Οι αριθμοί υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων και υποψηφίων στις Κοινότητες

share on:

Με την 5η Μαΐου να αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία επίδοσης/παράδοσης των Δηλώσεων Συνδυασμών στους Προέδρους των οικείων Πολυμελών Πρωτοδικείων, σε πονοκέφαλο εξελίσσεται για πολλούς επίδοξους Δημάρχους η εξεύρεση Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων για την έγκυρη κατάρτιση Συνδυασμών.

Όπως είναι πλέον γνωστό,το θεσμικό πλαίσιο του Καλλικράτη για τον ανώτατο και κατώτατο αριθμό Υποψήφιων σε κάθε Συνδυασμό, άλλαξε με τον Κλεισθένη και τροποποιήθηκε ξανά με το ν.4604/2019.

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε τρεις αναλυτικούς Πίνακες με τον ελάχιστο και το μέγιστο αριθμό Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων ανά περίπτωση.

Υπενθυμίζεται ότι η περ.γ’ της παρ.4 του αρ.18 του ν.3852/2010 όπως ισχύει, ορίζει ότι ο αριθμός των Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, με δυνατότητα προσαύξησης έως 50%. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

Ταυτοχρόνως, ο αριθμός των Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό 40%, τουλάχιστοντου συνολικού αριθμού των Υποψήφιων του οικείου Συνδυασμού. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.  Δηλαδή ο κανόνας της ποσόστωσης υπολογίζεται με βάση το συνολικό αριθμό των Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων στο σύνολο του Δήμου και όχι με βάση τον αριθμό των Υποψήφιων ανά εκλογική περιφέρεια. Με άλλα λόγια, ο Συνδυασμός μπορεί να κατανείμει τον αριθμό των Υποψήφιων που προέρχονται από αμφότερα τα φύλα σε όποια εκλογική περιφέρεια του Δήμου επιθυμεί.

Υπογραμμίζεται πως :

– για τον υπολογισμό του κατώτατου και ανώτατου ορίου Υποψήφιων ΔΕΝ προσμετράται ο Υποψήφιος Δήμαρχος του Συνδυασμού,

– σύμφωνα με την παρ.9 του ανωτέρω άρθρου, « αν η Δήλωση του Συνδυασμού (…) περιλαμβάνει (…) λιγότερους Υποψήφιους από τα ελάχιστα όρια της περ.γ’ της παρ.4 ή δεν περιλαμβάνει Υποψήφιους για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών ή δεν πληροί την ποσόστωση φύλου της παρ.4 και αυτό βεβαιωθεί από το Δικαστήριο, η Δήλωση είναι απαράδεκτη »,

– ο αριθμός των εδρών ανά εκλογική περιφέρεια καθορίστηκε με την Υπουργική Απόφαση στο Φ.Ε.Κ. Β’ 1056/29.3.2019.

Προς υποβοήθηση των Υποψήφιων, ακολουθούν οι αριθμοί των Υποψήφιων, όπως προκύπτουν από την προαναφερθείσα νομοθεσία:

ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ελάχιστος και Μέγιστος Αριθμός Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων
Δήμος

(μόνιμος πληθυσμός)

Ελάχ. Αριθμός Υποψήφιων Μέγ. Αριθμός Υποψήφιων
έως και 2.000 13 20
2.0001 – 5.000 17 26
5.001 – 10.000 21 32
10.001 – 30.000 27 41
30.001 – 60.000 33 50
60.001 – 100.000 41 62
100.001 – 150.000 45 68
150.001 και άνω 49 74

ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Ελάχιστος και Μέγιστος Αριθμός Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων
Αριθμός εδρώνεκλογικής περιφέρειας Ελάχιστος Αριθμός Υποψήφιων Μέγιστος Αριθμός Υποψήφιων
Μονοεδρική 1 2
Διεδρική 2 3
Τριεδρική 3 5
Έδρες εκλογικής περιφέρειας Ίσος με τις έδρες της εκλογικής περιφέρειας Αυξανόμενος έως 50% του Αριθ. των εδρών της

εκλογικής περιφέρειας

ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΦΥΛΩΝ

Ελάχιστος και Μέγιστος Αριθμός Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων

ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΦΥΛΟ

Δήμος(μόνιμος πληθυσμός) Ελάχιστος Αριθ. Υποψήφιων Συνδυασμού Ελάχιστος Αριθ.Υποψ. από κάθε φύλο Μέγιστος Αριθ. Υποψήφιων Συνδυασμού Ελάχιστος Αριθ.Υποψ. από κάθε φύλο
έως και 2.000 13 5 20 8
2.001 – 5.000 17 7 26 10
5.001 – 10.000 21 8 32 13
10.001 – 30.000 27 11 41 16
30.001 – 60.000 33 13 50 20
60.001 – 100.000 41 16 62 25
100.001 – 150.000 45 18 68 27
150.001 και άνω 49 20 74 30

Οι αριθμοί Υποψηφίων στις Κοινότητες

Να δούμε τώρα  δύο αναλυτικούς πίνακες για την έγκυρη κατάρτιση Συνδυασμών στις Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων, σύμφωνα με το νέο εκλογικό πλαίσιο στις Κοινότητες , όπως προέκυψε μετά την εκτενέστατη διόρθωση του Κλεισθένη από τον ν.4604/2019.

