Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πέντε πόλεις, 8 σχολές, 37 τμήματα…

share on:

Συμπληρώνεται σύντομα το πρώτο εξάμηνο υλοποίησης της ανάπτυξης της νέας αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  Το αναπτυξιακό εγχείρημα είναι αποτέλεσμα ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού στο εσωτερικό του ιδρύματος και ακαδημαϊκής διαβούλευσης με συναδέλφους και φορείς σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η αναπτυξιακή δυναμική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει αποτυπωθεί διαχρονικά σε όλη τη διάρκεια των 31 φέτος χρόνων λειτουργίας του, καθιστώντας το Ίδρυμα ένα από τα ισχυρότερα ΑΕΙ της χώρας με διεθνή αναγνώριση, ερευνητική ανταγωνιστικότητα, ανθεκτικότητα και εμπεδωμένη συμβολή στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη της περιφέρειας και της Κεντρικής Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, και πάντα στο πλαίσιο του προϋπάρχοντος σχεδιασμού ανάπτυξης, τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνεκτίμησαν ότι ο χώρος της Περιφέρειας Θεσσαλίας και μέρους της Στερεάς Ελλάδας μπορεί και πρέπει να υποστηρίξει, αλλά και να επωφεληθεί από ένα μεγάλο, σύγχρονο, δυναμικό, διεθνούς κύρους και εμβέλειας πανεπιστημιακό ίδρυμα. Η συνεκτίμηση αυτή αποτυπώθηκε στις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του ΠΘ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 όπου και αποφασίστηκε η ίδρυση νέων σχολών, ακαδημαϊκών τμημάτων και ερευνητικών δομών.  Το παράθυρο ευκαιρίας που δημιούργησαν οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες του ΥΠΕΘ σχετικά με τις συνέργειες ΑΕΙ-ΤΕΙ παρείχε τις απαραίτητες θεσμικές και άλλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της νέας αρχιτεκτονικής του ιδρύματος.

Προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργούν σήμερα στο Ίδρυμα και θα υποδεχθούν 2845 φοιτητές/τριες το χειμερινό εξάμηνο 2019, 17 νέα ακαδημαϊκά τμήματα (καθώς και δύο Γενικά Τμήματα) που αναπτύσσονται στις πέντε πόλεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λαμία)

Στη βάση της μέχρι τώρα εμπειρίας μπορούμε να υποστηρίξουμε ακαδημαϊκά και διοικητικά τον διπλασιασμό των ακαδημαϊκών τμημάτων αλλά και των γνωστικών αντικειμένων. Κάποια τμήματα είναι καινοτόμα και υπηρετούν αναδυόμενα γνωστικά πεδία, ενώ άλλα θεραπεύουν βασικές παραδοσιακές επιστήμες. Τα νέα τμήματα εντάσσονται σε παλαιές και νέες σχολές του Πανεπιστημίου και αναπτύσσουν ουσιαστικές συνέργειες με τα προϋπάρχουσες ακαδημαϊκές δομές του ιδρύματος.

Τα νέα τμήματα σχεδιάστηκαν προσεκτικά και με ευθύνη Γενικών Συνελεύσεων στις οποίες συμμετέχουν 85 καθηγητές του Πανεπιστημίου. 135 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αλλά και άλλων ελληνικών ΑΕΙ εργάστηκαν για την κατάρτιση νέων προγραμμάτων σπουδών που υπηρετούν άρτια τις σύγχρονες εκπαιδευτικές και γνωσιακές ανάγκες των επιμέρους επιστημονικών πεδίων. Τα προγράμματα σπουδών των νέων τμημάτων του Πανεπιστημίου εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο του ιδρύματος και έχουν δημοσιοποιηθεί διαδικτυακά. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει κινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και οι πτυχιούχοι των νέων τμημάτων θα έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των ομοειδών τμημάτων άλλων ιδρυμάτων της ημεδαπής.

Στα νέα προγράμματα σπουδών έχουν περιληφθεί μαθήματα που απευθύνονται στους τελειόφοιτους/ες φοιτητές/τριες των πρώην ΤΕΙ και τα οποία εξασφαλίζουν τη δυνατότητα σε όσους/ες το επιλέξουν να αποκτήσουν έναν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών.

Το δυναμικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περιλαμβάνει σήμερα 640 μέλη ΔΕΠ αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, 100 μέλη ΕΔΙΠ και 104 τεχνικούς εργαστηρίων.  Πενήντα θέσεις νέων μελών ΔΕΠ που θα συμπληρώσουν την στελέχωση των νέων κυρίως τμημάτων προσελκύοντας νέους υψηλού επιπέδου επιστήμονες βρίσκονται σε διαδικασία προκήρυξης.

Η νέα αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υπηρετεί την άρση της διάκρισης μεταξύ τεχνολογικής/εφαρμοσμένης, από τη μια πλευρά, και θεωρητικής, από την άλλη, γνώσης. Στο σύγχρονο τεχνοεπιστημονικό περιβάλλον γνωρίζουμε πια πολύ καλά ότι η διάκριση μεταξύ θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης είναι επιστημονικά παρωχημένη. Η άρση αυτής της διάκρισης όπως αποτυπώνεται στη μορφή και τον σχεδιασμό των νέων τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορεί να θεωρηθεί ως θεραπεία μιας αναχρονιστικής πια αγκύλωσης.

