Επιστολές

Πρόσκληση διαλόγου για την διατήρηση μέτρων ασφαλείας μέχρι την μεταβίβαση της ΛΑΡΚΟ

Με επιστολή του προς την Ειδική ΔιαχεΊριση της ΛΑΡΚΟ, τον πρωθυπουργό, τους υπουργούς Οικονομικών, Ενέργειας και Εργασίας καθώς και τις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων, το Σωματείο Εργαζομένων απαυθύνει πρόσκληση διαλόγου για την διατήρηση μέτρων Ασφάλειας.

Ειδικότερα:

Το  Άρθρο 21 ν.4665/2020, μεταξύ άλλων προέβλεπε:

 1. α. Η θέση της «ΛΑΡΚΟ» σε ειδική διαχείριση δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας, δεν συνεπάγεται διακοπή της λειτουργίας της και δεν επιφέρει τη λύση των πάσης φύσεως συμβάσεών της, ούτε αποτελεί λόγο λύσεως αυτών (…) Ειδικά ως προς τις συμβάσεις του προσωπικού της επιχείρησης, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) (…)

 

β. Ο ειδικός διαχειριστής διοικεί, εκπροσωπεί την επιχείρηση έναντι τρίτων ως προς τη διεκπεραίωση των καθημερινών της συναλλαγών, τη διαχειρίζεται και μπορεί να αποφασίζει ενδεικτικά, τη διαπραγμάτευση με τους παρόχους, προμηθευτές και εργολάβους της επιχείρησης, τη διατήρηση ή μη των πάσης φύσεως συμβάσεων της επιχείρησης ή τον περιορισμό της λειτουργίας της. Προς τον σκοπό της συνέχισης λειτουργίας της επιχείρησης και της μεγιστοποίησης του τιμήματος της μεταβίβασης, ο ειδικός διαχειριστής δύναται να αιτείται την έκδοση ή ανανέωση διοικητικών αδειών κάθε είδους ή και να προβαίνει σε δικαιοπραξίες αναγκαίες για τη λειτουργία της εταιρείας ή που σκοπούν στην επωφελέστερη εκμετάλλευση του ενεργητικού (…)

 

Το άρθρο 97 ν.4941/2022 μεταξύ άλλων προέβλεπε:

 1. «Ο ειδικός διαχειριστής του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 (Α’ 32) στο πλαίσιο των καθηκόντων του, δύναται να προβεί σε καταγγελία του συνόλου των συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας των εργαζομένων στην εταιρεία, σύμφωνα με τον ν. 1387/1983 (Α’ 110). Ειδικότερα, για την έγκυρη λύση των συμβάσεων εργασίας ο ειδικός διαχειριστής, ενεργών ως εργοδότης, προβαίνει σε προσδιορισμό του ύψους των οφειλόμενων αποζημιώσεων λόγω καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας, για το σύνολο των μισθωτών του πρώτου εδαφίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3198/1955 (Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2112/1920 (Α’ 67), τις περ. 2 και 3 της υποπαρ. ΙΑ.12 της παρ. ΙΑ. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), το άρθρο 66 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) και την παρ. 3α του άρθρου 21 του ν. 4664/2020.

 

 1. Μετά την έγκυρη λύση των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της παρ. 1 προς τον σκοπό της συνέχισης λειτουργίας της εταιρείας ή της συντήρησης του ενεργητικού της και εντός της προθεσμίας της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020, ο ειδικός διαχειριστής δύναται να επιλέγει το κατά περίπτωση αναγκαίο προσωπικό, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες από την καταγγελία του συνόλου των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων στην εταιρεία και να προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, μηνιαίας ή διμηνιαίας διάρκειας».

Στις 28/7/2022 απολύσατε, αποζημιώσατε και επαναπροσλάβατε το σύνολο των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. 

Η λογική αυτής της πράξης ήταν ότι μέχρι την μεταβίβαση στον νέο ιδιοκτήτη, ο οποίος θα διαλέξει όσους θέλει για την συνεχεία, (προβλέπατε τότε ότι θα ολοκληρωθεί εντός 5 μηνών) πρέπει να εξασφαλιστεί η ασφάλεια, η συντήρηση και η φύλαξη της ΛΑΡΚΟ. Το περιεχόμενο των  πρακτικών  που κατατέθηκαν στο ΑΣΕ το απεικονίζουν ξεκάθαρα από τις τοποθετήσεις και των δυο μερών.

