50 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων της Τετάρτης

share on:

Την ερχόμενη Τετάρτη 4 Δεκέμβρη στις 18.30 στην αίθουσα της οδού Αινιάνων, στη Λαμία, θα διεξαχθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίεων, η οποία βα΄σει της θεματολογίας παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.

Αναλυτικά:

  ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Θέμα 1ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λαμιέων  (με τον αναπληρωτή του) στη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Αναπτυξιακής  Εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΟΑΣΕ  ΑΑΕ».
Θέμα 2ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λαμιέων  (με τον αναπληρωτή του) για την εκπροσώπηση του στην Επιτροπή Διαχείρισης του προγράμματος (Ε.Δ.Π) του τοπικού προγράμματος με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων – μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020, CLLD/LEADER Παρνασσού-Οίτης.
Θέμα 3ο Ορισμός μελών συγκρότησης σχολικής εφορείας Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου Λαμίας,  για την περίοδο  από  01/09/2020 έως 31/12/2021.
Θέμα 4ο Εκλογή Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης της από 01/10/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λαμιέων και «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας»
   ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Θέμα 5ο Αμοιβή δικηγορικής εταιρείας – εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή  ιδιωτικού συμφωνητικού
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Θέμα 6ο Aναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους  και τροποποίηση  του τεχνικού προγράμματος
Θέμα 7ο Ολοκλήρωση του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας) (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων)» Β΄ΦΑΣΗ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
Θέμα 8ο Ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών  σε  οικονομικό φορέα,  προς  τα  κληροδοτήματα  αυτοτελούς  διαχείρισης   Δήμου  Λαμιέων
Θέμα 9ο Παραχώρηση χώρου για την στέγαση και τη λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.), στο Δήμο Λαμίας.
Θέμα 10ο Καθορισμός διδάκτρων – παροχών του Δημοτικού Ωδείου Λαμίας για το σχολικό έτος 2019-2020
Θέμα 11ο Eγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού έως και το 3ο   τρίμηνο έτους 2019 – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο
Θέμα 12ο Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών
Θέμα 13ο Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης έκτασης  20  στρεμμάτων περίπου στην θέση «Τρόλος» της Κοινότητας Θερμοπυλών  με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία
Θέμα 14ο Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 74 στρεμμάτων περίπου στις θέσεις «Παπαγιάννενα» και «Τσαΐρια» της  Κοινότητας Ροδίτσας  με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία
  ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Θέμα 15ο Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων, για τη λειτουργία του Μουσείου Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας.
Θέμα 16ο Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (Urban Innovative Actions)
Θέμα 17ο Τροποποίηση άρθρου 6.1.4 Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ)
  ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θέμα 18ο Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θέμα 19ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021
Θέμα 20ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021
Θέμα 21ο Δ΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου  Λαμιέων έτους 2019
  ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Θέμα 22ο Ανάκληση της 417/2019 απόφασης του Δημοτικού Δυμβουλίου αναφορικά με τη «συστέγαση γ΄και  δ΄ παιδικού σταθμού Δήμου Λαμιέων»
Θέμα 23ο Μη έκδοση άδειας λειτουργίας δ΄ παιδικού σταθμού Δήμου Λαμιέων
Θέμα 24ο Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικής  Επιτροπής  Ισότητας των φύλων
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέμα 25ο Θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου
Θέμα 26ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου .
ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θέμα 27ο Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λαμιέων , οικονομικού έτους 2020
Θέμα 28ο Υποβολή πρότασης  στο  «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» -Υ.Π.ΕΝ. για την    «Χρηματοδότηση διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών έτους 2019
Θέμα 29ο Έγκριση υψομετρικής στάθμης (μηκοτομής) οδών στην Τ.Κ. Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων
Θέμα 30ο Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Δήμου Λαμιέων για την εκτέλεση του έργου:» Βελτίωση της οδού πρόσβασης στο Κάστρο Υπάτης» προϋπολογισμού 2.100.000,00 € με ΦΠΑ.
Θέμα 31ο Λύση Σύμβασης και Επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης της     Κοινοπραξίας Μελετητών/ Γραφείων Μελετών: ENVIROPLAN Α.Ε., Εμπειρία   Σύμβουλοι Μηχανικοί  Α.Ε. , Λώλος  Θεοφάνης , Αλεξοπούλου Ελένη ,Πολιτόπουλος Βασίλειος , Καμποσιώρα Κωνσταντίνα , Συριανός Γεώργιος ,για την μελέτη : «Μελέτες Ωρίμανσης Χ.Υ.Τ.Α. 9ης Διαχειριστικής  Ενότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
Θέμα 32ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης»
Θέμα 33ο Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης
Θέμα 34ο Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5»
Θέμα 35ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5
Θέμα 36ο Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στη Ροδίτσα»  αναδόχου κ/ξ Στεργιόπουλος Χρήστος – Καραντζούνης Γεώργιος , προϋπολογισμού 74.000,00€
Θέμα 37ο Περί σύστασης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Ν. Βράχας»  αναδόχου Μάρδας Β. – Συνοδινός Ν. – Κατοστάρας Η. Ο.Ε. και προϋπολογισμού 55.000,00€
Θέμα 38ο Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Προσθήκη κατ’ επέκταση στο 6ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Λαμίας»
Θέμα 39ο Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου: «Επισκευές – Μονώσεις – Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων»
Θέμα 40ο Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Χλοοτάπητα Γηπέδων»
Θέμα 41ο Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρομίου Αβέρωφ-Νικηφόρου Ουρανού»
Θέμα 42ο Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικης  Παραλαβής  του  έργου: «Ασφαλτοστρώσεις  οδών  ΔΕ Υπάτης»
Θέμα 43ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή-συντήρηση κατακόρυφης σήμανσης δημοτικού οδικού δικτύου»
Θέμα 44ο Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)»
Θέμα 45ο Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «  Κατασκευή γηπέδου 5 Χ 5 στην ΤΚ Μοσχοχωριου ».
Θέμα 46ο Παράταση προθεσμίας του έργου : «Κατασκευή οδών Δ.Ε. Λαμίας, Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου»
Θέμα 47ο Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «  Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων ».
Θέμα 48ο Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου».
Θέμα 49ο Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Υποδομή γηπέδων για υποδοχή πλαστικού χλοοτάπητα
Θέμα 50ο Έγκριση παράτασης  προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου :  «Επισκευές , Συντηρήσεις, Αποκαταστάσεις, Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Λαμίας, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου »

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση