άρθρο 16 του νόμου 4429/2016) είναι αντίθετες στις διατάξεις του άρθρου 103 του Συντάγματος και στην Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28.6.1999, όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το πδ 164/2004
 • Κατά πλειοψηφία κρίνεται αντισυνταγματική (αντίθετη στο άρθρο 98 του Συντάγματος) και η ρύθμιση του άρθρου 25 του ν. 4456/2017 για την πληρωμή των συμβασιούχων
 • Αναγνωρίζεται ότι οι συμβασιούχοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Ενώ οριστική απάντηση για την πληρωμή ή μη των δεδουλευμένων των συμβασιούχων αναμένεται να δοθεί με απόφαση Κλιμακίου του Ε.Σ., ως προς την αντισυνταγματικότητα της παράτασης των συμβάσεων με το ν. 4429/2016 διατυπώνεται ξεκάθαρη απόφαση. Κατά συνέπεια οι συμβάσεις των εργαζομένων με σχέση ΙΔΟΧ στην καθαριότητα του Δήμου δεν μπορούν να παραταθούν πέρα των 24 μηνών, που σημαίνει λήξη των υπαρχουσών συμβάσεων.

Επιπλέον δυνάμει της υπ’ αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ., όπως αυτή ισχύει μέχρι σήμερα, εν τοις πράγμασι έχουν απαγορευτεί οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους Ο.Τ.Α., δεδομένου ότι έχουν θεσμοθετηθεί δεσμευτικές αριθμητικές ποσοστώσεις μεταξύ προσληφθέντων και αποχωρούντων υπαλλήλων και πιο συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων. Για το έτος 2017, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς τέσσερα (μια πρόσληψη ανά τέσσερις αποχωρήσεις) και για το έτος 2018 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς τρία (μια πρόσληψη ανά τρείς αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων.

Ως εκ τούτου, οι Ο.Τ.Α. αναγκάστηκαν να συνάψουν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών τους, σε όποιους τομείς (υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα) δεν επαρκούσαν οι μόνιμοι υπάλληλοί τους.

Δυνάμει του άρθρου 12 της Π.Ν.Π. ( ΦΕΚ Α΄, αριθμός φύλλου 184/30-12-2015 ) και του άρθρου 16 του Ν. 4429/2016 οι συμβάσεις αυτές παρατάθηκαν υποχρεωτικώς μέχρι τις 31/12/2017.

Επειδή όμως πολλοί Επίτροποι των Υπηρεσιών Επιτρόπων Ελεγκτικού Συνεδρίου ανά την Ελλάδα, με αλλεπάλληλες πράξεις τους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο Επίτροπος του Νομού Φθιώτιδας με το υπ’ αρίθμ 6/6-3-2017, έκριναν μη θεωρητέα τα σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής αυτών των συμβασιούχων υπαλλήλων των υπηρεσιών καθαριότητας, κρίνοντας ως άκυρες τις σχετικές συμβάσεις, όπου η συνολική διάρκειά τους (με τις νομοθετικές παρατάσεις) υπερέβαινε το 24μηνο, δημιουργήθηκε μείζον κοινωνικό, πολιτικό και νομικό ζήτημα για όλους τους δήμους της χώρας στον ευαίσθητο αυτό τομέα της καθαριότητας και για το λόγο αυτό επιλήφθηκε οριστικά του ζητήματος η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία με την απόφασή της, όπως αυτή αποτυπώνεται στα Πρακτικά της 9ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας της 10ης Μαΐου 2017, που δημοσιεύτηκε στις 07/06/2017, έκρινε ότι οι εν λόγω συμβάσεις που η συνολική διάρκειά τους υπερβαίνει το 24μηνο είναι άκυρες ως αντιβαίνουσες τη Συνταγματική επιταγή της διάταξης του άρθρου 103 παρ. 7 εδ. α΄ και 8 εδ. α΄ και β΄ του Συντάγματος.

Επίσης κρίθηκε ότι όποιες δαπάνες προκύψουν λόγω τυχόν εκτέλεσης των συμβάσεων μετά την ανωτέρω προθεσμία θα είναι δεκτικές καταλογισμού σε βάρος των υπαιτίων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2 Π.Δ. 164/2004 και στο πλαίσιο του προβλεπόμενου κατασταλτικού ελέγχου των λογαριασμών εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δυνάμει, λοιπόν, του δεσμευτικού δεδικασμένου που παράγει η ανωτέρω απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, οι παρατάσεις των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που είχε καταρτίσει ο Δήμος Λαμιέων με τους ανωτέρω υπαλλήλους καθαριότητας είναι άκυρες και ως εκ τούτου θα πρέπει να τις καταγγείλει, η μη συμμόρφωση δε επισύρει ποινικές, πειθαρχικές και διοικητικές κυρώσεις στους υπαιτίους.

Κατόπιν τούτων, δημιουργείται μείζον πρόβλημα με τη διαδικασία αποκομιδής απορριμμάτων και την εν γένει καθαριότητα του Καλλικρατικού Δήμου Λαμιέων, δεδομένου ότι οι υπάλληλοι (μόνιμοι και αορίστου χρόνου) της Υπηρεσίας Καθαριότητας υπολείπονται αριθμητικά των οργανικών θέσεων που διαθέτει ο Δήμος μας και ως εκ τούτου δεν δύναται να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες καθημερινής αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας του Δήμου Λαμιέων. Ως εκ τούτου, μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης της Ολομέλειας του Ε.Σ. που δημοσιεύθηκε μόλις στις 07/06/2017, δημιουργήθηκε το ανωτέρω μείζον πρόβλημα, το οποίο φυσικά και δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί ούτε οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου Λαμιέων, δεδομένου ότι οι χρονικές παρατάσεις των συμβάσεων προβλέφθηκαν και επιβλήθηκαν νομοθετικώς από την Κεντρική Διοίκηση δια νομοθετικής ρύθμισης και έτσι δημιούργησαν την αυξημένη και δικαιολογημένη πεποίθηση στους Ο.Τ.Α. ανά την Ελλάδα ότι οι εν λόγω νομοθετικές ρυθμίσεις οφείλουν να είναι και είναι συνταγματικές και οι σχετικές συμβάσεις και παρατάσεις αυτών έγκυρες, εφόσον δεν είχαν ελεγχθεί από κανένα όργανο ή Δικαστική Αρχή ως αντισυνταγματικές. Όψιμα, όμως, αυτή η δικαιολογημένη βεβαιότητα περί της νομιμότητας της ανατράπηκε με την απόφαση της Ολομέλειας του Ε.Σ., χωρίς την παραμικρή υπαιτιότητα των εργοδοτών Ο.Τ.Α..