Στις 3/8/22 με δική σας απόφαση και παρά τις διαμαρτυρίες μας,  διακόψατε την παράγωγη της ΛΑΡΚΟ. Όμως επειδή το προσωπικό που παρέμεινε με σύμβαση ορισμένου χρόνου, οριακά επαρκούσε να καλύψει τις ανάγκες  ασφάλειας, συντήρησης και  φύλαξης της ΛΑΡΚΟ, σωστά επιλέχτηκε να παραμείνουν με σύμβαση ορισμένου χρόνου όλοι οι εργαζόμενοι (και οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της ΛΑΡΚΟ). Μάλιστα, για την ενίσχυση της φύλαξης συνάψατε νέα σύμβαση  με ανάλογη εταιρεία που για την ασφάλεια του προσωπικού της και μόνο υπό την καθοδήγηση του προσωπικού της ΛΑΡΚΟ,  προσφέρει βοηθητικά και μόνο περιμετρικά   από τις εγκαταστάσεις της ΛΑΡΚΟ,   τις υπηρεσίες της.

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των διαγωνισμών και η μεταβίβαση της ΛΑΡΚΟ σε νέο ιδιοκτήτη ξέφυγε της πρόβλεψης σας. Προβλέπατε  ότι θα ολοκληρωθεί εντός 5 μηνών και έχουν περάσει 23. Η διαδικασία όμως δεν έχει ακυρωθεί, απεναντίας είναι σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, έγινε διαγωνισμός και με το αντίτιμο των  6 εκατομμυρίων ευρώ  ο «προτιμητέος  επενδυτής»  είναι η κοινοπραξία AD HOLDINGS – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ο ανταγωνιστής ενδιαφερόμενος ήτοι η εταιρεία  CMI, έχει προσφύγει  στο ΣτΕ, η υπόθεση εκδικάστηκε στις 26/3/2024 και  αναμένεται η έκδοση της Απόφασης , ήτοι η διαδικασία είναι σε επιχειρησιακή και νομικοδικαστική εξέλιξη και εκκρεμότητα.

Το συμφωνητικό μεταβίβασης έχει εγκριθεί από το ελεγκτικό συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταγωνισμού έχει τοποθετηθεί ότι η μέχρι σήμερα διαδικασία είναι στα πλαίσια των όρων και των κανονισμών της απόφασης της.

Εντελώς ξαφνικά και  έξω από τις διαβεβαιώσεις που δίνατε  ότι «θα συντηρούμε και θα φυλάμε τις εγκαταστάσεις της ΛΑΡΚΟ  μέχρι την μεταβίβαση στον νέο ιδιοκτήτη», όπως αυτές κατατέθηκαν στο ΑΣΕ και ενώ μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ετών σας έχουμε κοινοποιήσει και έχετε απορρίψει  δεκάδες καλέσματα  διαλόγου και υπομνήματα προτάσεων στην κατεύθυνση    αναπροσαρμογής επιχειρησιακού σχεδίου που να προβλέπει την ακόμη καλύτερη συντήρηση, φύλαξη και προετοιμασία επαναλειτουργίας,  στις 31/3/2024 μας ανακοινώσατε ότι στις 12/5/24 δεν θα ανανεωθούν οι συμβάσεις των εργαζομένων.

Ενώ δεν ανταποκρινόσασταν στα επανελεγμένα καλέσματα  σε διάλογο στην κατεύθυνση να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εγκαταστάσεων της ΛΑΡΚΟ που επηρεάζει συνολικότερα  πολλά χωριά γύρω από αυτή σε 5 νόμους,  αλλά και τα υποτυπώδη εργασιακά δικαιώματα, στις 26/4/2024 αναγκαστήκαμε να προσφύγουμε σε ασφαλιστικά μέτρα και αίτημα προσωρινής διαταγής μέχρι την εκδίκαση τους. Ημερομηνία εξέτασης του αιτήματος ορίστηκε η 10/5/2024.

Στις 10/05/2024 δημοσιεύτηκε ΚΥΑ η οποία προέβλεπε προγράμματα ανεργίας «για τους απολυμένους στις 12/5/2024 εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ».

