Τα… σκουπίδια στο επίκεντρο και της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων

share on:

Την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017 ο δήμαρχος Λαμιέων κ. Νίκος Σταυρογιάννης επιχειρεί εκ νέου να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση εκτέλεσης σύναψης δημόσιας σύμβασης εργασίας – παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Αποκομιδής Απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λαμιέων».

Εξυπηρετώντας προφανείς σκοπούς και συμφέροντα ο Δήμαρχος Λαμιέων επιδιώκει να εκχωρήσει την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου σε εργολάβο.

Παρά του ότι έχει δοθεί η δυνατότητα με το άρθρο 24 του Ν.4479/29-6-2017 η υπηρεσία καθαριότητας να παραμείνει δημόσια, η Δημοτική Αρχή του κ. Σταυρογιάννη φανερώνοντας την αναλγησία της απέναντι στους εργαζόμενους αλλά και τις νεοφιλελεύθερες επιλογές της για την κατάργηση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δήμου, αποφάσισε :

—να διαλύσει την υπηρεσία καθαριότητας απολύοντας τους 47 εργαζόμενους ΙΔΟΧ που απασχολούσε, για πάνω από 24 μήνες, στο αντικείμενο της αποκομιδής.

—Να μην προχωρήσει στη σύναψη νέων συμβάσεων με τους ίδιους εργαζόμενους που απασχολούνταν στις 7/6/2017 στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου για να καλύψει τις 23 Αυγούστου 2017, ανάγκες του σε προσωπικό για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31/3/2018, όπως προβλέπει το άρθρο 24 αφού: «α. Συντρέχει εξαιρετικός λόγος δημόσιας υγείας, που επιβάλλει την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων του, κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα.»

Ενώ σκοπίμως ο Δήμαρχος κ. Ν. Σταυρογιάννης προκειμένου να μην προχωρήσει στην σύναψη των νέων συμβάσεων, απέκρυψε από το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου στην επεισοδιακή συνεδρίαση στις 13/7/2017 ότι το αίτημα του Δήμου με αρ. πρωτ. 4928/31-1-2017, που έχει διαβιβαστεί με θετική εισήγηση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στο Υπουργείο Εσωτερικών με αρ. πρωτ. 588/13138/9-2-2017, για την κάλυψη 45 κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, που αποτελούσε και απαιτούμενο για τις νέες συμβάσεις, έχει εγκριθεί !!!

Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 24, οι Ο.Τ.Α. πρέπει να εξαντλούν στο ακέραιο τις δυνατότητες συγκρότησης των υπηρεσιών καθαριότητας, της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους με το προσωπικό u960 που υπηρετεί στα αντίστοιχα τμήματα αυτών και με τη χρήση της σχετικής υλικοτεχνικής υποδομής τους. Μετά δε την ολοκλήρωση των προσλήψεων με τις συγκεκριμένες διατάξεις, παρέχουν τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες, σχετικές με την καθαριότητα με ίδια μέσα.(Ε.Σ. 75/2012 Ζ’ Κλιμακίου)

Η Δημοτική Αρχή Λαμιέων όμως, όχι μόνο δεν εξάντλησε αυτές τις δυνατότητες, αλλά

αντίθετα υπερβαίνει ακόμα και τα νομικά όρια για ανάθεση της Καθαριότητας σε εργολάβο.

Προφασίζεται κατεπείγουσα και έκτακτη ανάγκη και προχωρά στην απ’ ευθείας ανάθεση των υπηρεσιών.

—Χωρίς να έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση αυτού την νομολογία και τις σχετικές πράξεις ΕΛ ΣΥ κλπ.

—Χωρίς να έχει συνταχθεί οικονομικοτεχνική μελέτη, βάσιμη ορθή και επιστημονικά

τεκμηριωμένη.

—Χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες άσκησης της συγκεκριμένης αρμοδιότητας από το προβλεπόμενο, από τις οικείες διατάξεις, προσωπικό που υπηρετεί στο αρμόδιο τμήμα του δήμου με τη χρήση της σχετικής υλικοτεχνικής υποδομής του και κυρίως χωρίς να έχει αξιωποιηθεί η δυνατότητα του νομοθετικού πλαισίου του άρθρου 24 του Ν.4479/2017.

—Χωρίς να τηρηθεί, παρά του ότι το επικαλείται, το άρθρο 32 του Ν.4412/2016. Καμία προβλεπόμενη περίπτωση στις παρ. 2 έως 6 του άρθρου 32 δεν τηρείται για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Υπήρχε απαραίτητος χρόνος από 6/3/2017 το ελάχιστο, να έχουν εκκινήσει ήδη οι διαδικασίες του διαγωνισμού.

Επίσης, η διαδικασία δεν υπάγεται στην περίπτωση που αναφέρεται στο αριθμ. πρωτ. ΔΝΣ α΄/οικ 68559/φ.εγκυκλ./19-10-2016 (ΑΔΑ 7ΛΜ74653ΟΞ-ΖΨ7) έγγραφο σύμφωνα με το οποίο «σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα π.χ. φυσικές καταστροφές» εφόσον καμία φυσική καταστροφή δεν έχει συντελεστεί.

—Τέλος υπάρχει ασάφεια στη διακήρυξη, ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού και προσωπικού, που οδηγεί σε απώλεια διαφάνειας και δυνατότητας παραλαβής εργασιών.

Εδώ και ένα χρόνο ο κ. Σταυρογιάννης προσπαθεί αγωνιωδώς να δώσει την καθαριότητα σε εργολάβους.