Προκύπτει, λοιπόν, άμεση, κατεπείγουσα και επιτακτική ανάγκη του Δήμου Λαμιέων να καλύψει άπαξ διαπαντός τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου της αποκομιδής των απορριμμάτων και της εν γένει καθαριότητας του Δήμου. Η μόνη νόμιμη και αξιόπιστη διαδικασία που απομένει είναι η επιλογή της ανοιχτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας (βάσει προϋπολογισμού) του Ν. 4412/2016 περί κατάρτισης δημοσίων συμβάσεων, για την ανάθεση του σχετικού έργου καθαριότητας σε οικονομικό φορέα,, όπως αυτός προσδιορίζεται στον 4412/2016. Επειδή όμως οι προθεσμίες για τη διενέργεια μίας τέτοιας διαγωνιστικής διαδικασίας είναι συγκεκριμένες και αθροιζόμενου του σχετικού χρόνου, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι για την ολοκλήρωσή της θα απαιτηθεί ελάχιστο χρονικό διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) μηνών, για να καλυφθούν οι κατεπείγουσες ανάγκες καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων κατά το ανωτέρω χρονικό μεσοδιάστημα διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την ανάδειξη αναδόχου, τουλάχιστον για συγκεκριμένα σημεία της πόλης ύψιστης υγειονομικής σπουδαιότητας (όπως νοσηλευτικά ιδρύματα, σχολεία, φροντιστήρια, στρατιωτικές μονάδες, δημόσιες υπηρεσίες, πυκνοδομημένο κέντρο της πόλης κ.α.), πληρούνται οι προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ΄ του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ανάθεση σε αυτόν προσωρινά και για το συγκεκριμένο χρονικό μεσοδιάστημα, του ανωτέρω έργου καθαριότητας, επικουρώντας το έργο των υπαλλήλων (μονίμων και αορίστου χρόνου) της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, οι διαγωνιστικές διαδικασίες που υπό φυσιολογικές συνθήκες μπορούν να επιλεγούν για την επιλογή αναδόχου είναι οι ανοικτές, οι κλειστές και οι ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση τηρουμένων των προβλεπόμενων προθεσμιών ανά στάδιο κάθε διαδικασίας. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, η επιλογή μίας εκ των ανωτέρω διαγωνιστικών διαδικασιών δεν θα μπορούσε να επιλεγεί προ της έκδοσης της απόφασης της Ολομέλειας του Ε.Σ., δεδομένης της διαμορφωμένης δικαιολογημένης πεποίθησης με τις ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις ότι οι παρατάσεις των συμβάσεων ήταν νόμιμες και προφανώς συνταγματικές, τις οποίες κλήθηκε να διαγνώσει αυθεντικά λόγω της μείζονος σπουδαιότητας και ανέτρεψε τελικά η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την ανωτέρω απόφαση του. Η δεδομένη ανάγκη για την επιλογή τους προέκυψε μόλις προ ολίγων ημερών και αμέσως μετά την έκδοση της εν λόγω δικαστικής απόφασης και ως εκ τούτου η άμεση ανάγκη για την κάλυψη του χρονικού μεσοδιαστήματος από την έναρξη της ανοιχτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας και μέχρι την ανάδειξη οριστικού αναδόχου καθαριότητας καθίσταται οψίμως κατεπείγουσα, που οφείλεται στα ανωτέρω περιγραφέντα απρόβλεπτα για τον Δήμο Λαμιέων ως αναθέτουσα αρχή γεγονότα. Πρόκειται δηλαδή για την κατεπείγουσα ανάγκη αποκομιδής των απορριμμάτων και της καθαριότητας του Δήμου Λαμιέων για το εύλογο και προσωρινό χρονικό διάστημα των οκτώ (8) μηνών από της έναρξης της επιλεγείσας ανοιχτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου καθαριότητας και μέχρι την ολοκλήρωσή της και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον οριστικό ανάδοχο, ένεκα των περιγραφομένων ειδικών (μη δυνάμενων να προβλεφθούν) περιστάσεων που δικαιολογούν απόλυτα αυτή την κατεπείγουσα ανάγκη.

Ως εκ τούτου, στην προκειμένη περίπτωση και από όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα πραγματικά περιστατικά, αποδεικνύεται περίτρανα και χωρίς καμία αμφιβολία και αιτιολογείται πλήρως ότι οι ως άνω περιγραφείσες ειδικές περιστάσεις που δικαιολογούν τη συγκεκριμένη κατεπείγουσα ανάγκη, δεν απορρέουν, ούτε οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δήμου Λαμιέων και, επομένως, πληρούνται οι κατά νόμον προϋποθέσεις για την επιλογή, τόσο της ανοιχτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας, όσο και της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 εδ. γ) του Ν. 4412/2016 για την επιλογή, με την πρώτη διαγωνιστική διαδικασία, οριστικού αναδόχου οικονομικού φορέα με τον οποίο θα καταρτισθεί δημόσια σύμβαση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της αποκομιδής των απορριμμάτων και της καθαριότητας του Δήμου και με τη δεύτερη διαδικασία και για το ανωτέρω συγκεκριμένο και προσωρινό χρονικό μεσοδιάστημα διενέργειας και ολοκλήρωσης της ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας, αναδόχου οικονομικού φορέα για την προσωρινή εκτέλεση του έργου της αποκομιδής των απορριμμάτων και της καθαριότητας συγκεκριμένων κοινωνικά και πρακτικά ευαίσθητων σημείων (νοσηλευτικά ιδρύματα, σχολεία, φροντιστήρια, στρατιωτικές μονάδες, δημόσιες υπηρεσίες, πυκνοδομημένο κέντρο της πόλης κ.α.) του Δήμου Λαμιέων, επικουρώντας το έργο των υπαλλήλων (μονίμων και αορίστου χρόνου) της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας προχώρησε σε επικαιροποίηση-τροποποίηση της αριθ.12/2016 μελέτης, με τη σύνταξη της αριθ.17/2017 μελέτης, σύμφωνα με τη διαμορφούμενη κατάσταση αλλά και την διαφαινόμενη προοπτική των δυνατοτήτων του υφιστάμενου διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού.