Επίσης στις 10/05/2024, η Πρόεδρος του Πρωτοδικείου εξέτασε το αίτημα των σωματείων της ΛΑΡΚΟ για «προσωρινή διαταγή μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων» που  έχουμε καταθέσει και στις  13/05/2024,  ενέκρινε  εκδίδοντας  «προσωρινή  διαταγή  μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων στις 18/06/2024».

Στις 17/6/2024 η Κυβέρνηση κατέθεσε τροπολογία νομοθετικών ρυθμίσεων για την ΛΑΡΚΟ και στις 20/6/2024 την ψήφισε.

Παρά την τοποθέτηση του υπουργού επικρατείας κ. Βορίδη, όπου κατά την συζήτηση στην βουλή δήλωσε ότι «καμία σχέση δεν έχει η νομοθετική ρύθμιση για την εξέλιξη των συμβάσεων των εργαζομένων που εξετάζει η δικαιοσύνη», κατά την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων στις 18/06/2024 επιχειρήθηκε από την πλευρά σας να παρουσιάσετε ως «ενισχυτικό ντοκουμέντο»  των απολύσεων το σχέδιο της προτεινόμενης τροπολογίας.

Παρά τις εκθέσεις επικινδυνότητας που έχετε λάβει από στελέχη ειδικευμένους τεχνικούς Μηχανικούς, μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία προσπάθεια από την ειδική διαχείριση για ουσιαστικό διάλογο, στη βάση διασφάλισης της  περιουσίας της ΛΑΡΚΟ και την αποφυγή βιομηχανικού ατυχήματος.

Απεναντίας, ο συνεργάτης της Ειδικής Διαχείρισης από την εταιρεία ILTA, κ. Λιγνός, συνοδευόμενος από στέλεχος της εταιρείας ANTIPOUTION επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Λάρυμνας για την εκπόνηση  μελέτης   απομάκρυνσης καυσίμων. Εφόσον ολοκληρώθηκε η επίσκεψη, διαμαρτυρηθήκαμε για το γεγονός ότι τα σωματεία που διαθέτουν επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας δεν ήταν καλεσμένοι να συμμετέχουν στην αναδιαμόρφωση του οποιουδήποτε σχεδίου,   ζητήσαμε να μας ενημερώσει έτσι ώστε να καταθέσουμε προτάσεις και μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία ενημέρωση.

Ευτυχώς που η προσωρινή διαταγή μέχρι την απόφαση  των ασφαλιστικών μέτρων, μας κράτησε μέσα στις εγκαταστάσεις της ΛΑΡΚΟ σε εργοστάσιο και μεταλλεία.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα που μας «οδηγούν να λέμε ευτυχώς» είναι το απόγευμα της Τετάρτης 05/06/2024, όπου μετά από βραχυκύκλωμα προβολέα σε γερανογέφυρα στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ στην Λάρυμνα προκλήθηκε πυρκαγιά,  οι συνέπειες της οποίας περιορίστηκαν στο ελάχιστο μετά από την επέμβαση του εξειδικευμένου προσωπικού. Το ίδιο συνέβη με την διαρροή μαζούτ, καθώς και με τις διαδοχικές ζημίες στο δίκτυο υδροδότησης του οικισμού, όπου όλα εντοπίστηκαν και αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα από τους εργαζόμενους,  διασφαλίζοντας έτσι την άμεση αποκατάσταση τους.

Ίδια εξίσου είναι η επικινδυνότητα σε όλα τα εργοτάξια της ΛΑΡΚΟ. Μέσα στο διάστημα της προσωρινής διαταγής έχουν παρθεί δεκάδες προληπτικά μέτρα ασφαλείας από τους εργαζόμενους όπως πχ, ο καθαρισμός του  ταινιόδρομο 7 χιλιομέτρων στην Εύβοια, η αποστράγγιση νερών στα μεταλλεία της Βοιωτίας, της Καστοριάς και του λιγνιτωρυχείου Σερβίων Κοζάνης

Αποδεικνύεται περίτρανα πως εαν είχαν πραγματοποιηθεί οι απολύσεις στις  12 Μαϊου του 2024, αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να είχε προκληθεί ένα βιομηχανικό ατύχημα απροσδιόριστης έκτασης με ότι αυτό συνεπάγεται γενικά για το εργοστάσιο, τις εγκαταστάσεις, αλλά και τους οικισμούς και τα χωριά τριγύρω από την ΛΑΡΚΟ.

