Στις 24 Οκτώβρη ο διαγωνισμός για το γήπεδο 5χ5 στον Θαυμακό

share on:

Ο Δήμος Δομοκού, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ ΘΑΥΜΑΚΟΥ», με προϋπολογισμό 59.859,31 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δομοκού στην διεύθυνση Θέμιδος και Γ. Ρίτσου 1 ΤΚ 35010 Δομοκός, μέχρι τις 19/10/2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες στα τηλ.: 2232350509, 2232350508, Fax: 2232023012, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Σμπιλίρη Δήμητρα και Μπακοστέργιος Δημήτρης.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι επίσης διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας αρχής (www.domokos.gr)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/10/2017, ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών).

Α. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ..ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας σε κοινοπραξία με Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και με Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών

Β. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ..ΔΙ., εφόσον κατέχουν πτυχίο Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας : Οδοποιίας , Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών.

Γ. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για τις αντίστοιχες κατηγορίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.198,00 €.

Αφήστε μια απάντηση