Στην αριθ.17/2017 μελέτη λήφθηκαν υπόψη τα εξής:

 • Από τους είκοσι οκτώ (28) πλέον μόνιμους και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ εργαζομένους, ειδικότητας ΥΕ εργατών καθαριότητας, μόνο δέκα πέντε (15) κρίνεται ότι μπορούν να αποτελέσουν τακτικό πλήρωμα απορριμματοφόρων και να επανδρώσουν έως επτά (7) δρομολόγια αποκομιδής.
 • Αντίστοιχα από τους ένδεκα (11) μόνιμους και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ εργαζομένους, ειδικότητας ΔΕ οδηγών, οι εννέα (9) μπορούν να εκτελούν δρομολόγια αποκομιδής.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Υ.Ε. ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 2
Δ.Ε. ΕΠΟΠΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 2
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΣΗ 4
ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ 15
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 4
W.C. ΠΑΡΚΟΥ 1
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 1 (σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια)
ΓΗΠΕΔΑ 1
ΟΔΗΓΟΣ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 9
ΦΟΡΤΗΓΟ 1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟ 1
 • Εντός του προσεχούς διαστήματος αναμένεται να υποβληθούν αιτήσεις συνταξιοδότησης,
 • Μεταξύ του Δήμου και του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. συνάφθηκε προγραμματική σύμβαση για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων κλπ. Και συνεπώς δεν συντρέχει λόγος να συμπεριληφθεί στην παρούσα μελέτη.

Με τη διαμορφούμενη πλέον κατάσταση ο Δήμος μας με το διαθέσιμο προσωπικό δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων καθώς απαιτούνται καθημερινά τουλάχιστον 11 δρομολόγια για τα σύμμικτα απορρίμματα και 3 για την ανακύκλωση, για το σύνολο του Δήμου. Η αποκάθαρση και η καθαριότητα πλατειών και Κοινοχρήστων Χώρων επίσης δεν μπορεί να  πραγματοποιηθεί με το διαθέσιμο προσωπικό.

Το αντικείμενο που μπορεί πλέον να εκτελέσει ο Δήμος μας με το διαθέσιμο προσωπικό είναι:

 • Αποκομιδή ανακύκλωσης (μπλε κάδοι) με 4 καθημερινά δρομολόγια έναντι 3 που πραγματοποιούνται σήμερα. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται καλύτερη εξυπηρέτηση των Τοπικών Κοινοτήτων, αλλά και της πόλης της Λαμίας. (Καθημερινή απασχόληση 4 οδηγών και 8 εργατών καθαριότητας).
 • Καθαρισμός-ευπρεπισμός των κοινοχρήστων χώρων των Τοπικών Κοινοτήτων των υπολοίπων Δ.Ε. πλήν Λαμίας, όπου μέχρι σήμερα λόγω έλλειψης προσωπικού δεν ήταν δυνατή η τακτική παροχή της υπηρεσίας.

 

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου που προτείνεται να ανατεθεί σε Ανάδοχο

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, το φυσικό αντικείμενο των «Υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Λαμιέων» επεκτείνεται και περιλαμβάνει πλέον όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Λαμίας, ενώ ο Δήμος θα συνεχίσει να εκτελεί με το δικό του προσωπικό και εξοπλισμό την αποκομιδή των μπλε κάδων (Ανακύκλωση) και την καθαριότητα των Κ.Χ. των Δ.Ε. πλην Λαμίας. Πιο αναλυτικά, με την αριθ.17/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας προβλέπονται:

 1. Αποκομιδή απορριμμάτων
  • Αποκομιδή στερεών οικιακών μη επικινδύνων αποβλήτων
  • Πλύση κάδων απορριμμάτων
  • Αποκομιδή Θνησιμαίων ζώων και πτηνών
 2. Καθαρισμός και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων
  • Καθαρισμός και σάρωση οδών με τη χρήση μηχανικών μέσων
  • Καθαρισμός και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων
  • Καθαρισμός και σάρωση των οδών όπου λειτουργούν οι λαϊκές αγορές της Δ.Ε. Λαμίας με τη χρήση μηχανικών μέσων και εργατών καθαριότητας

Αποκομιδή απορριμμάτων

Η επικράτεια του Δήμου χωρίζεται σε έξι (6) ζώνες (Α’, Β’, Γ’ Δ’, Ε’ και ΣΤ΄) αναλόγως με την απαιτούμενη συχνότητα αποκομιδής των απορριμμάτων. Η συχνότητα αποκομιδής των απορριμμάτων είναι διαφορετική για κάθε ζώνη.

Ζώνη Συχνότητα (για όλη τη διάρκεια της σύμβασης)
Ζώνη Α’ 7 μέρες/εβδομάδα (3 φορές την ημέρα)
Ζώνη Β’ 7 μέρες/εβδομάδα (1 φορά την ημέρα)
Ζώνη Γ’ 5 μέρες/εβδομάδα (1 φορά την ημέρα)
Ζώνη Δ’ 3 μέρες/εβδομάδα (1 φορά την ημέρα)
Ζώνη Ε’ 2 μέρες/εβδομάδα (1 φορά την ημέρα)
Ζώνη ΣΤ’ 1φορά /15ήμερο (1/9-31/5)

1φορά/εβδομάδα (1/6-31/8)

Δημοτικές Ενότητες ΖΩΝΗ
Δημοτική Ενότητα Λαμίας
Δημοτική Κοινότητα Λαμιέων — Λαμία Α, Β, Γ, Δ, Ε
Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
            Αγία Παρασκευή Δ
             Αγραδούλα Ε
             Λιμογάρδι Ε
             Παλαιοχώρι Ε
Τοπική Κοινότητα Ανθήλης —  Ανθήλη Δ
Τοπική Κοινότητα Δίβρης —  Δίβρη ΣΤ
Τοπική Κοινότητα Θερμοπυλών
            Θερμοπύλες – Μουσείο – Λεωνίδας Δ
            Λουτρά Θερμοπυλών-Χώρος φιλοξενίας μεταναστών Δ
Τοπική Κοινότητα Καλαμακίου
             Καλαμάκι ΣΤ
            Μονή Αντινίτσης ΣΤ
Τοπική Κοινότητα Κόμματος — Κόμμα Ε
Τοπική Κοινότητα Κωσταλέξη — Κωσταλέξης Ε
Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς
            Λυγαριά Ε
            Αγριλιά Ε
Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης — Μεγάλη Βρύση Δ
Δημοτική Κοινότητα Ροδίτσης — Ροδίτσα Δ
Δημοτική Κοινότητα Σταυρού — Σταυρός Δ
Τοπική Κοινότητα Φραντζή
            Φραντζής Ε
             Ζακαίικα Ε
            Υδρόμυλος Ε
 
Δημοτική Ενότητα Λειανοκλαδίου
Τοπική Κοινότητα Αμουρίου — Αμούρι Δ
Τοπική Κοινότητα Ζηλευτού —  Ζηλευτό Ε
Τοπική Κοινότητα Λιανοκλαδίου —  Λειανοκλάδι Δ
Τοπική Κοινότητα Μοσχοκαρυάς — Μοσχοκαρυά Ε
Τοπική Κοινότητα Στίρφακας — Στίρφακα Ε
 
Δημοτική Ενότητα Υπάτης
Τοπική Κοινότητα Υπάτης
          Υπάτη Ε
          Αμαλώτα ΣΤ
Τοπική Κοινότητα Αργυροχωρίου — Αργυροχώρι Ε
Τοπική Κοινότητα Βασιλικών – Βασιλικά Ε
Τοπική Κοινότητα Δάφνης — Δάφνη ΣΤ
Τοπική Κοινότητα Καστανιάς
           Καστανιά ΣΤ
           Καπνοχώρι ΣΤ
Τοπική Κοινότητα Κομποτάδων — Κομποτάδες Ε
Τοπική Κοινότητα Λαδικούς —  Λαδικού Ε
Τοπική Κοινότητα Λουτρών Υπάτης
          Λουτρά Υπάτης Ε
         Βαρκά Ε
         Μαγούλα Ε
         Νέα Υπάτη Ε
Τοπική Κοινότητα Λυχνού
          Λυχνός ΣΤ
          Αλώνια
         Ι.Μονή Αγάθωνος ΣΤ
Τοπική Κοινότητα Μεξιατών —  Μεξιάτες Ε
Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου Υπάτης — Μεσοχώρι Ε
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Υπάτης – Νεοχώρι Ε
Τοπική Κοινότητα Περιστερίου — Περιστέρι Ε
Τοπική Κοινότητα Πύργου —  Πύργος ΣΤ
Τοπική Κοινότητα Ροδωνιάς
          Ροδωνιά Ε
          Καρυά Ε
Τοπική Κοινότητα Συκά Υπάτης — Συκά Ε
 
Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου
Τοπική Κοινότητα Βαρδατών —  Βαρδάτες
Τοπική Κοινότητα Γοργοποτάμου Ε
          Γοργοπόταμος Ε
          Ι. Μονή Γοργοεπηκόου ΣΤ
Τοπική Κοινότητα Δαμάστας
          Άνω Δαμάστα Ε
          Κάτω Δαμάστα Ε
          Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Δαμάστας ΣΤ
          Χαλβαντζέϊκα Ε
Τοπική Κοινότητα Δελφίνου — το Δελφίνο ΣΤ
Τοπική Κοινότητα Δύο Βουνών — τα Δύο Βουνά ΣΤ
Τοπική Κοινότητα Ελευθεροχωρίου — το Ελευθεροχώρι ΣΤ
Τοπική Κοινότητα Ηρακλείας — η Ηράκλεια Ε
Τοπική Κοινότητα Κουμαριτσίου — το Κουμαρίτσι ΣΤ
Τοπική Κοινότητα Μοσχοχωρίου — το Μοσχοχώρι Ε
Τοπική Κοινότητα Νέου Κρικέλλου — το Νέο Κρίκελλο Ε
Τοπική Κοινότητα Οίτης
Οίτη ΣΤ
Σκαμνός ΣΤ
Ζώνη Συχνότητα πλύσης κάδων

(για όλη τη διάρκεια της σύμβασης)

  Χειμερινή Περίοδος

01/10 – 30/04

Θερινή Περίοδος

01/05 – 30/09

Ζώνη Α’ 1 φορές/μήνα 2 φορές/μήνα
Ζώνη Β’ 1 φορές/μήνα 2 φορές/μήνα
Ζώνη Γ’ 1 φορές/μήνα 2 φορές/μήνα
Ζώνη Δ’ 1 φορές/μήνα 2 φορές/μήνα
Ζώνη Ε’ 1 φορές/μήνα 1 φορές/μήνα
Ζώνη Στ’ 1 φορά/4μηνο 1 φορά/δίμηνο

 

 

Οδοκάθαρση

Οι υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών παρέχονται στο πολεοδομικό συγκρότημα της Λαμίας, το οποίο κατανέμεται σε τέσσερις τομείς.

Τομέας Συχνότητα χειρονακτικού καθαρισμού οδών και Κοινοχρήστων Χώρων (για όλη τη διάρκεια της σύμβασης) Αναγκαίο Προσωπικό
Τομέας 1 7 φορές/εβδομάδα Κέντρο Δευτ-Τετ-Σαβ-Κυρ 6:00-12:30

Τρ-Πεμ-Παρ 6:00-10:00 & 17:00-21:00

8 άτομα
Τομέας 2 3 φορές/εβδομάδα Περιμμετρικά

του κέντρου

Δευτέρα έως Σάββατο 4 άτομα
Τομέας 3 1 φορά/εβδομάδα Πλατείες Δευτέρα έως Σάββατο 2 άτομα
Τομέας 4 1 φορά/15ήμερο Υπόλοιπο πόλης Δευτέρα έως Σάββατο 2 άτομα
Ζώνη Συχνότητα μηχανικού καθαρισμού οδών και Κοινοχρήστων Χώρων (για όλη τη διάρκεια της σύμβασης)
Τομέας 1 6 φορές/εβδομάδα Κέντρο Δευτέρα έως Σάββατο
Τομέας 2 5 φορές/εβδομάδα Περιμετρικά

