Μήνυμα του Μητροπολίτη Φθιώτιδας κ. Συμεών για τον έρανο της Αγάπης

share on:

      Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε!

          Ἤδη ἔχουμε εἰσέλθει στήν εὐλογημένη περίοδο τῆς προετοιμασίας μας γιά τά Ἅγια Χριστούγεννα, γιά νά ἑορτάσουμε τήν μεγάλη ἑορτή τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως. Νά γευτοῦμε ἐμπειρικά τό γεγονός τῆς πα­ρου­σίας τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσά μας: «ὁ Θεός ἐπί τῆς γῆς ὥφθη καί τοῖς ἀνθρώ­ποις συνανεστράφη». Ἡ Ἐκκλησία μας ἀπευθύνει στόν κάθε ἄνθρω­πο πρό­σκλη­ση νά μετάσχει σέ αὐτήν τήν ἐμπειρία τῆς Θείας Παρουσίας ὄχι μέ θεω­ρητικό ἤ ἐπιφανειακό τρόπο, ἀλλά μέσα ἀπό τήν ζωή τῆς προσφορᾶς καί τῆς ἀγάπης.

          Προσφορά καί ἀγάπη, ἡ ὁποία δέν μετριέται μέ ἀριθμούς, ἀλλά μέ τήν προαίρεση, τήν εὐαισθησία καί τήν διάθεση νά βγοῦμε ἀπό τόν ἑαυτό μας καί νά χαρίσουμε κάτι ἀπό τό περίσσευμα ἤ τό ὑστέρημά μας στούς πτω­χούς, στούς ἀδυνάτους, στούς πονεμένους καί τραυματισμένους ἀνθρώπους, στούς ἐλάχιστους ἀδελφούς τοῦ Κυρίου μας.

          Γιά τόν λόγο αὐτό ἀπό σήμερα Κυριακή 24 Νοεμβρίου καί γιά λίγες ἡμέρες, μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου θά διεξαχθεῖ παντοῦ στήν ἐπαρχία μας ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης.

          Θά μᾶς δοθεῖ ἡ δυνατότητα νά ἐνεργοποιήσουμε τά αἰσθητήρια τῆς ἀγάπης, πού ἔχουμε ὅλοι μέσα μας. Νά κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε γιά τήν ἀγάπη.

          Νά ἀναλογιστοῦμε ἔμπρακτα ὅτι ὑπάρχουν δίπλα μας ἄνθρωποι, γνωστοί σέ ἐμᾶς ἤ ἄγνωστοι, πού δυσκολεύονται πολύ περισσότερο καί ἔχουν ἀνάγκη τήν στοργή, τήν φροντίδα καί τήν μέριμνά μας.

Ἄνθρωποι πού ἀπευθύνονται καθημερινά στήν Ἐκκλησία μας καί ζητοῦν μέ πόνο τήν συμπαράσταση καί τήν ἀγάπη τῶν Χριστιανῶν ἀδελφῶν.

          Τίς ἑπόμενες λοιπόν ἡμέρες συνεργάτες καί συνεργάτιδες τοῦ ἔργου τῆς ἀγάπης τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἐθελοντές καί ἐθελόντριες τοῦ φιλανθρωπικοῦ καί κοινωνικοπρονοιακοῦ μας ἔργου, τούς ὁποίους προκαταβολικά συγχαίρω καί εὐχαριστῶ γιά τήν προσφορά τους, θά κτυπήσουν τήν πόρτα σας καί θά ζητήσουν την συμβολή σας.

          Μέ τόν τρόπο αὐτό θά στηριχθοῦν ὅλες οἱ φιλανθρωπικές δράσεις τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἀπό τά ἱδρύματα καί τίς δομές τῆς ἀγάπης μέχρι καί τήν ἐξατομικευμένη βοήθεια σέ κάθε ἐμπερίστατο καί ἀνα­ξιο­πα­θούντα ἀδελφό.

    

Σᾶς προσκαλῶ ὅλους νά συμβάλλετε στήν προσπάθεια αὐτή. Ὁ κάθε ἕνας ὅ,τι μπορεῖ, ὅσο μπορεῖ, ὅπως μπορεῖ.

          Ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης μᾶς προσκαλεῖ καί μᾶς προκαλεῖ νά ἐγκαταλείψουμε τό «ἐγώ» μας καί νά εἰσέλθουμε στήν πραγματική καί ἀληθινή ζωή, πού εἶναι ἡ ζωή τῆς ἀγάπης.

Ἀδελφέ μου, ἀδελφή μου, παιδί μου

κάνε ὅ,τι μπορεῖς γιά τήν ἀγάπη.

Μέ πολλές πατρικές εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ο Φθιώτιδος Συμεών

Αφήστε μια απάντηση