 

Σε κάθε περίπτωση τονίζουμε ότι η κατάσταση που επικρατεί χρήζει άμεσης συζήτησης και ουσιαστικού διαλόγου και σε αυτή τη βάση τα σωματεία μας έχουν προτάσεις, που δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και παράλληλα διασφαλίζουν την  περιουσία της ΛΑΡΚΟ, την προοπτική επαναλειτουργίας της, τις θέσεις εργασίας και την αποφυγή βιομηχανικού ατυχήματος.

 

Με την συνολική τοποθέτηση και επιχειρηματολογία της Κυβέρνησης στην βουλή  κατά την συζήτηση της νέας νομοθετικής ρύθμισης, διαφωνούμε ριζικά, όπως:

 • Το χρέος στην ΔΕΗ προήλθε από την υπερτιμολόγιση που γινόταν με έγκριση των Κυβερνήσεων. Εάν γίνει λογαριασμός με τιμή ενέργειας ανάλογη με αυτή άλλων ενεργοβόρων επιχειρήσεων, η ΔΕΗ χρωστάει στην ΛΑΡΚΟ πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ.
 • Το πρόστιμο των κρατικών ενισχύσεων αποδόθηκε διότι η διορισμένη διοίκηση από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έκανε σωστά την διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και επιβεβαιώθηκε διότι μέχρι το 2017 οι  ελληνικές Κυβερνήσεις δεν είχαν απαντήσει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
 • Η ΛΑΡΚΟ μπορούσε να αναπτυχθεί στην παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα, αλλά στα πλαίσια διακρατικών συμφωνιών σε επίπεδο ΕΕ υπήρχε πολιτικός φραγμός.
 • Σε περιόδους μεγάλης αύξησης της τιμής όπως την περίοδο 2005 – 2009 με ευθύνη της διορισμένης διοίκησης είχε προπουληθεί η παραγωγή σε χαμηλές τιμές και και 2021 – 2023 διορισμένης ειδικής διαχείρισης σταμάτησε εντελώς η παραγωγή.
 • Ουδέποτε υπήρξε ανάγκη καταβολής μισθοδοσίας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στην περίοδο της ειδικής διαχείρισης το προϊόν που με την εργασία μας παράχθηκε και πουλήθηκε έφερε έσοδα πάνω από 380 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η μισθοδοσία μας μέχρι σήμερα δεν έχει ξεπεράσει τα 70 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Τα 110 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό κάλυψαν το τριπλασιασμό του κόστους παραγωγής που ήρθε ως αποτέλεσμα του σχεδίου εκκαθάριση εν λειτουργία.

Για τα υπόλοιπα που ειπώθηκαν θα τοποθετηθούμε ανάλογα, με στοιχεία με όποιο μέσο και βήμα διαθέτουμε.

Θα συμφωνήσουμε όμως με την τοποθέτηση του υπουργού επικρατείας κ. Βορίδη ότι «καμία σχέση δεν έχει η νομοθετική ρύθμιση για την εξέλιξη των συμβάσεων των εργαζομένων».

Η απόφαση σας να απολύσετε τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ, καθιστά αδύνατη την ασφάλεια των κατοίκων των περιοχών γύρω από αυτή για τους εξής λόγους:

Για να συμβεί κάτι τέτοιο και παράλληλα να εξασφαλιστεί η  ασφάλεια των κατοίκων των περιοχών γύρω από αυτή, απαιτείται συνολικό σχέδιο απεγκατάστασης επικίνδυνων μονάδων , ασφαλούς μεταφοράς και φύλαξης, απορρύπανσης, διακοπή και εκτροπή ρεύματος κτλπ.

Η  υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου είναι χρονοβόρα και απαιτεί οπωσδήποτε την παρουσία των ειδικευμένων εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ.

Παράλληλα μια τέτοια πράξη ενεργοποιεί  την πιθανή ακύρωση του διαγωνισμού (ο οποίος έχει κοστίσει 110 εκατομμύρια ευρώ στον φορολογούμενο) με ευθύνη της Ειδική Διαχείρισης.

Θυμίζουμε ότι ο  ανάδοχος, έδωσε προσφορά έχοντας πλήρη εικόνα της λειτουργικής κατάστασης της ΛΑΡΚΟ, είχε συμφωνήσει στο συμφωνητικό μεταβίβασης  το οποίο στην συνέχεια εγκρίθηκε  από το ελεγκτικό συνέδριο.  Η αλλοίωση  των συμφωνημένων αποτελεί κίνδυνο ακύρωσης της συμφωνίας με ευθύνη αυτού που παρεμβαίνει και αλλοιώνει.

