Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού

share on:

Την ερχόμενη Πέμπτη 31 Μάη το μεσημέρι (13.00), θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού, στην αίθουσα του Δημαρχείου, με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά:

Θέμα 1ο:    Αποδοχή χρηματοδότησης  του Δήμου Δομοκού, για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) (Σχετ.: Η με ΑΔΑ: Ω5ΕΞ465ΧΘ7-ΣΨΖ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών).

Θέμα 2ο:    Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Θέμα 3ο:    Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011.

Θέμα 4ο:    Έγκριση  1ου  ΑΠΕ του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΙΣ ΤΚ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ».

Θέμα 5ο:    Έγκριση  1ου  ΑΠΕ και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ».

Θέμα 6ο:    Έγκριση Συγκοινωνιακής Μελέτης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού Δομοκού – Θαυμακού και αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Μαντασιάς».

Θέμα 7ο:    Έγκριση 4ης παράτασης εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ».

Θέμα 8ο:    Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΤΚ ΘΑΥΜΑΚΟΥ».

Θέμα 9ο:    Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ» στα πλαίσια του ενάριθμου 2018EΠ06600002 της ΣΑΕΠ 566.

Θέμα 10ο:  Έγκριση μείωσης μισθώματος  Δημοτικού Αναψυκτηρίου.

Θέμα 11ο:  Έγκριση Μηνιαίων Στοιχείων Εσόδων – Εξόδων, μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου   Οικ. Έτους 2018 σύμφωνα με το ΒΔ 48/17/15-6-1959 (Σχετ.: Η αριθμ. 49/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού).

Θέμα 12ο:  Έγκριση επιστροφής ποσού  ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Θέμα 13ο:  Έγκριση “Οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δομοκού” και σύσταση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δομοκού.

Θέμα 14ο:  Έγκριση υποβολής στοιχείων του Δήμου Δομοκού που αφορούν στην Κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022, του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Αφήστε μια απάντηση