Στη Βουλή οι αποκλίσεις του προϋπολογισμού φορέων από Σταϊκούρα, Ντόρα

share on:

Ερώτηση με αφορμή τις αποκλίσεις στην επίτευξη στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμού φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές Χρήστος Σταϊκούρας και Ντόρα Μπακογιάννη, ζητώντας ενημέρωση από το υπουργείο Οικονομικών για τα ακόλουθα:

  1. Ποια είναι αναλυτικά, ανά αποκλίνοντα φορέα, η αιτιολόγηση των παρατηρούμενων αποκλίσεων και ποιες οι παρεμβάσεις/ενέργειες που έχουν αναληφθεί από αυτόν για τη διόρθωσή τους, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία;
  2. Υπάρχουν φορείς που, παρά το γεγονός ότι αποκλίνουν από τη στοχοθεσία, δεν αιτιολογούν επαρκώς τις αποκλίσεις ή/και δεν αναλαμβάνουν την υλοποίηση διορθωτικών παρεμβάσεων;
  3. Ποιες είναι οι ενέργειες του Υπουργείου Οικονομικών για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας σε φορείς που παρουσιάζουν μη επαρκώς αιτιολογημένες αποκλίσεις από τη στοχοθεσία ή/και δεν αναλαμβάνουν την υλοποίηση διορθωτικών παρεμβάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία;

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Με τον Ν. 4270/2014, με στόχο την ενίσχυση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και πειθαρχίας, ρυθμίστηκαν οι κανόνες παρακολούθησης της επίτευξης στόχων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Ειδικότερα, οι κανόνες αυτοί αφορούν και τις ΔΕΚΟ και τα Νομικά Πρόσωπα εντός και εκτός Κεφαλαίου Α’ του Ν. 3429/2005, ο ετήσιος προϋπολογισμός των οποίων υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, καθώς και όλους τους φορείς του Κοινωνικού Προϋπολογισμού.

Όλοι οι ανωτέρω φορείς πρέπει να υποβάλουν μηνιαία στοιχεία του προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους, που αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό των τριμηνιαίων στόχων, ενώ κατά τη διάρκεια του έτους υποβάλουν απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης ανά τρίμηνο, συνοδευόμενα με έκθεση αιτιολόγησης τυχόν αρνητικών αποκλίσεων, στην οποία αναφέρονται οι αποκλίσεις που είναι μεγαλύτερες του 10% από το στόχο ισοζυγίου, η αιτιολόγησή τους καθώς και οι παρεμβάσεις που έχουν αναληφθεί για τη διόρθωσή τους. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. πρωτ. 2/2179/ΔΠΓΚ/09.01.2018 (ΦΕΚ Β’ 23, 12.01.2018) με θέμα «Στοχοθεσία – Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού-Παρακολούθηση εκτέλεσης», προβλέπεται ότι στην έκθεση αιτιολόγησης αναλύονται οι παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί για τη διόρθωση της απόκλισης ενώ, εφόσον δεν έχουν υλοποιηθεί οι προβλεπόμενες διορθωτικές παρεμβάσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 172 του Ν. 4270/2014 που προβλέπει περικοπή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες ίση με την υπέρβαση πέραν του ανωτέρω ποσοστού με δυνατότητα επαναδιάθεσης των πιστώσεων εάν βάσει των απολογιστικών στοιχείων του επόμενου τριμήνου προκύψει ότι οι αποκλίσεις έχουν εξισορροπηθεί.

Σύμφωνα με το Δελτίο Παρακολούθησης Επίτευξης Στόχων Επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και Νομικών Προσώπων-Φορέων Γενικής Κυβέρνησης με Προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. ευρώ για το 1ο εξάμηνο του 2018 (Οκτώβριος 2018, Υπουργείο Οικονομικών), παρατηρούνται επιμέρους εστίες σημαντικών ή μη αποκλίσεων σε φορείς, ενίοτε χωρίς επαρκή και σαφή αιτιολόγηση από μέρους τους, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η συνολική δημοσιονομική επίδοση.

Ειδικότερα, από το σύνολο 119 φορέων, οι 25 φορείς (ποσοστό 21%) παρουσιάζουν απόκλιση άνω του 10% σε σχέση με το στόχο του εξαμήνου.

Ενδεικτικά, πρόκειται για ορισμένα Πανεπιστήμια και Ειδικούς Λογαριασμούς Πανεπιστημίων, το ΚΕΕΛΠΝΟ, τον ΕΟΤ, τον ΟΑΣΘ – υπό εκκαθάριση, τα ΕΑΣ ΑΕ, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Από όσα αναφέρονται στο Δελτίο, με βάση τις εκθέσεις αιτιολόγησης των φορέων, προκύπτει ότι οι αποκλίσεις αποδίδονται σε γενικές αιτίες όπως είναι, εν μέσω άλλων, ο μειωμένος ρυθμός εξόφλησης απλήρωτων υποχρεώσεων, η υποεκτέλεση στο σκέλος των εσόδων, ο ετεροχρονισμός εισροών/εκροών, η μερική εκταμίευση χρηματοδότησης από το ΠΔΕ και η υστέρηση έναντι των προβλέψεων, η υστέρηση εσόδων από πωλήσεις υπηρεσιών και οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων.   

Παράλληλα, ένας φορέας δεν έχει αποστείλει στοιχεία, για άλλους είτε εκκρεμεί η αιτιολόγηση των καθυστερήσεων από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ή οι αποκλίσεις αποδίδονται σε εξωγενείς παράγοντες, ενώ σε μία περίπτωση έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις για τις αποκλίσεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επί των οποίων δεν έχει ληφθεί απάντηση από τον φορέα.

 

Αφήστε μια απάντηση