Για αυτό άλλωστε, ακόμη και η νέα νομοθετική ρύθμιση στην αιτιολογική έκθεση σχεδόν σε όλα τα σημεία  προβλέπει την κάλυψη της μισθοδοσίας των εργαζομένων.

Κύριοι

Η απομάκρυνση των υπαρχόντων εκπαιδευμένων  εργαζομένων από τις εγκαταστάσεις είναι ένα τρομακτικό και επικίνδυνο σενάριο που αντιβαίνει και παραβιάζει μια σειρά κανονισμούς και νομικά πλαίσια όπως :

 1. Το Εργοστάσιο και τα εργοτάξια των μεταλλείων έχει εγκεκριμένο από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος και Επιθεώρηση Μεταλλείων Βόρειας Ελλάδας, οργανόγραμμα, το οποίο προβλέπει την ύπαρξη οργανωτικής δομής στελεχών και υπευθύνων τόσο των επιμέρους μονάδων όσο και συνολικά. Η απόλυση των εναπομεινάντων  εργαζομένων καταργεί αυτόματα το οργανόγραμμα αυτό, χωρίς την έγκριση της εποπτεύουσας αρμόδιας υπηρεσίας.
 2. Ακόμη και η στελέχωση της Ασφάλειας παύει να υφίσταται αντιβαίνοντας την υπάρχουσα Νομοθεσία (Κανονισμός Μεταλλευτικών & Λατομικών Εργασιών , Νόμος 1568/85 Π.Δ. 17/96 κ.λ.π.)
 3. Παράλληλα, το προσωπικό του Εργοστασίου πχ καλύπτει και τις ανάγκες Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας από πλευράς Πολιτικής Άμυνας του Εργοστασίου Γ.Μ.Μ. Α.Ε ΛΑΡΚΟ, εγκεκριμένο από την Δ.Π.Α. Φθιώτιδας στις 11.11.2023.
 4. Τα προβλεπόμενα στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του συγκροτήματος Εργοστασίου Λάρυμνας της ΛΑΡΚΟ (Εσωτ. Πρωτ. Φ.783/7065/20.11.98) η οποία είχε υποβληθεί στο αρμόδιο Υπουργείο παύουν να ισχύουν με την απόλυση του προσωπικού.
 5. Ακόμη και με την τροπολογία προσθήκη που ψηφίστηκε στις 20/6/2024 και αφορά ρυθμίσεις ΛΑΡΚΟ παράγραφος. 1 άρθρο β.δ, προβλέπεται η διατήρηση της λειτουργικής κατάστασης του λιμένος Λάρυμνας, ενώ  στην παρ. β.ε προβλέπεται πρόβλεψη αποφυγής περιβαλλοντικής ζημίας.
 6. Αυτή τη στιγμή για την λειτουργία του λιμένος υπάρχει εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης σύμφωνα με τον Ν.3622/2007 με γενική αναθεώρηση 4. Στο σχέδιο αυτό προβλέπεται εμπλοκή μεγάλου μέρους του προσωπικού του Εργοστασίου.
 7. Έχει ορισθεί και εγκριθεί η θέση Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης ΥΑΛΕ και Αναπληρωτή ΥΑΛΕ  οι οποίοι μαζί με την Διεύθυνση του Εργοστασίου αντιμετωπίζουν τα περιστατικά οποιασδήποτε κρίσης.
 8. Το παραπάνω έγγραφο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας –ΔΕΔΑΠΛΕ Γ’ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2343.2-5/42347/2024) και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και διέπεται από πρωτόκολλο εμπιστευτικότητας.
 9. Επιπλέον εμπλέκεται το Προσωπικό του Εργοστασίου στο εγκεκριμένο σχέδιο αντιρύπανσης που υπάρχει το οποίο μάλιστα συμπεριλαμβάνεται και στο ΣΑΛΕ.
 10. Πέραν αυτών έχει ορισθεί Υπεύθυνος Τερματικού Σταθμού Μηχανικός του Εργοστασίου ο οποίος έχει δηλωθεί στις αρμόδιες Αρχές.

Οι απολύσεις επομένως  του Προσωπικού οδηγούν σε άμεσο σταμάτημα της λειτουργίας του λιμανιού αντιβαίνοντας στις παραπάνω παραγράφους της τελευταίας ψηφισμένης τροπολογίας.

 1. Η λειτουργία του υγειονομικού σταθμού Λάρυμνας αυτή τη στιγμή υποστηρίζεται από Προσωπικό της ΛΑΡΚΟ το οποίο αναλαμβάνει την υποστήριξη των δικτύων υδροδότησης και την συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Επιπλέον η λειτουργία των ασθενοφόρων επί 24ώρου βάσεως εξασφαλίζεται από το Προσωπικό του Εργοστασίου.

Με την απόλυση των εργαζομένων σταματά η λειτουργία των ασθενοφόρων, τα οποία τονίζουμε έχουν πολυάριθμες μηνιαίες μεταφορές και τίθεται εν αμφιβόλω η λειτουργία του υγειονομικού σταθμού καθώς σε οποιαδήποτε βλάβη δικτύων ή ζημία των κτιριακών εγκαταστάσεων θα διακόψει την λειτουργία του, παραβαίνοντας την παρ. βζ της παραπάνω τροπολογίας.

 1. Η υδροδότηση, ηλεκτροδότηση και η συντήρηση βιολογικού καθαρισμού καθώς η διατήρηση και συντήρηση δικτύου πυρόσβεσης καθώς και σχετικών λειτουργιών που αφορούν στις πάσης φύσεως εγκατάστασης όπως προβλέπεται στην παρ.β.στ. της παραπάνω τροπολογίας εξασφαλίζεται αυτή τη στιγμή από το προσωπικό του εργοστασίου.
 2. Η ηλεκτροδότηση γίνεται μετά από υποβιβασμό της υψηλής τάσης και είναι αδύνατον να γίνει μέσω του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ το οποίο άλλωστε για να ολοκληρωθεί (αφού γίνουν οι αποτυπώσεις μετρήσεων από ηλεκτρολόγους σε κάθε μία από τις 250 κατοικίες και γίνει κατόπιν τούτων σχετική αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ ευθύνη Ειδικού Διαχειριστή), θα πρέπει να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα (έτη).
 3. Η ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου ύδρευσης του οικισμού ΛΑΡΚΟ καθώς και της Κοινότητας Λάρυμνας γίνεται μέσω του δικτύου του Εργοστασίου. Το χειρισμό του παραπάνω δικτύου τον εκτελεί και δύναται να τον εκτελέσει μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του εργοστασίου, το οποίο γνωρίζει την θέση των μηχανισμών (διακοπτικός, μετασχηματιστές κ.λπ.) καθώς και τις ιδιαιτερότητές του.
 4. Επισημαίνουμε επίσης οποιοσδήποτε χειρισμός υψηλής τάσης στο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ γίνεται κατόπιν συνεννόησής του με εξουσιοδοτημένα άτομα του Εργοστασίο.
 5. Η ηλεκτροδότηση Ιατρείου, βιολογικού καθαρισμού, λιμένος και Δημοσίων Υπηρεσιών (Λιμεναρχείο – Τελωνείο) δεν προβλέπεται να γίνει από το σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ.

Επιπλέον, η «γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και εκτίμηση επικινδυνότητας» που ισχύει μέχρι σήμερα για το σύνολο των τμημάτων της ΛΑΡΚΟ, το πρώτο λαμβανόμενο μέτρο που προτείνουν είναι «διέλευση, έλεγχος και παρέμβαση μόνο από ειδικευμένα έμπειρα άτομα». Είναι χαρακτηριστικό ότι μας απαγορεύουν ρητά την μετακίνηση σε άλλο, διπλανό τμήμα ακόμη και εάν εργαζόμαστε στην ΛΑΡΚΟ για 35 συνεχόμενα έτη.

Άλλωστε το ιστορικό των 80 νεκρών στις βάρδιες και εκατοντάδων σοβαρών ατυχημάτων, δεν προήρθαν  τυχαία.

Τέλος, σημειώνουμε ότι η ΛΑΡΚΟ μέχρι τις 31/7/2022 όπου  παρήγαγε απασχολούσε συνολικά και σε καθημερινή βάση   πάνω από 1500 άμεσα και έμμεσα  (σε εργολάβους) εργαζόμενους, με τις χρονικές περιόδους των γενικών επισκευών να φτάνουν και τους 1700.