Επιγραμματικά, τρεις είναι οι βασικές παράμετροί του :
Ι) Η εκλογή των Συμβούλων Κοινότητας διενεργείται σε ξεχωριστή κάλπη από εκείνη για την ανάδειξη Δημάρχου/Δημοτικών Συμβούλων. Με απλά λόγια, ένας Συνδυασμός Υποψήφιων για το Δήμο (Υποψήφιος Δήμαρχος + Δημοτικοί Σύμβουλοι) μπορεί να καταρτίζεται έγκυρα χωρίς να περιλαμβάνει Υποψήφιους για οποιαδήποτε Κοινότητα και, αντιστρόφως, ένας Συνδυασμός Υποψήφιων Συμβούλων Κοινότητας μπορεί να καταρτίζεται έγκυρα χωρίς να περιλαμβάνει Υποψήφιους για το Δήμο.
ΙΙ) Δεν επιτρέπεται να κατατεθούν Δηλώσεις Συνδυασμών με το ίδιο όνομα και έμβλημα σε περισσότερες της μιας Κοινότητες του ίδιου Δήμου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται (παρ.7 αρ.18Α) να κατατεθούν Δηλώσεις Συνδυασμών με το ίδιο όνομα και έμβλημα σε περισσότερες της μιας Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων του ίδιου Δήμου, εφόσον αυτά ταυτίζονται με το όνομα και το έμβλημα Συνδυασμού Υποψήφιου Δημάρχου του ίδιου Δήμου. Στην περίπτωση αυτή, η Δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά και για όλους τους Συνδυασμούς (για το Δημοτικό Συμβούλιο και τα Συμβούλια Κοινοτήτων) από τον Υποψήφιο Δήμαρχο. Η ακύρωση του Συνδυασμού σε μία ή περισσότερες Κοινότητες ΔΕΝ επιφέρει ακυρότητα ολόκληρου του Συνδυασμού.
ΙΙΙ) Ο Συνδυασμός Κοινότητας δεν έχει Υποψήφιο Πρόεδρο ως Επικεφαλής, αλλά περιλαμβάνει μόνο Υποψήφιους Συμβούλους.

Προχωρώντας ειδικότερα στην κατάρτιση των Συνδυασμών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το αρ.18 Α που προστέθηκε στον ν.3852/2010, ως ισχύει, δύο είναι τα κομβικά δεδομένα :
Α) Ο αριθμός των Υποψήφιων Συμβούλων πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών του Συμβουλίου της οικείας Κοινότητας (ο αριθμός των εδρών ορίζεται στην παρ.2 του αρ.8) με δυνατότητα προσαύξησης έως και 50%(δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω).
Είναι απαράδεκτη η Δήλωση Συνδυασμού, όταν αυτός περιλαμβάνει λιγότερους Υποψήφιους από το ελάχιστο όριο.
Β) Ο αριθμός των Υποψήφιων από κάθε φύλο ανέρχεται σε 40%, τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των Υποψήφιων Συμβούλων του οικείου Συνδυασμού.

Προσοχή:Σε περίπτωση που Συνδυασμός Υποψήφιου Δημάρχου περιλαμβάνει και Υποψήφιους σε Κοινότητες (βάσει της παρ.7 του αρ.18 Α που προαναφέραμε), η ποσόστωση των Υποψήφιων στις Κοινότητες από κάθε φύλο υπολογίζεται για κάθε Κοινότητα χωριστά, ώστε να είναι νόμιμος ο Συνδυασμός στις εν λόγω Κοινότητες.

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε τους δύο Πίνακες με τον ελάχιστο και το μέγιστο αριθμό Υποψήφιων Συμβούλων ανά περίπτωση, όπως προκύπτουν από την προαναφερθείσα νομοθεσία:

 

ΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ελάχιστος και Μέγιστος Αριθμός Υποψήφιων Συμβούλων Κοινοτήτων
Κοινότητα

(μόνιμος πληθυσμός)

Συμβούλιο (έδρες) Ελάχιστος Αριθμός Υποψήφιων Μέγιστος Αριθμός Υποψήφιων
301 – 2.000 5μελές 5 8
2.001 – 10.000 7μελές 7 11
10.001 – 50.000 11μελές 11 17
50.001 και άνω 15μελές 15 23

ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΦΥΛΩΝ

Ελάχιστος και Μέγιστος Αριθμός Υποψήφιων Συμβούλων Κοινότητας

ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΦΥΛΟ

Κοινότητα

(μόνιμος

πληθυσμός)

Ελάχ. Αριθ. Υποψήφιων Συμβούλων Ελάχ. Αριθ. Υποψήφιων από κάθε φύλο Μέγ. Αριθ.

Υποψήφιων Συμβούλων Κοινότητας

Ελάχ. Αριθ. Υποψήφιων από κάθε φύλο
301 – 2.000 5 2 8 3
2.001 – 10.000 7 3 11 4
10.001 – 50.000 11 4 17 7
50.001 και άνω 15 6 23 9

ΠΗΓΗ: airetos.gr

Αφήστε μια απάντηση