Με βάση τα παρακάτω δεδομένα, πράγματι προκύπτουν απρόβλεπτες καταστάσεις που από ανωτέρα βία ανέτρεψαν βιαίως τον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, που δεν ήταν άλλος από την ιδιωτικοποίηση u964 των υπηρεσιών της.

Από 28 – 9 – 2016 έχει λάβει απόφαση (494/2016, ΑΔΑ Ω3ΨΜΩΛΚ-Ψ4Θ) για έγκριση σύναψης σύμβασης ενός έτους προϋπολογισμού αξίας εργασιών 1.572.620,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Από 25-1-2017 έχει λάβει την αριθ. 16/2017 (ΑΔΑ:6ΗΕΝΩΛΚ-52Λ) με την οποία τροποποιεί και συμπληρώνει την αρ. 494/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να εγκριθεί, θέτοντας τον εξής όρο: Η διεξαγωγή του δημόσιου διαγωνισμού θα διεξαχθεί και θα ολοκληρωθεί μόνο σε περίπτωση που η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστρέψει αθεώρητα τα εντάλματα πληρωμής των εργαζομένων – συμβασιούχων στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου Λαμιέων, το οποίο συνέβη με το αριθμ. 6/6-3-2017 έγγραφο του Επιτρόπου του Νομού Φθιώτιδας.

Την 13-7-2017 επιχειρεί να λάβει απόφαση (307/2017) για έγκριση σύναψης σύμβασης ενός έτους προϋπολογισμού αξίας εκτενέστερων εργασιών 2.178.432,00€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (600.000€ περισσότερα από τον Ιανουάριο του 2017).

Την 25-7-2017 λαμβάνει απόφαση η Οικονομική Επιτροπή (378/2017, ΑΔΑ Ω3ΨΜΩΛΚ-Ψ4Θ) για σύναψη σύμβασης μόνο των εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων Δήμου Λαμιέων προϋπολογισμού αξίας 359.848,00 € με ΦΠΑ 24% με διάρκεια σύμβασης 4 μηνών! Χωρίς όμως την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου!

Και την Πέμπτη 24 Αυγούστου ξαναεπιχειρεί ο Δήμαρχος κ. Σταυρογιάννης ότι δεν

κατάφερε στις 13 Ιούλη από την έντονη παρέμβαση των εργαζομένων και των

εκπροσώπων της ΠΟΕ-ΟΤΑ που λύθηκε η συνεδρίαση χωρίς απόφαση.

Τόσο ο ίδιος ο Δήμαρχος όσο και ολόκληρη η Δημοτική Αρχή είναι εκτεθειμένη ηθικά και πολιτικά απέναντι στους εργαζόμενους και στους δημότες της Λαμίας.

Αφού φρόντισαν πρώτα να διαλύσουν την υπηρεσία καθαριότητας απολύοντας χωρίς μάλιστα να τους έχουν καταβληθεί όλα τα δεδουλευμένα τους (λεφτά για τους εργολάβους όμως υπάρχουν)τους συμβασιούχους εργαζόμενους, προκειμένου να υλοποιήσουν τα σχέδια τους για την ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας στέλνοντας τον λογαριασμό στους δημότες που θα κληθούν να πληρώσουν το τίμημα και τα κέρδη του εργολάβου, εκμεταλλεύονται και τους συμβασιούχους εργαζόμενους του προγράμματος «κοινωφελούς εργασίας» των 490 ευρώ, που ενώ το γνωρίζει η Δημοτική Αρχή ότι απαγορεύεται αυστηρώς να απασχολούνται στην αποκομιδή απορριμμάτων με απορριμματοφόρα, τους απασχολούν προκειμένου να καλύψουν

τα κενά που u941 έχουν δημιουργήσει οι επιλογές της.

Η κυβέρνηση και η Επιθεώρηση Εργασίας οφείλουν να παρέμβουν τόσο στην περίπτωση της Δημοτικής Αρχής Λαμιέων όσο και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις εκμετάλλευσης των εργαζομένων και να εφαρμόσουν τον νόμο και όχι να είναι μόνο πρόθυμοι να εφαρμόζουν τα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα που ψηφίζουν.

Το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ στηρίζει τον αγώνα των συμβασιούχων του Δήμου Λαμιέων και καλεί όλους τους εργαζόμενους του Δήμου να συμπαρασταθούν στον αγώνα τους και να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους με την παρουσία τους στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017 και ώρα 3.00 το μεσημέρι στην Λαμία.

Η μόνη απόφαση που πρέπει να παρθεί στο αυριανό (24/8/2017) Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων είναι η επαναφορά και η σύναψη νέων συμβάσεων των 47 εργαζόμενων που αυθαίρετα και ανάλγητα πέταξε στον Καιάδα της ανεργίας η Δημοτική Αρχή Σταυρογιάννη.

Η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών των Δήμων αφορά το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και έτσι πρέπει ν αντιμετωπιστεί από τα πρωτοβάθμια σωματεία και την ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Ο αγώνας που ξεκίνησε ο κλάδος τον περασμένο Ιούνιο δεν τερματίστηκε με την «κουτσή» νομοθετική ρύθμιση που ψήφισε η κυβέρνηση.

Ο αγώνας για μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους με πλήρη δικαιώματα, για την κατάργηση των ιδιωτικοποιήσεων (άρθ. 61 του Ν. 3979/2011) και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, συνεχίζεται!

Η Ιδιωτικοποίηση δεν θα περάσει ούτε τώρα!

Άμεση υπογραφή νέων συμβάσεων και στους 47 απολυμένους εργαζόμενους

 

Αφήστε μια απάντηση