Πολιτική

Ομιλία Γ. Κοτρωνιά στη Βουλή για το Σ/Ν του υπουργείου Δικαιοσύνης

   O βουλευτής Γιώργος Κοτρωνιάς μίλησε σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση για το Σ/Ν του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Τροποποίηση του ν. 4557/2018 – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου και διατάξεις για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης».

Διαβάστε  αναλυτικά την ομιλία  του βουλευτή:

 

«….Με το παρόν νομοσχέδιο, για μια ακόμη φορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης κάνει ένα βήμα μπροστά, ένα βήμα προς τον εκσυγχρονισμό και εξορθολογισμό του δικαιϊκού συστήματος, πάντα σε συνάρτηση και ευθυγράμμιση με τις οδηγίες και τις ορθές πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέσω του ποινικού δικαίου και έχει στόχο τη βελτίωση και την ενίσχυση της υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας και του νομικού μας πλαισίου. Επιπλέον, με την ενσωμάτωση αυτή, επιτυγχάνεται προσαρμογή στις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η βέλτιστη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών.

Μακροπρόθεσμος στόχος αποτελεί ο εξορθολογισμός της ποινικής νομοθεσίας σχετικά με την αντιμετώπιση των πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δράσεις και την επιβολή αναλογικών κυρώσεων στους δράστες, ώστε να επιτευχθούν η πρόληψη και η διασφάλιση των δικαιωμάτων καλόπιστων τρίτων και των ζημιωθέντων από το έγκλημα.

Η ανάγκη για τη θέσπιση του παρόντος, διαφαίνεται από το διαρκώς εξελισσόμενο φαινόμενο της νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της συγκέντρωσης περιουσιακών στοιχείων για

τρομοκρατικούς σκοπούς, το οποίο, τα τελευταία χρόνια υπαγορεύει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συχνή επανεξέταση, άμεση εφαρμογή νέων οδηγιών και κανόνων και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων αρμόδιων αρχών.

Οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου αφορούν οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, Έλληνα ή αλλοδαπό τελεί στην Ελλάδα πράξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ καταλαμβάνει πράξεις νομιμοποίησης που τελεί Έλληνας στην αλλοδαπή, καθώς και πράξεις νομιμοποίησης που τελεί αλλοδαπός στην αλλοδαπή προς όφελος νομικού προσώπου ή οντότητας με έδρα στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 2, στο οποίο περιγράφονται  το αντικείμενο του νομοσχεδίου και οι βασικοί άξονες επίτευξης του σκοπού του, προβλέπεται:

  1. η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673,
  2. η επικαιροποίηση του καταλόγου των βασικών αδικημάτων,
  3. η αναδιαμόρφωση των προβλεπόμενων πλαισίων ποινής,
  4. η ευθυγράμμιση των προϋποθέσεων και της διαδικασίας δέσμευσης και δήμευσης των προϊόντων του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με τον ποινικό κώδικα,
  5. η πρόβλεψη των κυρώσεων για τα νομικά πρόσωπα και οντότητες.

Στο άρθρο 4 περιγράφονται αναλυτικά οι περιπτώσεις που συνιστούν  νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και ότι ως τέτοια θεωρείται και όταν η δραστηριότητα από την οποία προέρχεται η προς νομιμοποίηση περιουσία έχει λάβει χώρα στο έδαφος άλλου κράτους, εφόσον αυτή θα ήταν βασικό αδίκημα αν διαπράττονταν στην Ελλάδα και με τη νομοθεσία του συγκεκριμένου κράτους θεωρείται αξιόποινη. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα καταδίκης για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όταν αποδεικνύεται ότι η περιουσία προήλθε από εγκληματική δραστηριότητα, χωρίς να απαιτείται η στοιχειοθέτηση όλων των πραγματικών στοιχείων που σχετίζονται με την εν λόγω εγκληματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας του δράστη.

Στο άρθρο 5 καταγράφονται οι εγκληματικές δράσεις που ορίζονται ως βασικά αδικήματα, από τα οποία προέρχεται η προς νομιμοποίηση περιουσία και στο οποίο επικαιροποιήθηκαν  τα εγκλήματα με βάση τις αλλαγές που επέφερε ο ποινικός κώδικας και περιελήφθησαν νέα αδικήματα όπως  η δωροδοκία και δωροληψία  για την αλλοίωση αποτελέσματος   αγώνα,  τα εγκλήματα  διασυνοριακής απάτης  με το ΦΠΑ και εγκλήματα  για την ποινική προστασία των συμφερόντων της  ΕΕ. Επιπλέον, στη λίστα των βασικών αδικημάτων συμπεριλήφθηκε και κάθε άλλο έγκλημα που τιμωρείται με ποινή στερητική της ελευθερίας από το οποίο προκύπτει περιουσιακό όφελος, περιλαμβάνοντας κάθε κακούργημα ή πλημμέλημα που δεν προβλέπεται ειδικώς στον κατάλογο των βασικών αδικημάτων, αλλά που μπορεί να αποτελέσει το βασικό αδίκημα νομιμοποίησης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Με το άρθρο 6 επέρχονται αλλαγές στις επιβλητέες ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση τέλεσης αδικημάτων νομιμοποίησης. Με τον τρόπο αυτό ενσωματώνονται:

  • οι διατάξεις της Οδηγίας 2018/673, οι οποίες προβλέπουν την υποχρέωση των κρατών μελών να θεσπίσουν ποινικές κυρώσεις, αλλά και επιβαρυντικές περιστάσεις, για τα αδικήματα νομιμοποίησης και
  • οι διατάξεις για τη δικαιοδοσία των κρατών μελών επί των αδικημάτων νομιμοποίησης και για την υποχρέωσή τους να εξασφαλίσουν την ύπαρξη αποτελεσματικών ερευνητικών μέσων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Παράλληλα προσαρμόζεται η διάταξη και προς το σύστημα ποινών του νέου Ποινικού Κώδικα.

Με τον Νέο Ποινικό Κώδικα ευθυγραμμίζονται, επίσης, και οι προβλέψεις περί δημεύσεως περιουσιακών στοιχείων και οι ρυθμίσεις για την αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 αντίστοιχα, ενώ με το άρθρο 9 εξορθολογίζεται η διαδικασία δέσμευσης και  προσαρμόζεται η επιβολή της και τα μέσα άμυνας κατά  αυτής στις  δικονομικές απαιτήσεις του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Θεωρώ ότι το προς ψήφιση νομοσχέδιο υπηρετεί έναν πολύ σημαντικό σκοπό, αυτόν της καταστολής του οργανωμένου εγκλήματος και της προστασίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας, αλλά και της διασφάλιση της ακεραιότητας και της αξιοπιστίας της, απέναντι στους ευρωπαίους εταίρους μας. Και αυτόν τον σκοπό υπηρετεί με συνέπεια και σοβαρότητα και για αυτό το λόγο θα πρέπει να τύχει της θετικής ψήφου των συναδέλφων βουλευτών».

 

Σχετικές αναρτήσεις

Συνάντηση Κοτρωνιά στο ΤΑΙΠΕΔ για τις Ιαματικές Καμ. Βούρλων & Θερμοπυλών

efthia

Ο σεβασμός στο περιβάλλον, περνά μέσα από πράξεις

efthia

Σταϊκούρας: Θα είμαστε κοντά στην κοινωνία για όσο χρειαστεί

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο