Το μεσημέρι της Τρίτης συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Λαμιέων

share on:

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη 15 Οκτώβρη στις 12 το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων στην αίθουσα του Δημαρχείου με τα ακόλουθα θέματα προς συζήτηση:

Θέμα 1ο  Καθορισμός τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο   έτους 2018

Θέμα 2ο  : Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή

Θέμα 3ο  : Άσκηση ή μη αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως  ενώπιον του Εφετείου Λαμίας .

Θέμα 4ο  : Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 82841 του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Λαμιέων»

Θέμα 5ο  : ΄Εγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την : «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολειού Λαμίας»

Θέμα 6ο : ΄Εγκριση πρακτικού για τροποποίηση της αριθ. πρωτ.: 22682/04-06-2019 σύμβασης προμήθειας : «Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος) ενεργοποιώντας τα δικαιώματα προαίρεσης»

Αφήστε μια απάντηση