Με την ανάπτυξη των νέων ακαδημαϊκών και ερευνητικών δομών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δημιουργείται ένας ισχυρός ακαδημαϊκός πόλος στην Κεντρική Ελλάδα η δυναμική του οποίου στοχεύει στην άρση επίσης του εκπαιδευτικό και ερευνητικού δίπολου μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, αναδιαμορφώνοντας έτσι την εγκατεστημένη από τη δεκαετία του 1980 πολιτική διάκρισης μεταξύ περιφερειακής και μητροπολιτικής ανάπτυξης και εκπαιδευτικής πολιτικής στη χώρα μας.

Η ευόδωση των στόχων του νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα συμβάλλει στα επόμενα χρόνια στην ισόρροπη εκπαιδευτική ανάπτυξη εξασφαλίζοντας  στους νέους ανθρώπους της περιφέρειας αλλά και της επικράτειας ισότιμη πρόσβαση στην αναδυόμενη κοινωνία και οικονομία της γνώσης. Οι συνθήκες είναι πια ώριμες για τη χάραξη και την υλοποίηση μιας στρατηγικής ανάπτυξης ενός εξωστρεφούς αλλά και κοινωνικά επωφελούςπανεπιστημιακού ιδρύματος που θα υπηρετεί την αριστεία, την πολιτισμική εξέλιξη και την κοινωνική συνοχήστην Κεντρική Ελλάδα.

Δέκα προγράμματα  για αποφοίτους ΕΠΑΛ

Στο νεοσύστατο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας θα λειτουργήσουν από τον Οκτώβρη 2019 δέκα προγράμματα  για αποφοίτους ΕΠΑΛ στις πέντε πόλεις του ιδρύματος και  με τις παρακάτω ειδικότητες

  • Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Εστίασης, Λάρισα
  • Τεχνικός Ποτοποιίας – Αποσταγματοποιΐας, Λάρισα
  • Τεχνικός Αγροτικών Καλλιεργειών, Λάρισα
  • Μεσίτης – Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας, Βόλος
  • Τεχνικός Κηποτεχνίας και Αστικού Πρασίνου, Βόλος
  • Εργοδηγός – Τεχνικός εργοταξίου, Βόλος
  • Τεχνικός Δενδροκομίας-Ελαιοκομίας, Λαμία
  • Ειδικός οργάνωσης δραστηριοτήτων σε εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού, Τρίκαλα
  • Ειδικός Σχεδιασμού -Παραγωγής Επίπλου, Καρδίτσα
  • Τεχνικός Αγροδιατροφής Κτηνοτροφικών Προϊόντων, Καρδίτσα

Τα Διετή Προγράμματα Σπουδών είναι ένας διεθνώς καταξιωμένος ακαδημαϊκός θεσμός που εφαρμόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της συνέχισης των μέτρων για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και  της παροχής της δυνατότητας για δωρεάν, υψηλού επιπέδου δημόσια  επαγγελματική εκπαίδευση στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, υλοποιεί τον θεσμό των Διετών Προγραμμάτων που πρώτη φορά εφαρμόζεται τη χώρα μας.

Τα προγράμματα σπουδών των διετών τμημάτων διαμορφώνουν νέες προοπτικές καιειδικεύσειςεναρμονισμένες με την αγορά εργασίας και τις σύγχρονες τάσεις στην οικονομία και αφορούν την βιώσιμη και εναλλακτική γεωργία, τον εναλλακτικό τουρισμός, την εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και παραδοσιακούς αναπτυξιακούς κλάδους όπως η ενέργεια και  οι κατασκευές.

Η νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας, η ραγδαία παραγωγή και συσσώρευση νέας επιστημονικής γνώσης, η ανάγκη για εξειδίκευση, οι νέες τεχνολογίες που ανέδειξαννέα επαγγέλματα και ειδικότητες αλλά και οι αυξημένες γνωσιακές απαιτήσεις των παραδοσιακών επαγγελμάτωναπαιτούν αναβαθμισμένου επιπέδου παροχή γνώσεων.  Στα Διετή Προγράμματα θα διδάσκουν Καθηγητές του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αλλά και εξωτερικοί συνεργαζόμενοι διδάσκοντες με εμπειρία στο οικείο γνωστικό αντικείμενο.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίαςθα παρέχει δωρεάν προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων μαθήματα, εργαστήρια και πρακτική άσκηση για αποφοίτους ΕΠΑΛ.

Οι σπουδαστές των Διετών Προγραμμάτων θα επιλεγούν χωρίς εξετάσεις  με βάση το βαθμό απολυτηρίου ΕΠΑΛ ή/και τον βαθμό του πτυχίου της ειδικότητας του ΕΠΑΛ.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμονται διπλώματα επιπέδου (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων με άμεση εφαρμογή στην παραγωγική διαδικασία .

Η λειτουργία τους έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

Αφήστε μια απάντηση