Σήμερα συνολικά οι εργαζόμενοι σε όλα τα εργοτάξια και τις διοικητικές υπηρεσίες της ΛΑΡΚΟ (και των εργολαβιών)  δεν ξεπερνάμε τους 800. Αυτή η δύναμη δεν επαρκεί να βάλει την ΛΑΡΚΟ σε λειτουργία, αλλά ακόμη και στην σημερινή λειτουργική κατάσταση φύλαξης και συντήρησης,  επαρκεί αδύναμα έως και καθόλου σε ορισμένα τμήματα και βάρδιες.

Χαρακτηριστικό και αντιπροσωπευτικό για όλα τα τμήματα συντήρησης είναι το παράδειγμα του τομέα ηλεκτρολογικής συντήρησης  του εργοστασίου, που εξακολουθεί να ασκεί τα ίδια ή και περισσότερα καθήκοντα μετά τη διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας και η δύναμη των οκτώ τμημάτων που διαθέτει έχει μειωθεί δραματικά από 60 σε 20. Αυτό αποδεικνύει πως και λόγω του νευραλγικού του αντικειμένου όχι μόνο επιβάλλεται να παραμείνουν οι υπάρχοντες εργαζόμενοι αλλά πρέπει και να ενισχυθεί ο τομέας.

Επιπρόσθετο και αντιπροσωπευτικό παράδειγμα για όλα τα τμήματα παραγωγής είναι το τμήμα των Ηλεκτροκαμίνων, όπου παρά το γεγονός  ότι ο βασικός σκοπός του ήταν η εξαγωγή σιδηρονικελίου, 7 απ τα 19 καθήκοντα των εργαζομένων δεν συνδέονταν αμιγώς με την παραγωγή αλλά με τη φύλαξη, τον καθαρισμό και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων για λόγους ασφαλείας. Η μείωση που έχει υποστεί και ο τομέας παραγωγής σε προσωπικό, με τον κίνδυνο να πρέπει ακόμα και να συγχωνευτούν ή να καταργηθούν βάρδιες, επιβάλλει να συγκροτηθεί σχέδιο ενίσχυσης σε προσωπικό.

Η επίσημη εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου ανά τμήμα, εντοπίζει με συγκεκριμένους δείκτες (σοβαρότητας, συχνότητας κ.α.) την επικινδυνότητα ακόμα και για την διέλευση από τις εγκαταστάσεις, που σημαίνει ότι η απομάκρυνση του εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου προσωπικού ανά τμήμα και αντικατάσταση του από εξωτερικούς εργολάβους, πέραν από ανήθικη είναι και άκρως επικίνδυνη τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τα χωριά γύρω από τη ΛΑΡΚΟ.

Εν κατακλείδι, η απομάκρυνση των εργαζομένων είναι μια πράξη άκρως επικίνδυνη τόσο για τις εγκαταστάσεις, όσο για τα σχολεία και τους κατοίκους συνολικά που διαμένουν πέριξ των εγκαταστάσεων γι αυτό και αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία.

Σας καλούμε έστω και τώρα να ακυρώσετε τον σχεδιασμό σας και με υπευθυνότητα να ξεκινήσουμε ένα ουσιαστικό διάλογο που πέραν όλων και πρωτίστως θα διασφαλίζει τις ζωές των εργαζομένων και των κατοίκων και δευτερευόντως την δημόσια περιουσία και τις εγκαταστάσεις.

Εκφράζουμε ξανά κραυγή αγωνίας για το δυστύχημα που αναπόφευκτα θα ζήσουμε, όχι για να σας αποδώσουμε τις ευθύνες γι αυτό που θα γίνει αλλά για να μην γίνει, να το προλάβουμε.

Εκφράζουμε κραυγή αγωνίας για να μη ζήσουμε στη χώρα μας δεύτερα Τέμπη.

Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας με ορισμό ημερομηνίας, τόπου και ώρας έναρξης διαλόγου.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΡΚΟ

Σχετικές αναρτήσεις

Επιστολή των Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Νότιας Ελλάδας

efthia

Mέτρα οικονομικής στήριξης πασχόντων από χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα

efthia

Μην παίζετε με τις ζωές μας. Κλείστε τώρα τις πλατφόρμες που μας αποκαλούν άνεργους

efthia
Φόρτωση....