του κέντρου

Δευτέρα έως Παρασκευή
Τομέας 3 1 φορά/εβδομάδα Πλατείες-Κεντρικές Οδοί-Βασικές Αρτηρίες* Δευτέρα έως Παρασκευή
Τομέας 4 1 φορά/15ήμερο

Κυκλικό πρόγραμμα

Υπόλοιπο πόλης Δευτέρα έως Παρασκευή

Οι Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν εντός της Δ.Ε. Λαμίας είναι:

Ημέρα Περιοχή Οδοί
Δευτέρα Παγκράτι Οδός Βουτσελά από διασταύρωση της οδού Φραντζή έως Πρεβέζης
Τρίτη Σμύρνης Σμύρνης, Αθηνών (εκατέρωθεν των σιδ/κών γραμμών) Αμφικτυόνων, Δελφών
Τετάρτη Καραϊσκάκη Πλ. Καραϊσκάκη, Βελισσαρίου, Λάσκαρη, Ιωαννιτών
Καλύβια Δρόμος παράλληλος της σιδηροδρομικής γραμμής από τους σηματοδότες και προς Σ.Σ. Λιανοκλαδίου.
Πέμπτη Αγ. Βαρβάρα Μυρμιδόνων, Δωδώνης, Αγ. Βαρβάρας, Τριανταφύλλου
Σταυρός Κεντρικός δρόμος
Παρασκευή Αγ. Αθανασίου Παπασιοπούλου, Τήνου, Αιγίνης, Σκύρου
Σάββατο Κέντρο Αγ. Νικολάου, Λεωσθένους, Χατζοπούλου, Πατρόκλου, Παλαιολόγου, Φειδίου

Ο ανάδοχος θα διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.

Προϋπολογισμός – διάρκεια σύμβασης

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας για ένα έτος (12 μήνες) ανέρχεται σε 2.178.432,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (4.356.864,00 € για δύο (2) έτη με ΦΠΑ 24%) και για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό με Κ.Α. 20.6277.0001 αρχική πίστωση ύψους 930.000,00 €.

Με βάση όλα τα παραπάνω προτείνεται η λήψη απόφασης του Σώματος με την οποία:

 1. Να ανακληθεί η αριθ. 494/2016 (ΑΔΑ: Ω3ΨΜΩΛΚ-Ψ4Θ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης εκτέλεσης εργασίας-παροχής «Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Λαμιέων» για χρονικό διάστημα ενός έτους (12 μήνες) με δικαίωμα αυτοδίκαιης παράτασης από το Δήμο μας για επιπλέον χρονικό διάστημα ενός έτους (12 μήνες)»
 2. Να ανακληθεί η αριθ. 16/2017 (ΑΔΑ: :6ΗΕΝΩΛΚ-52Λ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης της αριθ. 494/2016 (ΑΔΑ: Ω3ΨΜΩΛΚ-Ψ4Θ) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
 3. Να εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 3979/2011 και µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την εκτέλεση σύναψης δημόσιας σύμβασης εργασίας – παροχής υπηρεσίας με τίτλο ’’Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Λαμιέων”, σύμφωνα με την με αριθμό 17/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Λαμιέων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 178.432,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για ένα έτος και 4.356.864,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24% για δύο (2) έτη), λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου. Το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών και η περιοχή εντός της οποίας παρέχονται αναλυτικά εκτέθηκαν στο σκεπτικό της παρούσας.
 4. Να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και να παραπέμψει το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης και τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης.
 5. Να προβεί ο ∆ήµος μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισµού, και χορηγείται ̟ προς τούτο η σχετική έγκριση, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παροχής των υ̟πηρεσιών καθαριότητας, προκειµένου να διασφαλισθεί η ̟προστασία του ̟περιβάλλοντος και η υγεία των κατοίκων του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

 

Σχετικές αναρτήσεις

Κλείνει αύριο το πρωί το Δημοτικό πάρκινγκ της οδού Στουρνάρα

efthia

Γιάν. Αποστόλου: Δεν μας αγγίζουν οι απειλές της Δημάρχου Στυλίδας

efthia

Παρουσίαση των έργων στον Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας από τον Χρήστο Σταϊκούρα

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο